background preloader

It i lärandet

It i lärandet
Related:  Extra anpassningarIT tips

Att starta en lektion på effektivt sätt | Min undervisning Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen. Sedan har man som lärare en återkoppling på det.

Applistan jan 2014 ut.pdf Didaktisk design Staffan Selander reflekterar över teknikens inverkan på lärande och undervisning: Avsnitt i introduktionstexten: Didaktisk forskning och didaktik i relation till skolarbete Ett designteoretiskt perspektiv på lärande Multimodalitet Den digitala och globala utmaningen Utbildningens grundläggande uppgifter Design av lärsekvenser Förutsättningar och iscensättning Första transformationscykeln Andra transformationscykeln Ett dialogiskt och mångdimensionellt perspektiv I didaktisk design presenterar vi digitala verktyg för undervisning och lärande samt ett antal länkar med en mängd konkreta exempel från olika lärmiljöer. I den här (löp)texten kan du läsa mer om ett designteoretiskt, didaktiskt och multimodalt perspektiv på undervisning och lärande i digitala miljöer. Denna text innehåller främst reflektioner och teoretiska resonemang. Didaktisk forskning och didaktik i relation till skolarbete Till textens början Ett designteoretiskt perspektiv på lärande Till textens början Multimodalitet

Att förändra skolan med teknik | Pedagog Örebro Unos Uno är det hittills största forskningsprojektet i Sverige kring 1:1 och dess effekter och utmaningar. Ett forskarlag från Örebro Universitet har tillsammans med SKL och 11 huvudmän följt 23 skolor under tre år under deras utvecklingsresor gällande teknikintegrering i skolan. Nu har Unos Uno släppt dels en slutrapport för 2013 (pdf) samt en bok Att förändra skolan med teknik – bortom en dator per elev (pdf) som sammanfattar hela arbetet samt belyser positiva och negativa effekter och vilka utmaningar som skolor ställs inför gällande just IT i skolan. Detta inlägg syftar till att kort sammanfatta resultatet så för djupare insyn rekommenderas läsning av ovanstående dokument. Till att börja med så definierar Unos Uno den absolut viktigaste frågan som en kommun/skola måste ställa sig. Hur samarbetet bäst kan organiseras, i hela kommunen och på varje enskild skola, så att teknikens möjligheter verkligen används på bästa sätt för att nå de uppsatta målen Framgångsfaktorer: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

språkutvecklande med IKT? Modern teknik Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr 11, ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men vad innebär det och var börjar man? Hülya Basaran, lärare för nyanlända elever i Trollhättan, skriver så här: "Som lärare kan det kännas svårt att hänga med i utvecklingen av det digitala samhället och finna kraft och tid för att inte bara ta till sig allt nytt utan också utgå från pedagogiska idéer för att utveckla lärprocesser. Jag är en av de lärare som har förmånen att arbeta på en skola som har tillgång till teknik och jag arbetar med kollegor som gärna diskuterar och delar med sig kring kunskap och erfarenheter om IKT i olika lärprocesser. Läs Hülyas inlägg om hur hon arbetar med språkutvecklande arbetssätt och digitala verktyg Vad är då IKT och vad innefattar det? Carolin Andersson är lärare på sfi och väldigt intresserad av IT i undervisningen. Webbaserad sfi

VENN-diagram Under hela höstterminen har jag haft förmånen att vara med i klass 2B´s klassrum. Nu under våren har det inte blivit lika ofta men fredagen den 7 mars var jag på plats igen. Rebecca har tillsammans med eleverna skapat en jättefin morgonrutin med öppen dörr, ljus och en "Godmorgon-hälsning" på tavlan. En hälsning som gör att man känner sig välkommen , har någonting att läsa och fundera på medan hela klassen samlas och dessutom med syfte att arbeta språkutvecklande. Denna dag var det ordklasser i fokus men även Detektiven fick arbeta för att reda ut nya ord och uttryck. Efter samlingen var det dags för mig att visa klassen ett nytt verktyg - Venn diagrammet. När jag visat på hur man använder detta verktyg var det dags för eleverna att pröva själva tillsammans med en läskompis. Eleverna var motiverade och skrev jättefina små texter. Syftet med lektionen var att med hjälp av ett "Venn-diagram" jämföra texter ur olika genrer.

Hjälp av Datorn | Dyslexitips.se För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker På Legimus kan du söka och låna anpassade böcker. Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan efter att du skaffat konto hos dem ladda ned böcker i ljudformat med text och utan text. Böckerna går naturligtvis också att läsa/lyssna på i Ipad via Legimus Appen. klicka på länken nedan www.legimus.se Hjälpmedel för pc & macdatorer Talsyntes är att jämföra med ett par glasögon för en dyslektiker. Med hjälp utav talsyntesen så behöver läsningen inte längre vara något problem för dig som har det svårt med läsning. TorTalks egen beskrivning utav sitt program TorTalk är en skärmläsare för pc.Den är mycket enkel att komma igång med och lätt att använda. Dyslexitips har testat Tortalk och anser det vara ett mycket prisvärt program för de dyslektiker som använder PC Det är både biligare och mera lättanvänt en något annat talsyntes prorgram för PC. Vad vi kan göra med talsyntes? I word På hemsidor LG Smart Scan

10 Things Every Teacher Should Know How To Do With Google Docs Google Docs is a powerful word processing tool that many schools have adopted. As it’s similar to Microsoft Word and other word processing tools, most of its features are intuitive to use. However, in addition to completing many of the functions of a traditional word processor, Google Docs provides even more capabilities that can be invaluable to educators. Share & Collaborate with Google Docs One of the most powerful features of Google Docs is that you can share and collaborate on documents with others. Sharing with individuals is relatively easy. Comments And Suggested Edits Sometimes, you don’t want to make changes on a document. Others can reply to your comments when they make changes or ask for clarification. Revision History One of my favorite tools in Google Docs is “Revision History.” Add-Ons Recently, Google released a suite of “Add-ons.” Leave Voice Comments Sometimes written comments are not enough. Research Tools Google will allow you to do research right within the document!

The 15 Best iPad Apps For The World Language Classroom The iPad has fundamentally changed how and what I teach in my Spanish classes. First of all, I no longer use textbooks. Ever. Six years ago, I did not know how to download photos from my digital camera to my computer and annoyingly had to ask my husband to do it for me. No matter what level of world language you teach, there are a lot of apps available. For Gaming 1. For Presentations 3. iMovie 4. For Annotation 6. iAnnotate For Studying 7. For Recording 10. For Creating Comic Strips 11. For Brainstorming 12. For Writing Stories 14. For Organization, Document Sharing, and Collaborative Work 15. Teachers are often terrified to try new apps or websites because they do not fully understand how to use them, and they do not want to seem unknowledgeable in front of their students. About The Author: Sarah Wike Loyola has been teaching middle, high school and university courses in Spanish for nearly 14 years.

Digitala Skollyftet VÖL – mycket mer än en modell för att träna läsförståelse av faktatext Jag går just nu en kurs i RU, Reciprokal Undervisning i läsförståelsestrategier och har där kommit i kontakt med en forskare som heter Jim Cummins. Han presenterar det vi lärare har hört många gånger, nämligen att man som lärare måste utgå från det som eleven känner till och successivt öka svårighetsgraden för att inlärning och språkutveckling ska ske. Samma tanke förmedlar Pauline Gibbon som dessutom menar att vi måste undervisa hjärnan så som den vill ha det; att gissa och vara nyfiken driver hjärnan och underlättar inlärningen. VÖL är en konkret arbetsmodell som används för att träna läsförståelse av faktatext och baseras bl a på den forskning jag nämner ovan. Jag har under två veckor arbetat med modellen i några av mina klasser som jag undervisar i so och jag kan se flera fördelar med den. Däremot kan jag redan se flera andra fördelar: Lektionerna får en naturlig struktur. Modellen har visat sig väcka ett genuint intresse för det aktuella ämnet bland eleverna.

Create Surveys and Graded Quizzes with Google Drive » Teach Amazing! Written by Teach Amazing! Using Google apps such as Google Forms and Google Sheets (spreadsheet similar to Microsoft Excel) is free and easy. These tools combine to provide and excellent way to receive feedback and even distribute self-graded quizzes. As of the date of this post, Google has updated the look of Google Drive and moved things around. So, even if you have done this before make sure you read this post to find out where everything is. Step 1: Access Google Drive In your browser, navigate to drive.google.com/ and sign in to your Google account. Step 2: Create a Google Form To create a new form, which can be used as a survey or a quiz, click New > More > Google Forms. Step 3: Add Title, Description, and First Question Type a Title and Description for the Quiz.For the rest of this post we will use the word “quiz.” Step 4: Additional Questions Click Add Item to add additional questions. For each question, type a Question Title, select the Question type, and type your answer choices.

Lite om begrepp i allmänhet och om begreppet flippat klassrum i synnerhet I diskursen kring skolan florerar massor av begrepp som vi alla har vårt unika förhållande till, och som dessutom kan bli värdeladdade utifrån hur vi definierar dem och hur vi känner inför dem. Begrepp som klassrum, läromedel, raster och läxor är för många självklara när man pratar skola. Sedan har vi nya begrepp som uppkommit under senare år och som ofta används som om det vore självklart vad de står för; och som dessutom ofta behandlas som om de självklart ska ha en positiv laddning. Här har vi begrepp som en-till-en, omdefinierat lärande, The Big Five och flippat klassrum. Jag har tidigare skrivit om en-till-en-begreppet, Jan Svärdhagen har ifrågasatt begreppet omdefinierat lärande och Joel Rudnert har ifrågasatt The big five. Jag kommer i det här inlägget att uttrycka mina funderingar kring begreppet flippat klassrum. Det är viktigt att vi tänker till kring hur vi organiserar skolarbetet för att optimera utveckling och lärande. Här är ett exempel på användandet av Google Sites.

Biblioteket IKT Planera för ett ”projekt på plats” som omsätter några av dina kunskaper från kursen med elever, kollegor eller andra i din lokala närmiljö. Att utveckla samarbeten på arbetsplatsen är något jag strävar efter, framför allt under det senaste året. Att försöka se vilka möjligheter som finns. Vilka kompetenser har jag? Hur kan jag använda dem i mitt arbetsliv och i ett samarbete? För att försöka få igång samarbete och få svaren på frågorna ska jag när terminen börjar ta och dela med mig av mina tankar till det programlag som jag sitter med i. Men, jag kan försöka hitta tillfällen, kanske informellt vid kaffebordet där jag delar med mig av de digitala kunskaper jag har. Så jag kommer att jobba vidare, visa varför en skolbibliotekarie har en viktig roll i skolan och jobba vidare för att hitta/skapa nätverk där skolbibliotekarier kan hjälpa och inspirera varandra.

Related: