background preloader

Hem - Learnify

Hem - Learnify

http://www.learnify.se/

Related:  PlaneringDigital kompetens

Bedöma kunskaper i grundskolan Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska få förutsättningar att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Det innebär att lärare behöver utvärdera och stödja såväl elevernas kunskapsmässiga utveckling som utveckling i övrigt. Utvärderingarna av elevernas kunskaper ska vara allsidiga och läraren behöver ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Elevernas kunskapsutveckling behöver analyseras kontinuerligt under hela skoltiden och inte bara vid något enstaka tillfälle, till exempel inför utvecklingssamtal eller betygssättning. Den kunskap man som lärare får genom att regelbundet följa upp elevernas kunskaper under ett arbetsområde eller en avgränsad arbetsperiod är en förutsättning för att aktivt kunna stödja eleverna i deras lärande.

Litteracitet i ett digitalt samhälle Bok- & Bibliotek i Göteborg, som i år firar trettioårsjubileum, är igång! Mässan har som vanligt en bred inriktning och vänder sig till många olika målgrupper. En viktig sådan utgörs av alla yrkesgrupper som är verksamma med undervisning och lärande i skolan, alltifrån beslutsfattare till skolledare, lärare, specialpedagoger och skolbibliotekarier. Faktum är att Bok- och bibliotek är Sveriges största evenemang som vänder sig till skolans yrkesgrupper. Totalt är det en knapp femtedel av de totalt cirka hundratusen besökarna som räknas hit.

Vilket mindset har du när du möter dina elever? Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! Det här kan jag/kan jag inte!” – och ett mer flexibelt – ”Så här är det just nu. Det här kan jag förbättra!” Fredsugglan FREDSUGGLAN - på uppdrag för fred och fröjd Fred på jorden börjar med fred i dig och i mig. Vem är Fredsugglan? Fredsugglan är ett mönster uppbyggt utav 99 stycken QR-koder där det bakom varje kod döljer sig ett spännande uppdrag.

Dokumentera i grundskolan Den planering som sker i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska dokumenteras som stöd för undervisningen. Dokumentationen är ett verktyg för lärarens uppföljning utvärdering av undervisningen och av elevernas kunskaper och lärande. Den är ett viktigt underlag när rektorn följer upp verksamheten och stödjer lärarna i deras arbete, och den underlättar i kommunikationen med vårdnadshavare om undervisningens syfte och genomförande. När läraren behöver underlag för att visa elevens kunskaper utifrån kunskapskraven, i till exempel arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen, kan den dokumenterade planeringen utgöra ett stöd. LIKA Projektet / Digital kompetens Digital Svenska datatermgruppen säger: Grundbetydelsen hos digital är 'som anger värden med hjälp av sifferuttryck'. Digital hör hemma i sammanhang som specifikt rör hur data representeras och lagras.

Vad är digital kompetens, egentligen? Jag är i London för att vara med på den årliga teknik-mässan BETT. Runt omkring BETT finns ett antal seminarier kring pedagogik och användningen av IT som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. I någon av alla dessa presentationer pratar föreläsaren om digital kompetens och jag slås av att det är ett begrepp som används och refereras till som allmän gods, och jag funderar genast på vad är digital kompetens egentligen. Vad lägger vi begreppet och är det samma sak? När man tittar på EU:s definition så säger de: digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT)

Ny planeringsmodell testas för fjärilarna @stehagen @antlin Jag provar ett nytt sätt att planera – för mer överblick och kanske enklare hantering. Vi får se vad jag tycker om det – och kollegorna. Hanna Stehagen – tack för idéen med språkmålen. Och Therese Linnér – tack för hjälpen att strukturera. Digital kompetens Vad menas med digital kompetens? Nyckeln till e-learning är digital kompetens. Digital kompetens innehåller flera färdigheter: att veta hur man hittar och bedömer information på nätet och att veta hur man kan skapa material och kommunicera via nätet. Världen blir allt mer digitaliserad framöver och inom många organisationer är det redan vanligt att man arbetar i internationella projekt där all kommunikation sker via nätet. Framtidens arbetsmarknad kommer att kräva digital kompetens som en grundförutsättning.

Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Ny läroplan lyfter den digitala kompetensen I den nya läroplanen och de kursplaner som den innehåller lyfter man fram vikten av att eleverna lär sig använda informationsteknik och samtidigt tillägna sig ett källkritiskt synsätt. Utmaningen blir nu att förverkliga läroplanens formuleringar i klassrummen. Dagens skolelever växer upp i en värld där internet har en stark närvaro, mängden tillgänglig information är outsinlig och IT förser oss med möjligheter till ständig kommunikation. Detta är något som genomsyrar den nya läroplan för grundskolan som börjar gälla under höstterminen. Stor vikt ges åt att lära eleverna orientera sig i informationsflödet, lära sig utnyttja tekniken och tänka källkritiskt kring den information de stöter på. I läroplanen står det bland annat att varje elev efter genomgången grundskola:

Digital kompetens viktigt i alla gymnasieämnen It-kompetens kommer att genomsyra examensmål och ämnesplaner i den framtida gymnasieskolan. Men det blir inte ett eget ämne obligatoriskt för alla elever, meddelade Christina Månberg och Johan Linder, båda undervisningsråd på Skolverket, när de talade på Nätverket för informationskompetens årliga konferens i april 2011. Svenska gymnasieelever använder ofta digitala verktyg när de skriver uppsatser, söker information och gör presentationer. Monsterbokmärken. Häromdagen snubblade jag över en himla rolig tutorial på nätet, hur man gör hörnmonsterbokmärken. Så idag satte jag mig ned med papper, penna, lim och sax. Och kamera såklart! Såhär går det till på ett ungefär: Klipp ut en mall som ser ut som ovan. På ett ungefär.

Related: