background preloader

Hem - Learnify

Hem - Learnify
Related:  PlaneringDigital kompetens

Bedöma kunskaper i grundskolan Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska få förutsättningar att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Det innebär att lärare behöver utvärdera och stödja såväl elevernas kunskapsmässiga utveckling som utveckling i övrigt. Utvärderingarna av elevernas kunskaper ska vara allsidiga och läraren behöver ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Elevernas kunskapsutveckling behöver analyseras kontinuerligt under hela skoltiden och inte bara vid något enstaka tillfälle, till exempel inför utvecklingssamtal eller betygssättning. Den kunskap man som lärare får genom att regelbundet följa upp elevernas kunskaper under ett arbetsområde eller en avgränsad arbetsperiod är en förutsättning för att aktivt kunna stödja eleverna i deras lärande. För att bedöma elevernas kunskaper bör läraren Rektorn skapar förutsättningar genom att

Litteracitet i ett digitalt samhälle Bok- & Bibliotek i Göteborg, som i år firar trettioårsjubileum, är igång! Mässan har som vanligt en bred inriktning och vänder sig till många olika målgrupper. En viktig sådan utgörs av alla yrkesgrupper som är verksamma med undervisning och lärande i skolan, alltifrån beslutsfattare till skolledare, lärare, specialpedagoger och skolbibliotekarier. Faktum är att Bok- och bibliotek är Sveriges största evenemang som vänder sig till skolans yrkesgrupper. Totalt är det en knapp femtedel av de totalt cirka hundratusen besökarna som räknas hit. Vi lever i ett samhälle som i allt högre grad präglas av en digital medieutveckling, men det innebär inte att det blir mindre viktigt att ha en väl utvecklad läs- och skrivförmåga. Efter Litteraturutredningens slutbetänkande ifjol, drog regeringen igång satsningen Läsa för livet, som vänder sig till hela befolkningen, barn som vuxna. Precis som med Matematiklyftet, kommer Skolverket att ta fram ett stödmaterial som kan användas i fortbildningen.

LibriVox | free public domain audiobooks YTD Video Converter Stanford professor urges teachers to rethink math instruction | EdSource Courtesy of Jo Boaler Stanford professor Jo Boaler Jo Boaler is a professor of math education at Stanford University and has written several books and research articles related to math education. She also co­-founded youcubed.org, an organization and website that offers math education resources to students, teachers and parents. In addition, Boaler advises Silicon Valley companies and has given White House presentations on Girls and Science, Technology, Engineering and Math, or STEM. EdSource interviewed Boaler about her work and her latest book, “Mathematical Mindsets: Unleashing Students’ Potential Through Creative Math, Inspiring Messages and Innovative Teaching.” Why is there a common belief in society that some people are naturally good at math and others are not? It seems that people in the U.S. believe this about mathematics, but not other subjects. How does a person’s mindset affect his or her ability to excel in math? How can parents help their children to be successful in math?

Dokumentera i grundskolan Den planering som sker i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska dokumenteras som stöd för undervisningen. Dokumentationen är ett verktyg för lärarens uppföljning utvärdering av undervisningen och av elevernas kunskaper och lärande. Den är ett viktigt underlag när rektorn följer upp verksamheten och stödjer lärarna i deras arbete, och den underlättar i kommunikationen med vårdnadshavare om undervisningens syfte och genomförande. När läraren behöver underlag för att visa elevens kunskaper utifrån kunskapskraven, i till exempel arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen, kan den dokumenterade planeringen utgöra ett stöd. Lärare bör Rektorn bör skapa förutsättningar för och stödja lärarna i arbetet med att utveckla effektiva rutiner och former för dokumentation.

LIKA Projektet / Digital kompetens Digital Svenska datatermgruppen säger: Grundbetydelsen hos digital är 'som anger värden med hjälp av sifferuttryck'. Digital hör hemma i sammanhang som specifikt rör hur data representeras och lagras. Kompetens Nationalencyklopedin säger: kompetens (ytterst av senlat. compete´ntia 'sammanträffande', 'överensstämmelse', av co´mpeto 'sammanträffa', 'vara ägnad', 'vara kompetent', 'räcka till'), formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning. LIKAs definition Idag behöver lärarstudenter få en digital kompetens, och därigenom få möjlighet att räcka till för framtidens skola. Inom LIKA-projektets ram utförs en kartläggning av vilka kunskaper som bör ingå i begreppet Digital kompetens. Teknisk kompetens Digital teknisk kompetens innebär att läraren kan avgöra vilka digitala verktyg som är lämpliga att använda i ett pedagogiskt sammanhang. Didaktisk kompetens Teoretisk kompetens

Fredsugglan FREDSUGGLAN - på uppdrag för fred och fröjd Fred på jorden börjar med fred i dig och i mig. Vem är Fredsugglan? Fredsugglan är ett mönster uppbyggt utav 99 stycken QR-koder där det bakom varje kod döljer sig ett spännande uppdrag. Fredsugglans syfte? Användning? Exempel för hemmet: –Samling framför Fredsugglan varje morgon! Hur gör man? Mått: 50x70cm Pris: 299 kr, ex. moms. Samarbetsverktyg | Karlstads universitet Följande molntjänster presenteras övergripande på den här sidan: Google Drive, Diigo, Mentimeter - mentometerknappar på nätet, Padlet, Wikis. Google Drive Google Drive är en molntjänst med flera delar, bl.a. molnlagring av dokument, bilder, filmer m.m. Google Drive gör det möjligt för fler användare att samtidigt arbeta med samma dokument. Dokumenthantering i molnet innebär att varje dokument finns i endast en version. På sidan Mer om Google Drive hittar du exempel på hur systemet kan användas i undervisning. Diigo Diigo, www.diigo.com, är en webbaserad tjänst för att spara och dela länkar till webbmaterial. Förutom att vara ett rent webbverktyg kan du också installera ett tillägg till din webbläsare som gör att Diigo kan fungera som en utökning av webbläsarens grundfunktioner för att hantera bokmärken. För att använda Diigo behöver du skapa ett användarkonto och logga in. Här en film som presenterar grunderna i hur du kan använda Diigo. Mentimeter - Mentometerknappar på nätet Padlet Wiki

How in questions The word “HOW” is one of the most productive words in English. It helps us create meaningful questions and sentences. The word “HOW” combines with many other words to create these questions. How in questions – mindmap Here the students can practise the basic usage of the word HOW in questions. The way you can create questions with how. In the first game your task is to complete the questions with the correct word. In the second game you should choose the correct answer and shoot only the BAD ducks. I hope that by now you know all the basic usages of the word HOW.

Vad är digital kompetens, egentligen? Jag är i London för att vara med på den årliga teknik-mässan BETT. Runt omkring BETT finns ett antal seminarier kring pedagogik och användningen av IT som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. I någon av alla dessa presentationer pratar föreläsaren om digital kompetens och jag slås av att det är ett begrepp som används och refereras till som allmän gods, och jag funderar genast på vad är digital kompetens egentligen. Vad lägger vi begreppet och är det samma sak? När man tittar på EU:s definition så säger de: digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT) I samtalet kring digitala verktyg hör jag väldigt lite om hur pedagoger ska arbeta med att få eleverna att lära sig en säker användning av it, eller hur arbetet med att utveckla ett kritiskt medvetna färdigheter kring it och förståelse för internet samt hur tekniken bakom fungerar.

Twine / An open-source tool for telling interactive, nonlinear stories Blåklädersmatematik – infärgning på Nobelgymnasiet Det finns olika syften varför elever på ett yrkesinriktat program ska lära sig matematik. Enligt ämnesplanen är undervisningens syfte att lära sig att arbeta matematiskt. Eleverna ska lära sig strategier för att använda matematik i både vardagen och yrkeslivet. Idag kräver branschen att deras medarbetare inte bara har goda praktiska kunskaper utan även har grundläggande kunskaper i matematik. Ett annat syfte med matematik på yrkesprogrammen är den överenskommelse som har gjorts mellan flera länder i Europa (Bryggekommunikén, 2010) som innebär att länderna ska sträva efter att utbildningssystemen ger goda möjligheter att under flera gånger i livet ändra yrkesinriktning. Begreppet infärgning innebär för oss en samverkan mellan matteämnet och yrkesämnet. Runtom på landets byggprogram finns olika projekt kring infärgning av matematik till yrkesämnet. Med hjälp av ett excellark i OneDrive kan alla lärare följa gruppernas resultat i realtid allteftersom vi fyller i dokumentet.

Related: