background preloader

Läsrörelsen

Läsrörelsen
Related:  TIDNINGSARTIKLAR OCH BLOGGINLÄGGOM läsning artiklar, media m.m.

En läsande familj - Barnens Bokklubb Aktuellt Är ni en läsande familj? Sedan 1977 har vi på Barnens Bokklubb inspirerat både föräldrar och barn till läsning. De senaste åren har man pratat mycket om hur läsförståelsen minskar bland svenska barn. Läs tillsammans så mycket det bara går! Hur ser era lässtunder ut därhemma? Under våren kommer det att dyka upp fler aktiviteter kring temat en läsande familj. Så här deltar du Regler för deltagande Den bild du skickar in kommer kanske att användas av oss i marknadsföringssyfte.

Att lära sig läsa & skriva i skolan Vad händer i skolan idag inom läs- och skrivinlärning? Vad säger forskarna om det som händer? Vi har diskuterat läs- och skrivinlärning i skolan med professor Caroline Liberg, chef för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, och en av våra främsta läsforskare. - Som jag ser det är läsning en kulturell verksamhet, ett sätt att vara människa helt enkelt. - Sedan kan man som läsare utvecklas, och bli mer och mer aktiv i den verksamhet som är läsning. - Den här verksamheten kan vi forskare sedan undersöka från olika perspektiv. - Men vi kan också anlägga ett neurologiskt perspektiv för att se vilka neurologiska funktioner som aktiveras vid läsning tillsammans med vuxna som syftar till att utveckla elevers förmåga att hantera längre texter. Och så kan man förstås anlägga ett etnografiskt perspektiv på läsningen, som är det sätt som Caroline Liberg och hennes medarbetare bektraktar läsning. Caroline Liberg är intresserad av hur barn lär sig läsa och skriva.

Leta efter de spirande små fröna Min 4-åring har under de senaste veckorna visat flera gånger att hon är på väg att ‘knäcka koden’. Hon har utvecklat sin metaspråkliga förmåga och hon har börjat ljuda bokstäverna i ord som hon känner igen. Häromdagen stod hon med senaste Bamse och ljudade högt: /b-a-m-s-ä/ …mamma varför är det ett E? Allt detta har fått mig att återigen intressera mig för hur den informella läs- och skrivinlärningen går till, därför plockade jag fram en bok ur bokhyllan som vi hade på Lärarhögskolan. Men trots att jag tyckte om boken på lärarutbildningen och dessutom införskaffade mig andra upplagan för några år sedan, eftersom den bland annat innehåller nyare forskning och fler sätt att kartlägga barns läs- och skrivutveckling, så har den blivit stående i bokhyllan. Liberg skriver så kloka ord om bedömning: Det är oftast lättare att vid en bedömning se vad någon inte kan än eventuellt små spirande frön till att kunna något. Kort beskrivet går det ut på att eleven läser en text högt för läraren.

"Finlitteratur är bättre för läsförståelsen än kioskvältare" LitteraturMagazinet Debatt Efter PISA-undersökningen diskuteras flitigt hur trenden ska vändas. Hur ska läsförståelsen bland ungdomar förbättras? Klart vi ska uppmuntra barnen att läsa mycket. Men det spelar också roll vad vi läser. För att utvecklas som människor behöver vi läsa skönlitteratur av hög kvalitet – så kallad finlitteratur. "Om du vill att dina barn ska bli kloka, läs sagor för dem. Albert Einstein Att läskunnigheten har minskat bland barn och ungdomar har varit en het fråga den senaste tiden, bland annat efter att OECD-ländernas PISA-undersökning presenterades i december 2013. Efter nyheten om svenska ungdomars kunskapsfall har nya rön om hur trenden ska vändas dryftats i spalterna. Lärarutbildare Barbro Westlund pekar på ämneslärarnas ansvar. ”Alla lärare måste bli en läs- och skrivlärare kopplad till sitt eget ämne," säger hon. Professor Keith Oatley vid universitet i Toronto säger att skönlitteratur till skillnad från faktaböcker, ökar förmågan till empati. Anmäl textfel

Hur diagnostiserar vi läsning i skolan? | pedagogiken Jag fick nyligen en fråga om hur jag tycker vi ska arbeta med diagnostisering av läsning i skolan på Twitter. Frågan kom från skolbibliotekarien Cilla Dalén (@cilladalen). Det är ingen lätt fråga att besvara och det finns många olika provtyper. Man kan välja vilken text som helst som är lämplig för åldern på de barn som ska diagnostiseras och ställa frågor på innehållet som ska besvaras. Observera att sådana här prov enbart kan användas i diagnostiskt syfte, ur andra synvinklar är de väldigt bristfälliga. Man bör skriva på varje prov vilken tid eleven lämnade in det. Utöver prov på läsförståelse beträffande skönlitteratur är jag övertygad om att man också måste genomföra läsförståelsediagnoser på ämnestypiska texter i andra ämnen. I denna romantiska förståelse ingår också att alla vetenskapliga framsteg ses som ett resultat av en eller flera människors hopp, passioner eller djupa känslomässiga engagemang.

Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse Det är en sen eftermiddag i slutet av höstterminen och ett tjugotal lärare har samlats i Susanne Kristensens klassrum på Munkhätteskolan för ett sista tillfälle att förkovra sig i och bli inspirerade till att använda sig av RU – reciprok undervisning*. RU som också kan kallas för RT- reciprocal teaching handlar om ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Eleverna lär av varandra med läraren som modell. Kurstillfället ligger helt rätt i tiden. Att elevers läsförståelse har sjunkit de senaste åren är ingen nyhet. Susanne Kristensen, lärare i Sv/So på Munkhätteskolan. Undervisning i lässtrategier Susanne Kristensen, lärare i sv/so samt förstalärare är klar och tydlig i sin sammanfattning av kursen som hon har lett tillsammans med Elisabeth Troberg, specialpedagog och Gunilla Rasmusson, rektor för F-6 under höstterminen vid fyra tillfällen. -En utvecklad läsförståelse kräver strategier för att kunna tolka och förstå texter i olika genre. Lära av varandra och bli expertläsare Goda ruáre

Ullis skolsida Svenska Barnboksakademin 17 skäl för barnboken 17 skäl för barnboken är namnet på den lilla skrift fullproppad med goda argument för barnlitteratur som Barnboksakademin framställt och som kontinuerligt skickas ut till bibliotek över hela landet. Skriften har översatts till en mängd språk och även tryckts i upplagor som spridits över världen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 Barnboken ger arbete åt en massa människor; författare, tecknare, redaktörer, tryckare, formgivare, korrekturläsare, fotografer, förläggare, bibliotekarier, bokhandlare m.fl. 17.

Språket i alla ämnen Jag och min kollega Maria Lachan träffade förra veckan ett antal högstadielärare i svenska, svenska som andraspråk och so för att samtala om är språk- och kunskapsutvecklandearbetssätt. Jag har nedan samlat ihop ett antal resurser som lärare kan använda sig av för att komma igång med att arbeta i språket i alla ämnen. På studiedagen började vi med att prata om att alla skolans ämnen ställer, förutom ämnets specifika kunskapskrav, en mängd språkliga krav på eleverna Det kan till exempel vara att kunna: • Värdera • Beskriva • Samtala om • Resonera • Reflektera • Analysera • Lösa problem • Genomföra • Utvärdera • Tolka • Sammanställa • Använda begrepp • Kommunicera • Ge respons • Motivera • Se sammanhang • Presentera • Jämföra • Redogöra • Dra slutsatser • Planera För att eleverna ska klara av de språkliga kraven behöver vi i skolan undervisa explicit även om dem. Här finns det ännu mer information, t ex litteraturtips, från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

TeL4ELE TeL4ELE er en forkortelse for projektet Teacher Learning for European Literacy Education, der har til formål at forbedre elevers læringsresultater – især for de elever, der er uddannelsesmæssigt dårligt stillet. Dette skal ske ved at udvikle underviseres viden om en ny literacypædagogik, Systemisk Funktionel Lingvistik (SFL). Konkret arbejdes med en afprøvning af den sprogbaserede metode Reading to Learn i projektet. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem forskere og praktikere fra Spanien, Portugal, Skotland, Sverige og Australien og støttes økonomisk af EU’s program for livslang læring. Ny viden om SLF-baseret pædagogik Over de to år projektet varer, skal deltagerne samle og opbygge en fælles viden og forståelse for SFL-baseret pædagogik. Erfaringerne fra de forskellige lande udveksles og diskuteres på internationale konferencer, hvor australske forskere på området også deltager. Download projektets afsluttende rapport Et eksempel Et to-årigt projekt

Hungerspelen - Boken som fick fart på elevernas läsning, tänkande och lärande Hur föreställer sig gymnasieelever framtiden? Vad ser de för hotbilder i sin samtid? Vad framkallade Hungerspelen för reaktioner hos eleverna? I det läsande, tänkande och lärande rummet öppnade jag upp för critical literacy - undervisning. Vi läste boken gemensamt, ett antal sidor varje vecka och träffades för kontinuerliga boksamtal där eleverna fick presentera olika läsuppdrag som de tilldelats. Våra boksamtal varje vecka syftade till att stötta upp läsförståelsen. Inför boksamtalen hade eleverna systematiskt dokumenterat sina läsuppdrag i digitala läsloggar. Brain function 'boosted for days after reading a novel' - Science - News Being pulled into the world of a gripping novel can trigger actual, measurable changes in the brain that linger for at least five days after reading, scientists have said. The new research, carried out at Emory University in the US, found that reading a good book may cause heightened connectivity in the brain and neurological changes that persist in a similar way to muscle memory. The changes were registered in the left temporal cortex, an area of the brain associated with receptivity for language, as well as the the primary sensory motor region of the brain. Neurons of this region have been associated with tricking the mind into thinking it is doing something it is not, a phenomenon known as grounded cognition - for example, just thinking about running, can activate the neurons associated with the physical act of running. “We already knew that good stories can put you in someone else’s shoes in a figurative sense. Now we’re seeing that something may also be happening biologically.”

Related: