background preloader

Svensklararensi_-20254891.pdf

Svensklararensi_-20254891.pdf

Finns det en vägg mellan våra två svenskämnen? Josefin Nilsson, lärare och utvecklingspedagog i Örebro kommun skriver på Skollyftet om våra två svenskämnen, gränsen mellan dem och hur detta påverkar skolans organisation, lärarnas undervisning och elevernas lärande. I mitt klassrum… eller på min sida väggen Det händer att jag får frågan om hur det ser ut i mitt klassrum, om och hur det fungerar att undervisa elever med svenska som andraspråk i samma klassrum som elever med svenska som modersmål. I höstas när jag började på en ny skola, med en ny 9:a, började jag terminen med att tillsammans med eleverna gå igenom syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i de ämnen vi skulle ha tillsammans. Det kan tyckas självklart att varje lärare gör detta, oavsett vilket ämne det handlar om, men kanske behöver man inte göra det så här grundligt med en niondeklass. Men, jag kände liksom på mig att vi behövde det. Det allra första jag gjorde var att be mina elever att prata med varandra om vilka skillnader de trodde fanns mellan de två ämnena.”

Kollegialt lärande Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Detta skapar goda förutsättningar för en utvecklad och förbättrad undervisning (Lärportalen.se). Se film från Skolverket om Kollegialt lärande och formativ bedömning (7:08). Moment A – individuell förberedelse Moment B – kollegialt arbete Moment C – aktivitet Moment D – gemensam uppföljning Förteckning över lärmoduler Lärmodulerna är indelade i fem kategorier. Planering och samplanering En lärmodul i bedömning – del 1 (Annika Sjödahl, Marianne Modigh) Hur skapar vi likvärdig bedömning?

When High School Students Struggle with Textbook Reading Many reports and research studies have documented the adolescent reading challenge -- too many students are unable to learn and build new knowledge from the texts used in their subject matter classrooms. In addition to the challenges of general comprehension, reading in a subject area presents additional challenges that many students are unable to tackle on their own. For example, textbooks are dense with information -- some important, some not so much. Although many content area teachers use a variety of texts in their classrooms, such as newspapers, articles, digital texts, and primary sources, textbooks remain the principal source of assigned reading in most content classrooms and in college. Textbook Reading Dilemmas Over the past five years, we have worked with teachers in urban high school AP U.S. government and environmental science classes to develop strategies for helping students learn from textbooks. 1. 2. 3. Strategies for Tackling Textbook Reading Identifying Purpose

Språkutvecklingsplan | Kvutis Alla ska lyckas! För att lyckas måste alla barn och elever ha tillgång till språket. Med språket tänker, kommunicerar och lär vi oss. Språket är en del av vår identitet. Språket i läroplanen Förskolan – Lpfö 98 reviderad 2010 Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska sträva efter att varje barn: tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Modersmål

20 Teen and Tween Conversation Starters | Radical Parenting How was your day? Fine. How was school? Good. How was your test? Anything you want to tell me? Nope. Now that its summer, a lot of parents and the families I work with are focusing on communication skills because we are finally done with school for a bit. I find that some of the best ways to do this is to play games like Scrabble, Clue or Sorry that you can all engage over the common game. -Ask over dinner -Ask over dessert -Leave a few cards with questions in the car for long drives -host a sleepover for your son/daughter and their friends and encourage them to play. -Play at a family reunion -Ask your adult friends (I do this with mine all the time–in between Wii games of course) I came up with some and borrowed some from the cards–a few are a little mature, but I find those table topics get the best conversation going! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. I really love to engage youth in intelligent conversations about values, ideals and goals.

List of Conversation Topics | Conversation starters One of the most frustrating things I have ever experienced around a girl, is if I and her run out of things to talk about. Since you found this post I assume you know what I’m talking about, and maybe you are interested in learning how to avoid awkward silence. I’m thinking about the teeth pooling moments where the awkward silence just takes over the situation, you are just sitting their smiling while desperately in your mind scrambling for something just mildly interesting say, but you just can think of anything, you mind is a total black out, you can’t even remember your own name at this point. Finally you hear yourself saying something completely uninteresting, like: “sooo.. do you come here often”, she says “no its my first time!” And then the conversation dries up once again, the awkward silence start to eat you both up from the inside until one of you can’t stand the social pressure and thus make up some excuse to leave. Talk about Past Experiences: Talk about Current Experience:

check Five iPad Learning Tasks You Should Be Able to Do with Your Students June 2, 2014 If you are running out of ideas of how to leverage iPad in your classroom teaching then the 5 tasks I have for you today are enough to establish your workflow and get your students engaged in interactive learning tasks. These tasks are designed by isupport and are geared towards providing teachers with a general outline of how they can integrate iPad in the classroom. I have spent some time going trough each of these tasks and have found them really worth sharing with you. This work reminds me of a similar work done Greg Kuloweic entitled"The iPad Ideas Book". Each of the tasks featured here are structured in such a way that cover different stages of Bloom's thinking taxonomy.They also include a brief write-up about the objective of the task, how it can be achieved and the apps that can be used to complete it. Task 1: Create a movieTask 2: Create a podcastTask 3: Create an interactive bookTask 4: Create a presentationTask 5 : Create a PDF Task 1 : Create a movie

Related: