background preloader

Digitala skollytet – Kamratbedömning

Digitala skollytet – Kamratbedömning
Det här med att ge kamratrespons är inte helt lätt. Grunden i att kunna ge varandra respons är att eleverna ska känna sig trygga med varandra och att de ska känna sig trygga i sig själva, så att de kan blotta sig och visa upp sina styrkor och svagheter. Det kan ta många års arbete med en grupp innan de känner denna trygghet. Elever kan också känna att det är svårt att ge respons för att de inte vill känna sig ”besserwissiga” gentemot sina kamrater. ”Two stars and a wish” är ett strålande verktyg att använda i kamratbedömningen i och med att man lyfter två saker som kamraten gjorde bra och detta får eleven att lyfta och känna glädje över sitt arbete. När jag lät eleverna läsa olika faktatexter som jag hade plockat från bedömningsunderlagen från nationella proven, så märkte jag att elevernas diskussioner blev fördjupade och ärliga. Jag ville utveckla detta arbete med att respondera på texter. Jag har också en engelskgrupp med elever som går i 2:an och 3:an. //Kamelfröken Lottis

Skollyftet | En samlingsplats för alla som vill lyfta den svenska skolan Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill! För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola. Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer. Tyvärr riskerar detta sätt att försätta elever i situationer där de är dömda att misslyckas. Att vi släcker bränder skapar inga strategier på djupet och kan i värsta fall befästa tankar om att inte klara skolan. Strategier för lärande är enligt min åsikt en svår del av undervisningen. Här är några exempel på hur sådana igångsättningsprocesser kan se ut (se också min sida om matriser och planeringar, de hänger ihop med det formativa arbetet): Självskattning och strategier.

Index | Bedömning för lärande Bedömningsstöd i matematik för årskurs 7-9 Det finns flera bedömningsstöd i matematik för årskurserna 7–9. Här kan du läsa mer om de olika materialen. Bedömning för lärande i matematik Ett nytt material har tagits fram som stöd för bedömning i ämnet matematik. Bedömning för lärande i matematik Concept cartoons i matematik Concept Cartoons, begreppsbilder i matematik, är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för matematiklärare i årskurs 1-9. Concept cartoons i matematik Diamant Diagnosmaterialet Diamant har anpassats till Lgr11 och är utvidgat till att omfatta kursplanen i matematik till och med årskurs 9. Diamant - ett diagnosmaterial för matematik Kommentarmaterial till kunskapskraven Som stöd för bedömning i ämnet matematik finns två skriftliga kommentarmaterial till kunskapskraven. Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik

Related: