background preloader

Concept cartoons i matematik

Concept cartoons i matematik
Concept cartoons, begreppsbilder i matematik, är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för matematiklärare i årskurs 1-9. Materialet bygger på bilder där elever i pratbubblor uttrycker sina tankar om olika matematiska begrepp eller sammanhang i vardagen. Meningen är att bilderna ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang där eleverna kan visa sin förståelse av grundläggande begrepp. Materialet är lösenordsskyddat På grund av rättighetsskäl ligger materialet bakom lösenord i Skolverkets bedömningsportal. Läs mer om hur du får tillgång till Skolverkets bedömningsportal Som en introduktion till begreppsbilderna i matematik kan du till exempel läsa vår korta introduktion, titta på en film som ger ett exempel på hur du kan arbeta med materialet eller se UR:s filmade föreläsning om hur begreppsbilder i matematik används. Introduktion till materialet (125 kB) UR:s filmade föreläsning

Bedömning för lärande i matematik Bedömningsstödet Bedömning för lärande i matematik utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik. Materialet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga bedömning av elevens kunskapsutveckling och ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande. I bedömningsstödet beskrivs vad bedömningen behöver fokusera vad gäller både förmågorna och det centrala innehållet. Du som lärare kan också följa progression i det centrala innehållet från årskurs 1 till och med årskurs 9. När du laddar ner materialet är det organiserat i en mappstruktur. Dubbelklicka på den nerladdade zip-filen för att öppna datorns "uppackningsprogram". Bedömning för lärande i matematik.zip (11,7 MB) Klick- och skrivbart material Bedömningsstödet är interaktivt. Navigationstips (1,7 MB) PDF- och Word-format Flera av filerna i materialet finns i både PDF- och Word-format.

Diamant Diamant är ett diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers kunskaper i matematik. Diamant utgår från Lgr11 och är utvidgat till att omfatta kursplanen i matematik till och med årskurs 9. Materialet består av 127 diagnoser. Diagnoserna ska användas för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin matematikutveckling. Strukturscheman visar sambanden Matematiken är uppbyggd på ett logiskt sätt och har en egen struktur. Det här är en ikon för strukturschemat i Diamant (sid. 20 i Inledningen). Så använder du materialet Till varje diagnos får du lätt tillgång till en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i diagnosen och hur genomförandet kan gå till. Innan du börjar - ladda ner och spara materialet Materialet består av en inledning och sex olika områden. Observera att utskriften av avsnittet Mätning måste ske i samma skala som originalet. Håll koll genom utvecklingsscheman Utvecklingsscheman (2,6 MB) Studiehandledning kan användas i arbetslaget

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik Som stöd för bedömning i ämnet matematik finns två skriftliga kommentarmaterial till kunskapskraven. Kommentarmaterialen ska ge förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Till kommentarmaterialet till kunskapskraven del 2 finns dessutom två filmer med tillhörande diskussionsunderlag. Kommentarmaterial till kunskapskraven del 1 Del 1 är inriktad på: • förmågan att använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp, samt • förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Ladda ner materialet Kommentarmaterialen finns endast som pdf och går inte att beställa. Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 1 Kommentarmaterial till kunskapskraven del 2 Del 2 är inriktad på: • förmågan att föra och följa resonemang. Till den här delen finns stöd i form av två filmer och ett diskussionsunderlag. Ladda ner materialen Kommentarmaterialet och diskussionsunderlaget finns endast som pdf och går inte att beställa. Se filmen

Att bedöma elevers förmågor i muntlig uppgift Syftet med materialet är att stödja lärare vid bedömning av elevers prestationer när de arbetar med muntliga uppgifter i matematik. Ett filmat samtal mellan några elever och deras lärare ger underlag att föra diskussioner om bedömning av de matematiska förmågorna. Materialet passar bra att använda på en studiedag. Materialet består av förslag på arbetsgång, diskussionsfrågor samt två filmer. Ladda ner materialet Bedömningsstöd - Att bedöma elevers förmågor i muntlig uppgift (526 kB) Uppgiften (241 kB) Filmen Muntlig uppgift i matematik årskurs 9 – Genomförande visar hur fyra elever i årskurs 9 för ett lärarlett gruppsamtal runt en muntlig matematikuppgift. Se filmen I filmen Muntlig uppgift i matematik årskurs 9 – Lärarsamtal om bedömning av elevprestationer får vi ta del av hur tre lärare resonerar om och kommer fram till hur elevernas prestationer kan bedömas utifrån en uppgiftsspecifik bedömningsmatris.

Related: