background preloader

Läsrörelsen

Läsrörelsen

http://www.lasrorelsen.nu/

Related:  TIDNINGSARTIKLAR OCH BLOGGINLÄGGOM läsning artiklar, media m.m.

En läsande familj - Barnens Bokklubb Aktuellt Är ni en läsande familj? Sedan 1977 har vi på Barnens Bokklubb inspirerat både föräldrar och barn till läsning. ”Sämre läsförståelse naturlig följd av nya digitalsamhället” Förbisett faktum. Ungas fritid präglas allt mindre av läsning. En 15-åring ligger i snitt 875 timmar efter tidigare generationer i fritidsläsning. Vi måste fråga oss hur skolan ska samspela med digitaliseringen och inte hasta fram reformer innan vi säkert vet varför resultaten sjunker, skriver medieforskaren Dino Viscovi.

Läs- och språksatsningen Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår.

Hur diagnostiserar vi läsning i skolan? Jag fick nyligen en fråga om hur jag tycker vi ska arbeta med diagnostisering av läsning i skolan på Twitter. Frågan kom från skolbibliotekarien Cilla Dalén (@cilladalen). Det är ingen lätt fråga att besvara och det finns många olika provtyper. Delrapport om läsfrämjande inlämnad till regeringen - Kulturradet – God läsförmåga för alla och tillgång till en mångfald av litteratur är en demokratifråga. Det behövs insatser för att tidigt nå de små barnen och deras föräldrar men också vuxna som av olika anledningar ännu inte är läsare. Ökad tillgång till e-böcker, litteratur på olika språk, anpassade medier till alla som behöver det och läsfrämjande via digitala kanaler är nyckelfrågor, säger Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn och unga på Kulturrådet. Kulturrådet har i regleringsbrevet för 2014 fått i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för läsfrämjande med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur-och läsfrämjande.

Ut med penna och papper, handskrift och abc-böcker In med tangentbord, dator och barnens egenproducerade läseböcker. Forskaren Arne Trageton, från Norge, vill förändra läs- och skrivinlärningen i grunden. Vid ett seminarium i december 2010 delade lärare från Stockholm med sig av sina erfarenheter. Arne Trageton och lärare på seminarium Språket i alla ämnen Jag och min kollega Maria Lachan träffade förra veckan ett antal högstadielärare i svenska, svenska som andraspråk och so för att samtala om är språk- och kunskapsutvecklandearbetssätt. Jag har nedan samlat ihop ett antal resurser som lärare kan använda sig av för att komma igång med att arbeta i språket i alla ämnen. På studiedagen började vi med att prata om att alla skolans ämnen ställer, förutom ämnets specifika kunskapskrav, en mängd språkliga krav på eleverna Det kan till exempel vara att kunna: • Värdera • Beskriva • Samtala om • Resonera • Reflektera • Analysera • Lösa problem • Genomföra • Utvärdera • Tolka • Sammanställa • Använda begrepp • Kommunicera • Ge respons • Motivera • Se sammanhang • Presentera • Jämföra • Redogöra • Dra slutsatser • Planera För att eleverna ska klara av de språkliga kraven behöver vi i skolan undervisa explicit även om dem. Här finns det ännu mer information, t ex litteraturtips, från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Synen på läsning alltför förenklad Foto: Johan Eklund Läsning är hett! Pisa-undersökningens siffror, där svenska ungdomars läsförmåga tycks rasa, har gjort att läsning numera är på tapeten överallt. Ämnet är så aktuellt att Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter den 23 augusti ägnade i stort sett hela lördagsupplagan – allt från ledaren till sporten – åt artiklar om läsande och läsare. För en läsforskare är detta naturligt­vis mumma. Litteraturbanken Litteraturbankens skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet. Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar. Vi tror på en litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbete med äldre och med mer avancerade texter. Elevernas läsutveckling gynnas av ett nära samspel med en vägledande lärare och med varandra under lärarens ledning. Eleverna behöver ha förebilder som modellerar lässtrategier och de behöver höra hur andra människor uppfattar en text, för att förstå att texter kan läsas och tolkas på flera olika sätt.

Hungerspelen - Boken som fick fart på elevernas läsning, tänkande och lärande Hur föreställer sig gymnasieelever framtiden? Vad ser de för hotbilder i sin samtid? Vad framkallade Hungerspelen för reaktioner hos eleverna? Problemlösning är en avgörande framtidskompetens Den senaste PISA-rapporten är oroväckande. Skolan har en stor utmaning framför sig när det kommer till elevernas lärande. Vi behöver stanna upp och tänka efter, vara mindfulness, och rikta intresset på det som är väsentligt och som gör skillnad. Den digitala revolutionen är i fokus vilket gör att vi genom kollegiala samtal (lärande samtal) måste fokusera mer på hur lärandet förändras och arbeta utifrån det. Vi behöver samtala om vad som sker och inte sker i klassrummet och börja arbeta mer intensivt med elevernas inställning till lärande.

Nya metoder prövas för bättre läsning Dela denna artikel Lättare, roligare och snabbare resultat. På Tågaborgsskolan lär sig eleverna läsa genom att skriva på datorn.

Related: