background preloader

Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning

Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning
Related:  Läsaformativ bedömningIKT i språkundervisningen

Kollegialt lärande på Klågerupskolan - förstelärare i Svedala Terminens sista blogginlägg blir ett försök att summera en del av vårt kollegiala lärande det här läsåret. Jag tänker då på den fortbildningen i grupp vi gjort på vår konferens- och arbetslagstid. Jag kommer även kort att knyta det till vårt arbete med att undervisa i och bedöma läsförståelse. Omorganisation Efter sommaren gjordes en omorganisation på Klågerupskolan F-5. Förutsättningar för samarbete Skolledningen involverade oss i diskussionerna och vi gavs förutsättningar för mer samarbete och kollegialt lärande. Efter ett år med matematiklyftet, ville arbetslaget nu fokusera på svenska. Att undervisa i läsförståelse – läsförståelsestrategier Vi arbetade hela hösten med att tillsammans fortbilda oss i läsförståelsestrategier. Vi använde oss av cirkelstödet för kollegialt lärande som finns på en ”En läsande klass” hemsida. Vi behöver föra läsförståelseundervisningen till en högre nivå. Att bedöma läsförståelse Vad gjorde fralkrylingen? Kanadensiska lärare bedömer förmågorna att:

Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill! För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola. Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer. Tyvärr riskerar detta sätt att försätta elever i situationer där de är dömda att misslyckas. Att vi släcker bränder skapar inga strategier på djupet och kan i värsta fall befästa tankar om att inte klara skolan. Strategier för lärande är enligt min åsikt en svår del av undervisningen. Här är några exempel på hur sådana igångsättningsprocesser kan se ut (se också min sida om matriser och planeringar, de hänger ihop med det formativa arbetet): Självskattning och strategier.

Wikispaces Vocabulary Myths: Applying Second Language Research To Classroom Teaching This webpage is a summary of the above-mentioned book by Keith Folse, currently Associate Professor of TESOL at the University of Central Florida. The core of the book is a discussion of eight myths about learning and teaching vocabulary: The eight myths are: For language teachers the main insights from the research that Folse analyses are: Vocabulary is crucial to both communication and comprehension;Vocabulary needs to be explicitly taught and learned; it will not develop quickly enough through simple exposure to written or spoken language. For non-language teachers the main insights are: It is important to be aware of the English words and phrases that are likely to cause most difficulty for ESL students. Preface Folse notes that for many years until the mid 1990's researchers and teachers generally underestimated the importance of vocabulary in second language (SL) development. [More on comprehensible input] More on comprehensible input An introduction to the work of Stephen Krashen

En mening och hundra ord Anne-Marie Körling har flera enkla och mycket användbara lektionsidéer på Körlings ord. Jag har testat flera med både bra resultat och nöje. Liksom andra goda grundidéer finns det möjligheter att utveckla dessa idéer åt lite olika håll. Den här kan vi kalla En mening och hundra ord! Jag börjar med att välja en mening för att låta eleverna associera till andra ord. Eftersom de flesta elever gillar gaming lägger jag till ett litet tävlingsmoment – vi ska samla 100 hundra ord på fem minuter! Efteråt får eleverna förklara för varandra hur de associerat. Topp fem associationer – ord som har den logiskt starkaste kopplingen till meningenTopp fem – klurigaste associationerTopp fem – associationer som berör mest Med hjälp av de nya ordmolnen skapar eleverna meningar som de läser för varandra. Sedan går eleverna vidare med att gruppera ord som på något sätt hör ihop. Lektionen är ett ordbad och häftigt tankearbete där ordkedjor bildas och sammanlänkas.

Metastudie pekar ut områden värda att utveckla Forskning visar att strukturella faktorer såsom socioekonomisk bakgrund, elevens kön och födelseland samt föräldrarnas utbildning har avgörande betydelse för barns och ungdomars lärande och framtidsutsikter. Men när det gäller hur väl en elev kommer att lyckas i skolan är lärarnas undervisningsstrategier och förhållningssätt gentemot elever är ännu viktigare. Alla lärare påverkar elevers kunskaper men vissa lärare gör detta bättre än andra understryker John Hattie, professor vid University of Melbourne, Australien. Hattie är kritisk till synen att all undervisning är lika bra och i boken ”Synligt lärande för lärare” presenterar han omfattande forskningsresultat som ska hjälpa lärare att öka ungdomars chans att lyckas bättre i skolan. I slutet av den nioåriga grundskolan kan skillnaden mellan elevers kunskaper, beroende på hur effektivt de har undervisats, vara ett helt skolår. Självreflektion och ”Synligt lärande” Tillitsfullt lärandeklimat Hattie förespråkar formativ bedömning.

Portails pour les jeunes Outils de recherche et annuaires BabyGoMoteur de recherche. Possibilité de recherche thématique : coloriage, musique, jeux, livres. Kidadoweb.comCompte environ 2400 sites sélectionnés et commenté. TakatrouverAnnuaire et moteur de recherche. Répertoires d'outils Dmoz Open directoryRépertoire : moteurs et annuaires de recherche pour les enfants et les adolescents En français. Cartables.netAnnuaires, moteurs de recherche et sites de ressources pour enfants. Portails vie des jeunes Vie lycé Le site du CIDJ Centre d'Information et de Documentation Jeunesse Droits des Strategier%20i%20engelska%20och%20moderna%20spr%C3%A5k Det osynliga barnet Den sista text vi läste gemensamt i Hjärtat i år var Tove Janssons novell Det osynliga barnet. Vi började gemensamt genom att titta på framsidan och samtala om vilke associationer titeln och bilden väckte. Nästa lektion fick eleverna det här pappret som stöttning: Det innehåller både de två helt centrala orden bjällra och veranda och de för handlingen helt oviktiga svampnamnen. Ibland kan det vara lika viktigt att hjälpa eleverna med det som inte är centralt, för att de inte ska fastna där utan kunna gå vidare i texten. Efter hand som eleverna läst klart skrev de en sammanfattning av handlingen med inledning, problem, någon viktig händelse, lösning av problemet och avslutning. ”Budskapet är att om du ser ett problem lösningen är skratta med din kompis eller med din familj.

BFL i undervisning – en metodöversikt | Utbildning BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning. Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. I dokumentären Klassrumsexperimentet (1/2) (59) Klassrumsexperimentet (2/2) (58:39), får vi följa Dylan Wiliam när han under en termin arbetar med att implementera några av teknikerna på en skola i England. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång Tillbaka upp

WebJunior, site pour enfants et ados, magazine enfant, jeux, blagues How Spelling Supports Reading And why it is more regular and predictable than you may think Much about spelling is puzzling. Our society expects that any educated person can spell, yet literate adults commonly characterize themselves as poor spellers and make spelling mistakes. Many children have trouble spelling, but we do not know how many, or in relation to what standard, because state accountability assessments seldom include a direct measure of spelling competence. Nevertheless, research has shown that learning to spell and learning to read rely on much of the same underlying knowledge — such as the relationships between letters and sounds — and, not surprisingly, that spelling instruction can be designed to help children better understand that key knowledge, resulting in better reading. Research also bears out a strong relationship between spelling and writing: Writers who must think too hard about how to spell use up valuable cognitive resources needed for higher level aspects of composition. Back to top Water

Related: