background preloader

Hem - Learnify

Hem - Learnify
Related:  PlaneringDigital kompetens

Bedöma kunskaper i grundskolan Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska få förutsättningar att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Det innebär att lärare behöver utvärdera och stödja såväl elevernas kunskapsmässiga utveckling som utveckling i övrigt. Utvärderingarna av elevernas kunskaper ska vara allsidiga och läraren behöver ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Elevernas kunskapsutveckling behöver analyseras kontinuerligt under hela skoltiden och inte bara vid något enstaka tillfälle, till exempel inför utvecklingssamtal eller betygssättning. Den kunskap man som lärare får genom att regelbundet följa upp elevernas kunskaper under ett arbetsområde eller en avgränsad arbetsperiod är en förutsättning för att aktivt kunna stödja eleverna i deras lärande. För att bedöma elevernas kunskaper bör läraren Rektorn skapar förutsättningar genom att

Litteracitet i ett digitalt samhälle Bok- & Bibliotek i Göteborg, som i år firar trettioårsjubileum, är igång! Mässan har som vanligt en bred inriktning och vänder sig till många olika målgrupper. En viktig sådan utgörs av alla yrkesgrupper som är verksamma med undervisning och lärande i skolan, alltifrån beslutsfattare till skolledare, lärare, specialpedagoger och skolbibliotekarier. Faktum är att Bok- och bibliotek är Sveriges största evenemang som vänder sig till skolans yrkesgrupper. Totalt är det en knapp femtedel av de totalt cirka hundratusen besökarna som räknas hit. Vi lever i ett samhälle som i allt högre grad präglas av en digital medieutveckling, men det innebär inte att det blir mindre viktigt att ha en väl utvecklad läs- och skrivförmåga. Efter Litteraturutredningens slutbetänkande ifjol, drog regeringen igång satsningen Läsa för livet, som vänder sig till hela befolkningen, barn som vuxna. Precis som med Matematiklyftet, kommer Skolverket att ta fram ett stödmaterial som kan användas i fortbildningen.

Vilket mindset har du när du möter dina elever? Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! Det här kan jag/kan jag inte!” – och ett mer flexibelt – ”Så här är det just nu. Det här kan jag förbättra!” En människa har sällan samma mindset i alla situationer. Eller av sina kompetenser och färdigheter i ämnet:”Jag kan lösa svåra tal om jag använder uppställningar.” Ibland är elevens mindset beroende av vilken form av feedback läraren ger eleven:”Du har en talang för matematik.” Eller:”Du använde bra strategier när du löste uppgiften.” Utveckla ett growth mindset med processfeedback Vårt bemötande kan hjälpa eleven att utveckla ett growth mindset, skriver Dweck, eftersom mindsets är baserade på signaler vi skickar om vad som är viktigt.

Stanford professor urges teachers to rethink math instruction | EdSource Courtesy of Jo Boaler Stanford professor Jo Boaler Jo Boaler is a professor of math education at Stanford University and has written several books and research articles related to math education. She also co­-founded youcubed.org, an organization and website that offers math education resources to students, teachers and parents. In addition, Boaler advises Silicon Valley companies and has given White House presentations on Girls and Science, Technology, Engineering and Math, or STEM. EdSource interviewed Boaler about her work and her latest book, “Mathematical Mindsets: Unleashing Students’ Potential Through Creative Math, Inspiring Messages and Innovative Teaching.” Why is there a common belief in society that some people are naturally good at math and others are not? It seems that people in the U.S. believe this about mathematics, but not other subjects. How does a person’s mindset affect his or her ability to excel in math? How can parents help their children to be successful in math?

LibriVox | free public domain audiobooks Dokumentera i grundskolan Den planering som sker i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska dokumenteras som stöd för undervisningen. Dokumentationen är ett verktyg för lärarens uppföljning utvärdering av undervisningen och av elevernas kunskaper och lärande. Den är ett viktigt underlag när rektorn följer upp verksamheten och stödjer lärarna i deras arbete, och den underlättar i kommunikationen med vårdnadshavare om undervisningens syfte och genomförande. När läraren behöver underlag för att visa elevens kunskaper utifrån kunskapskraven, i till exempel arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen, kan den dokumenterade planeringen utgöra ett stöd. Lärare bör Rektorn bör skapa förutsättningar för och stödja lärarna i arbetet med att utveckla effektiva rutiner och former för dokumentation.

LIKA Projektet / Digital kompetens Digital Svenska datatermgruppen säger: Grundbetydelsen hos digital är 'som anger värden med hjälp av sifferuttryck'. Digital hör hemma i sammanhang som specifikt rör hur data representeras och lagras. Kompetens Nationalencyklopedin säger: kompetens (ytterst av senlat. compete´ntia 'sammanträffande', 'överensstämmelse', av co´mpeto 'sammanträffa', 'vara ägnad', 'vara kompetent', 'räcka till'), formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning. LIKAs definition Idag behöver lärarstudenter få en digital kompetens, och därigenom få möjlighet att räcka till för framtidens skola. Inom LIKA-projektets ram utförs en kartläggning av vilka kunskaper som bör ingå i begreppet Digital kompetens. Teknisk kompetens Digital teknisk kompetens innebär att läraren kan avgöra vilka digitala verktyg som är lämpliga att använda i ett pedagogiskt sammanhang. Didaktisk kompetens Teoretisk kompetens

Establishing A Growth Mindset As A Teacher: 9 Affirming Statements Establishing A Growth Mindset As A Teacher: 9 Statements Of Affirmation by Terry Heick The ability to change is among the least-appreciated professional characteristics of a teacher. This is especially true as education systems react to both external pressure, and internal instinct to change into something closer to truly progressive learning environments. As I was reading through Jackie Gerstein’s Education 3.0: Altering Round Peg in Round Hole Education, several slides stood out to me (one was the focus of a post earlier this week) including the image above, which offers statements teachers can use to both affirm the need for change, and “coach” themselves into a mindset for both change, and hopefully growth. You can find Jackie on twitter here, and her (excellent) blog here. 9 Statements Of Affirmation For Teaching (& Coaching) A Growth Mindset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Samarbetsverktyg | Karlstads universitet Följande molntjänster presenteras övergripande på den här sidan: Google Drive, Diigo, Mentimeter - mentometerknappar på nätet, Padlet, Wikis. Google Drive Google Drive är en molntjänst med flera delar, bl.a. molnlagring av dokument, bilder, filmer m.m. Google Drive gör det möjligt för fler användare att samtidigt arbeta med samma dokument. Dokumenthantering i molnet innebär att varje dokument finns i endast en version. På sidan Mer om Google Drive hittar du exempel på hur systemet kan användas i undervisning. Diigo Diigo, www.diigo.com, är en webbaserad tjänst för att spara och dela länkar till webbmaterial. Förutom att vara ett rent webbverktyg kan du också installera ett tillägg till din webbläsare som gör att Diigo kan fungera som en utökning av webbläsarens grundfunktioner för att hantera bokmärken. För att använda Diigo behöver du skapa ett användarkonto och logga in. Här en film som presenterar grunderna i hur du kan använda Diigo. Mentimeter - Mentometerknappar på nätet Padlet Wiki

How in questions The word “HOW” is one of the most productive words in English. It helps us create meaningful questions and sentences. The word “HOW” combines with many other words to create these questions. How in questions – mindmap Here the students can practise the basic usage of the word HOW in questions. The way you can create questions with how. In the first game your task is to complete the questions with the correct word. In the second game you should choose the correct answer and shoot only the BAD ducks. I hope that by now you know all the basic usages of the word HOW.

Vad är digital kompetens, egentligen? Jag är i London för att vara med på den årliga teknik-mässan BETT. Runt omkring BETT finns ett antal seminarier kring pedagogik och användningen av IT som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. I någon av alla dessa presentationer pratar föreläsaren om digital kompetens och jag slås av att det är ett begrepp som används och refereras till som allmän gods, och jag funderar genast på vad är digital kompetens egentligen. Vad lägger vi begreppet och är det samma sak? När man tittar på EU:s definition så säger de: digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT) I samtalet kring digitala verktyg hör jag väldigt lite om hur pedagoger ska arbeta med att få eleverna att lära sig en säker användning av it, eller hur arbetet med att utveckla ett kritiskt medvetna färdigheter kring it och förståelse för internet samt hur tekniken bakom fungerar.

Microsoft Teams för utbildnings video och-resurser - Office-support Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. I åtanke med klass rums scenarier finns stegvisa instruktioner om hur du konfigurerar klass utrymmen, hanterar uppgifter, aktiverar diskussioner med flera funktioner och mycket mer. Läs mer om vilka team för utbildning som kan göras för klass rums. Hämta översikten Lär dig grunderna om utbildning med Microsoft Teams. Hitta rätt Arbeta tillsammans med eleverna eller arbeta ensam med privata filer. Vad är team och kanaler? Anpassa kurs utrymmen för att stödja inlärnings resultat. Skapa engagemang med klasskonversationer Samar beta i diskussioner, hantera elev meddelanden och bokföra klass meddelanden. Skapa uppgifter Skapa anpassade uppgifter och navigera i alla klasser. Bekanta dig med feedbackloopen Betygs ätt, återgå till student arbete och be om revisioner. Använda appar

Ny planeringsmodell testas för fjärilarna @stehagen @antlin | Lära för livet Jag provar ett nytt sätt att planera – för mer överblick och kanske enklare hantering. Vi får se vad jag tycker om det – och kollegorna. Hanna Stehagen – tack för idéen med språkmålen. Och Therese Linnér – tack för hjälpen att strukturera.

Related:  Websidor