background preloader

Google Docs och formativ bedömning DEL 1

Google Docs och formativ bedömning DEL 1

Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd. Här kan du ladda ner figuren med bedömningsaspekterna. Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter? Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Står inte det här i läroplanen? I läroplanen står vad som skall bedömas och vilka så kallade värdeord som avgör om elevens kunskapsnivå skall bedömas som E, C eller A. Var kan man läsa om skillnaden mellan värdeorden enkla, utvecklade och välutvecklade? Skolverket har tagit fram bedömningsstöd där det redogörs för vad som är kännetecknande för skillnaden mellan värdeorden, t ex vad som karaktäriserar ett enkelt resonemang. Kan man säga att bedömningsaspekterna visar vad som krävs för att få högre betyg i ett ämne? Man kan säga att bedömningsaspekterna försöker definiera vad kvalitet är i förhållande till ett kunskapskrav.

Now You Can Customize Headers, Footers, and Page Numbers in Google Docs One of the complaints about Google Docs that I've heard for years is that it isn't easy to apply proper headers, footers, and cover pages to documents. This week Google took steps to change that for Google Apps for Education users. You can now customize the placement of headers and footers in your documents. You can specify which pages those headers and footers appear on which makes it possible to create a cover page within your document. To customize header and footer placement just open the insert menu in your document and select header. Google Docs users can now customize the placement of page numbers on their pages too. Applications for Education The new options for customizing headers, footers, and page number placements should make it much easier for students to format their papers to meet academic standards. Thanks to Skip Zalneraitis for sharing this news on Google+ this morning.

Planeringen gör jag till undervisning Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete. Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. När jag planerar tillsammans med mina elever utgår jag självklart ifrån att mina elever både vill och kan ta ett personligt ansvar för såväl inlärning som för hur arbetet i skolan kan utformas. Planeringen gör jag till undervisning och rent konkret planerar vi oftast i smågrupper. Att planera tillsammans med eleverna är att vara nära eleverna. Malin

Formatting Tables in Google Docs & Slides The table tool is one of the Google Docs tools that tends to get overlooked. It’s a useful tool for quickly creating charts within a document. I have long used it to give organization to group notes during jigsaw reading activities. I do that by creating a table in a Google Document then assigning a block or set of blocks to each student taking notes in a shared document. With older students, I let them create the chart and manage the notes themselves. Table Formatter is a free Google Docs Add-on that lets you add a little color to your tables in Google Docs. You can also format tables in Google Slides. Here are this week’s most popular posts from FreeTech4Teachers.com: 1. 9 Google Apps Productivity Tools & Tips for Teachers 2. Would you like to have me speak at your school or conference? Click here to learn about my professional development services.

Bedömning för lärande i praktiken På Hulta, strax utanför Borås stadskärna, ligger Ekarängsskolan, en F-6 skola som är omgiven av stora grönområden och ett flertal fotbollsplaner, något som både eleverna och lärarna på skolan är väldigt stolta över. Skolan är inne på sitt andra år med bedömning för lärande, BFL. De har gått på utvecklingsenhetens föreläsningar och rektorn har sedan drivit arbetet vidare bland annat genom att samtalsgrupper har skapats och att alla lärare fått varsitt exemplar av Christian Lundahls bok Bedömning för lärande. – Vi ska arbeta med den här första strategin att dela målen med eleverna den här närmaste tiden. Det är utvecklingsenhetens rekommendation att rektorn engagerar sig i processen om BFL verkligen ska få fäste och bli ett förhållningssätt på skolan. – Det är viktigt att vi tar oss tid att bara fokusera på BFL, och vi har tur som har en rektor som varit väldigt engagerad, säger hon. Delar målen för undervisningen Filmar undervisningen Camilla fördelar ordet Sofia får ordet.

Get Draftback to Play Back Google Docs En matris med elevexempel | Provfri matematik – bedömning i praktiken Här är matrisen jag använde för att bedöma muntliga (och skriftliga) resonemang som jag skrev om i förra inlägget. Vi bedömer tre aspekter som rör två förmågor i biologi. Här är matrisen som wordfil: Matris resonemang word och här är den som pdf: Matris resonemang pdf Hoppas den klarar en granskning lik den som Pernilla Lundgren gjorde av en annan matris i grannbloggen… Slutligen behöver jag hjälp med en sak. Jag har problem med att stoff står inskrivet i kunskapskraven. ”Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk, och ekologisk hållbarhet och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några konsekvenser.” Men vårt område handlar inte om något av detta stoff, utan om människokroppens uppbyggnad.

7 of the Best New Add Ons for Google Docs and Sheets With this new Add-ons feature comes a brand new marketplace with dozens of options to choose from. We suggest playing around some of them to see which ones fit your specific needs, but there are a few that we really like already. Check them out below, or you can learn how to add these tools to your Docs and Sheets in this video. 1. *This Add On has been discontinued Before Add-ons were introduced, creating a mail-merge required some knowledge of apps script as well as a lot of patience when putting together all the materials. 2. Collaboration is already one of the most powerful tools in Google Docs, but asking for (or receiving) approval for changes can really only be addressed with a workaround by using comments. 3. Students (and teachers, for that matter) finally have a much easier way to cite their sources directly inside of Google Docs with the Bibliography Creator from EasyBib. 4. 5. 6. 7. UP NEXT: Google drastically reduces the price of Google Drive storage

Hjälp med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter - Kod-Knäckarna 5 Steps to Sharing a Copy of a Google Form - Teacher Tech Link to Google Drawing Sharing Google Forms is tricky. You do not want to make your data you collect in your Google Form visible to others. 1. Anything in a folder takes on the sharing permissions of the folder. 2. By default, the folder permissions are set to private. 3. Since anything in the folder inherits the sharing permissions of the folder, any Forms in the folder are changed to view access. Note: when you create a spreadsheet it will also be created in that same folder and thus have “anyone with the link can view” permissions. 4. While you are on the edit screen, meaning you have the ability to edit questions and view responses, copy the link at the top of the screen. The link on the edit screen ends in /edit. Edit Link: View Link: Notice the ID is different for each of the links. 5. Example

Related: