background preloader

Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi

Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi
Vi har samlat språkstimulerande lekar i en databas dit du kan logga in! Lekarna riktar sig till barn från ett år och uppåt. Genom lek kan du stimulera barnets språkutveckling. Lekarna passar bra för dig som vill ha nya ideér på språkstimulerande lekar och aktiviteter, till exempel i skolan, på dagis, eftis eller hemma om du vill stöda ditt barns språkutveckling. Materialet i lekdatabasen baserar sig på material som tidigare skapats inom språkprojekt på Folkhälsan. Lekarna och materialen i lekdatabasen är möjliga att skriva ut i en utskriftsvänlig version. Lekdatabasen Gå till lekdatabasen. Fler tips och lekar Språkstimulerande material som du kan ladda ner som pdf-filer: Länksamlingar Vi har delat upp länkarna i olika kategorier: Tipsa oss gärna Vi tar gärna emot fler förslag på lekar till vår databas!

Vi utbildar dig på Fritidshem | Kurser och utbildning | Lärarfortbildning Barns utvecklas i olika takt och spridningen i en grupp kan vara stor. Det kan ställa stora krav på personalen att både arbeta med gruppen som helhet och att hitta anpassningar för de barn som behöver det, samtidigt som man driver verksamheten framåt. Gunilla har under de senaste 10 åren arbetar med att kombinera kunskap om neuropsykologi, bemötandestrategier och krav med förutsättningar i den pedagogiska miljön för att lyfta fram strategier som är användbara i den vanliga verksamheten. Våra utbildare har såväl teoretiska som praktiska kunskaper om skolutveckling. För mer information om respektive utbildare - klicka på namnet!

FREE Swedish Teaching Resources Where applicable, use the links to download Swedish versions of resources. Phonics display banner (Ref: SB9975) A colourful banner for your classroom phonics display. Judaism display banner (Ref: SB3760) A colour banner for your Judaism display. Birthday train display set (Ref: SB7299) Create a train-themed birthday display in your classroom. Growing cress instructions (Ref: SB4883) A set of simple instructions posters showing how to grow some cress. Reduce! Snakes and ladders games (Ref: SB7355) Simple printable snakes and ladders games with numbers to 30, 50 or 100. We love to read! Editable board game templates (Ref: SB10531) A set of editable board game templates featuring our ‘bumps’ characters. Visual timetable for the USA (Ref: SB1979) A colourful set of 30 high-resolution JPG images featuring activities and subjects covered at kindergarten level. Visual timetable display banners (Ref: SB3503) A selection of colourful banners for use on your class visual timetable display board.

Developmental Sequence of Phonological Awareness Skills Click the following link to download this free handout Developmental Stages of Phonemic Awareness My good friend, Heidi, who is a Reading Specialist at one of our local elementary buildings, asked if I’d be interested in co-presenting with her at our next year’s district-wide professional development day. I love working with Heidi so, of course, I jumped at the chance. Next year Heidi and I will be presenting on the topic of phonological and phonemic awareness. Den flerstämmiga undervisningsmiljön | Förstelärare i Svedala Jag har under min tid som lärare arbetat medvetet för att skapa en flerstämmig undervisningsmiljö och sökt svar på hur det sker på bästa sätt genom att ta del av forskning samt prövat och omprövat olika metoder (läs mitt tidigare blogginlägg om ett flerstämmigt klassrum här). I mötet med elever med svenska som andraspråk och genom litteratur inom kursen Svenska som andraspråk har jag tvingats att ytterligare granska och utvärdera den undervisningsmiljö som jag försöker utforma med fokus på samtalet.I en flerstämmig undervisningsmiljö ska grunden vara elevernas egna språkliga produktion i tal och skrift; det ska vara en miljö där elevernas tankar och uppfattningar bildar utgångspunkt för undervisningen. Interaktion med andra är ett sätt att visa vad man kan men det får inte stanna vid det utan det är viktigt att interaktionen även blir en källa till nytt lärande. Att tala är ett sätt att visa vem man är och det kan vara känsligt att genom det man säger/inte säger visa sin personlighet.

Övningar kring Barnkonventionen - folkhalsan.fi Ett häfte med övningar som alla bygger på barnens rättigheter utgående från Barnkonventionen. I Kompisväskan finns ett häfte som heter Barnkonventionen på dagis. Materialet har som syfte att ge barn, pedagoger och föräldrar kunskap om Konventionen om barns rättigheter, Barnkonventionen. Syftet är också att inspirera pedagoger att tillsammans reflektera över konventionen och hur innehållet i artiklarna ska kunna bli en del av daghemmets pedagogiska verksamhet och bli ett levande styrdokument för alla som finns på daghemmet. Häftet består av en kort informationsdel om Barnkonventionen och av övningar som alla bygger på rättigheter i Barnkonventionen. Här kan du läsa och ladda ner häftet Barnkonventionen på dagis.

Språklig medvetenhet - Läsa & skriva Barn kan bli medvetna om språkets olika sidor: Vårt svenska skriftspråk är morfofonologiskt vilket betyder att stavningen fångar dels in ordens ljudstruktur dels deras släktskap och ursprung. Barn som skall lära sig läsa och skriva måste komma underfund med hur talets minsta betydelseskiljande enheter (fonemen) är kopplade till skriftens bokstäver (grafem). Medvetenhet om språkets minsta betydelsebärande delar (morfemen) har positiv påverkan på förmågan att stava och läsa. Även syntaktisk och pragmatisk medvetenhet kan gynna läs- och skrivutvecklingen. Särskilt betydelsefullt är att små barn som skall lära sig läsa och skriva blir fonologiskt medvetna. I början av 1980-talet genomfördes en undersökning av effekten av språklekar på den senare läs- och skrivinlärningen bland barn i förskolan. Bornholmsprojektets positiva effekter blev startpunkten för intensiv verksamhet på flera plan. Referenser Eriksen Hagtvet, B. (2006). 6-Åringar i förskoleklass Vi får här se en övning på sammansatta ord.

Låt detta läsår bli ett språkutvecklande läsår! – Strategier för lärande Jag är precis hemkommen från Gislaved kommun där jag tillsammans med andra lärare har föreläst och haft workshop kring språkutvecklande undervisning. Gislaved kommun har vid den här läsårsstarten satsat stort och ordnat en utbildning för kommunens grundskolelärare i olika stadier – inklusive högstadielärarna. Detta blir startskottet för ett fortsatt kollegialt lärande kring läsförståelse och språkutveckling och kommunen har inför höstterminen på ett strukturerat sätt planerat in bland annat fortsatta inspirationföreläsningar och vidare arbete i såväl ämnesnätverksgrupper som arbetslag ute på skolorna. Jag blir glad när jag tar del av den inbjudan som Gislaved har skickat ut till sina lärare. Kommunen engagerar sina lärare i en omfattande fortbildning som kommer göra skillnad för eleverna och de involverade skolorna har alla möjligheter att komma på djupet i sitt språkutvecklande arbete. Vi kan i debattartikeln även läsa följande: ”Om vikten av att som lärare visa hur man gör”

Fritidshem Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: ■ Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven. ■ Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmets uppdrag Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Vad styr fritidshem? Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14). Det finns allmänna råd för fritidshem. Avgifter och öppettider

Tydliga och konkreta lektionsmål | Förstelärare i Svedala I mitt förra inlägg En inkluderande lektion skrev jag om vilken struktur jag brukar ha på mina lektioner. Jag berättade då att de börjar med tydliga, konkreta mål på tavlan. Jag anser att det är viktigt för eleverna att varje lektion veta vad vi ska göra, vad vi ska kunna efter lektionen och hur man visar sitt nya kunnande. Det gör lektionen meningsfull och man får fler engagerade elever. Det blir också en lugnare lektion då fler elever känner sig trygga i vad som ska hända. Efter att ha läst om Dylan Williams nyckelstrategier, som han skapat som en modell för formativ bedömning och undervisning, fick jag bekräftelse på att det är så här jag vill arbeta. Jag provade några olika sätt men tyckte inte att det blev tillräckligt konkret för eleverna, det var inte helt lätt att bryta ner syfte, centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen så att eleverna förstod det. Efter att ha fått en idé av Sophie Stenfeldt på hennes facebooksida satte jag upp tre olika skyltar på whiteboarden.

Related: