background preloader

Informationssäkerhetskolan

Informationssäkerhetskolan
Related:  Digitala verktyg för lärande och digital kompetens

Natsmarta 2: risker på nätet | Nätsmarta Vi läser sagor och berättelser i förskoleklassen. Eleverna gör egna sagor och vi tränar på att återberätta historien. Ge eleverna tid för att reflektera och resonera tillsammans. Visa och berätta om hur en saga/ film är uppbyggd. Den har en början, en handling och ett slut. Handlingen kan ofta vara spännande. Inventera barnens kunskaper om vad Youtube är. Uppdraget När barnen har tränat att göra sagor tillsammans är det dags att göra en saga som passar att spela in och publicera på Youtube. Vi knyter ihop lektionen med att prata om att nu är barnen personerna bakom en film.

Adventskalenderlänkar Källkritik för yngre elever Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att kunna verka aktivt i vår demokrati. Vi kan börja med detta tidigt i barn och elevers lärande. Förmågan finns med i läroplanerna på flera ställen. Här får ni inspiration till samtal om källkritik med yngre elever. Målgrupp: Lärare i årskurs F-6 och skolbibliotekarier i grundskola, sameskola, grundsärskola och specialskola. Sju timmar om källkritik för yngre elever Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokument? I samtliga läroplaner för svensk grundskoleutbildning (grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola) skrivs i kapitel 1, under rubriken Skolans uppdrag att ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Kritiskt tänkande och förhållningssätt uttrycks också i flera ämnens syften och i det centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner. Vad har man sett i undersökningar?

Publicering på internet - Vad får man lägga ut på webben? Du är här:Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Publicering på internet Vad får man lägga ut på webben? I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på internet. Man får inte kränka andra människor Om personuppgifter publiceras i en löpande text på internet, till exempel i en blogg, är publiceringen i princip tillåten så länge man inte kränker den som personuppgifterna handlar om. Det är inte möjligt att generellt slå fast vad som är en kränkning av den personliga integriteten utan man måste göra en bedömning i varje enskilt fall och väga in samtliga omständigheter. Det finns undantag för journalistiska ändamål Ibland publiceras personuppgifter på internet på ett sätt som är kränkande utan att publiceringen står i strid med personuppgiftslagens bestämmelser. Det innebär inte att man kan publicera vad som helst med stöd av undantaget. Läs pressmeddelandet Gränser för vad som får publiceras på en blogg Grundlagsskyddad publicering Att publicera på internet

Barnens Rätt I Samhället – BRIS pressmeddelanden Igår Nästan två av tre barn som svarat på en enkät på Bris stödsajt uppger att de känt sig taskigt behandlade på nätet. För vuxna kan det vara svårt att veta hur man ska agera när ett barn utsätts för kränkningar på nätet. Därför har .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Bris tagit fram guiden ”Motverka nätmobbning” som ett stöd till föräldrar, lärare och andra vuxna för att hjälpa utsatta barn. Internet erbjuder fantastiska möjligheter för barn och unga att hitta vänner och information, att få utlopp för kreativitet eller bara ha roligt. Stiftelsen .SE och Bris vill i guiden ”Motverka nätmobbning” ge konkreta, användbara tips till föräldrar, professionella och andra vuxna på hur de ska agera runt unga online. – Det är helt okej att som vuxen inte veta exakt hur allt fungerar på nätet. Nätmobbning kan yttra sig på många olika sätt, till exempel genom elaka kommentarer, utfrysning, kränkande bilder eller hot om våld. – Förbjud aldrig ett barn att använda nätet. • Lyssna.

Pedagogiskt ledarskap genom att säkerställa undervisningens kvalitet | Att leda lärande Ett av de mest spännande momenten i det pedagogiska ledarskapet är arbetet att tillsammans med lärare och elever säkerställa undervisningens kvalitet. En pedagogisk ledares arbete är enligt mig att leda lärares lärande. Lärarna i sin tur är också pedagogiska ledare och deras uppgift är att leda elevernas lärande mot den undervisningskvalité som styrdokumenten har fastställt. För att en organisation ska lyckas med detta tänker jag att det krävs att man har en samsyn i kollegiet kring vilken undervisningskvalité som ska råda utifrån gällande styrdokument. Det är svårt för en organisation att ta ett kollektivt ansvar för att säkerställa något man inte är överens om :). Mer om det kan du läsa i förra veckans inlägg. I mitt pedagogiska ledarskap strävar jag ständigt efter att efter att hitta en systematik och transparenta former för att styrdokumentens krav på undervisningskvalité ska nå eleven. Detta är väldigt svårt ibland!

Internet och källkritik Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägandenkan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Webbsidor UR Är det sant? Fler tips

Related: