background preloader

Drosophila

Related:  Genetics 1

ΟΟΣΑ: Εκπαιδευτική έρευνα PISA H Κύπρος θα συμμετάσχει στην έρευνα PISA 2012. Το συντονισμό και τη διεξαγωγή της έρευνας έχει αναλάβει το ΚΕΕΑ. Η PISA είναι μία διεθνής έρευνα που διεξάγεται από τον OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development – Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) με σκοπό τη διεθνή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστη­μάτων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτόν. Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει στον καθορισμό αξιόπιστων δεικτών σε θέματα που σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών συστημάτων (γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της Ανάγνωσης, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών) κατά την περίοδο στην οποία η υποχρεωτική εκπαίδευση βαίνει ή βρίσκεται προς την ολοκλήρωσή της (στις περισσότερες χώρες). Η έρευνα διεξάγεται από το 2000 κάθε 3 χρόνια. Μετά από επίμονες προσπάθειες η Κύπρος θα μπορέσει να συμμετάσχει στην έρευνα PISA 2012. Η Πιλοτική Φάση (Field Trial) της έρευνας στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο και Απρίλιο του 2011. Κώστας Συμεωνίδης

Was Darwin Wrong? The work of the 19th-century English naturalist shocked society and revolutionized science. How well has it withstood the test of time? Evolution by natural selection, the central concept of the life's work of Charles Darwin, is a theory. In the same sense, relativity as described by Albert Einstein is just a theory. Each of these theories is an explanation that has been confirmed to such a degree, by observation and experiment, that knowledgeable experts accept it as fact. The rest of us generally agree. Evolutionary theory, though, is a bit different. Many fundamentalist Christians and ultra-orthodox Jews take alarm at the thought that human descent from earlier primates contradicts a strict reading of the Book of Genesis. The late Srila Prabhupada, of the Hare Krishna movement, explained that God created "the 8,400,000 species of life from the very beginning," in order to establish multiple tiers of reincarnation for rising souls. This documentary is available for preview only.

Make your own cartoons and animations easily. Our tools are free and you don't need to learn Flash. Epigenetics Epigenetics PBS air date: July 24, 2007 CHEERFUL NEIL DEGRASSE TYSON: Did you ever notice that if you get to know two identical twins, they might look alike, but they're always subtly different? CANTANKEROUS NEIL DEGRASSE TYSON: Yep, whatever. CHEERFUL NEIL DEGRASSE TYSON: As they get older, those differences can get more pronounced. CANTANKEROUS NEIL DEGRASSE TYSON: No. CHEERFUL NEIL DEGRASSE TYSON: Yeah. CANTANKEROUS NEIL DEGRASSE TYSON: And don't our genes make us who we are? CHEERFUL NEIL DEGRASSE TYSON: Well they do, yes, but they're not the whole story. CANTANKEROUS NEIL DEGRASSE TYSON: Yeah, you're heavier, and I'm better looking. CHEERFUL NEIL DEGRASSE TYSON: Yeah, whatever. NEIL DEGRASSE TYSON: Imagine coming into the world with a person so like yourself, that for a time you don't understand mirrors. CONCEPCIÓN: As a child, when I looked in the mirror I'd say, "That's my sister." CLOTILDE: When I see my sister, I see myself. CLOTILDE: I have been told that I am a high risk for cancer.

not_available vamnies on Vodpod - Videos about Or join with email Or Join with Email By joining, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy. Or Sign in with email Forgot your password? Forgot your password Enter your email address and we'll send you an email with a link to reset your password. Sign in vamnies (vodpod) Top Collection vamnies's videos

Home of CELLS alive! ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΣΕΝΑΡΙΑ The Ductile Helix: "Jumping Genes" May Influence Brain Activity Mobile DNA molecules that jump from one location in the genome to another may contribute to neurological diseases and could have subtle influences on normal brain function and behavior, according to a study published October 30 in Nature. (Scientific American is part of Nature Publishing Group.) Retrotransposons are mobile genetic elements that use a copy-and-paste mechanism to insert extra copies of themselves throughout the genome. First discovered in plants about 60 years ago, they are now known to make up more than 40 percent of the entire human genome and may play an important role in genome evolution (pdf). Researchers from the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland, have now comprehensively mapped retrotransposon insertion sites in the genomes of normal human brain cells for the first time. Their analyses identified more than 7,700 insertion sites for L1, the best-characterized retrotransposon family that was already known to be active in brain cells.

not_available Idaho Botanical Garden Member Benefits Become a Garden Member and receive a number of benefits. Members are eligible to: Purchase concert tickets in advance of the general publicReceive a discount: tickets are $5.00 less per ticket for Garden Members than for the general public Tickets eligible to purchase at the Garden Member rate: Individual – Sustaining Membership – 4Sponsoring- 6Patron – 8Perennial Society – 10Garden Steward – 25 To become a Garden Member, call the Membership Department at (208) 343-8649 or visit our Membership page. Garden Membership does not guarantee concert tickets. Please note that Garden Event vouchers and passes are not valid for There are 3 easy ways to purchase tickets Buy Tickets Now NOTE: Members purchasing tickets ONLINE will receive their discount only during pre-sales by entering the text IBG followed immediately after by a unique Member ID(found on membership card) for the promotional code. Children’s Tickets: Ticket Pick-up and Will Call: Ticket Will Call:

The PCR Method - a DNA Copying Machine Lists of Nobel Prizes and Laureates The PCR Method - a DNA Copying Machine Play the Eye of the Donkey Game About the game PCR is a method by which a few fragments of DNA can be duplicated into millions in a couple of hours. The Nobel Prize The 1993 Nobel Prize in Chemistry was awarded for the invention of PCR, a method that made it possible to copy a large numbers of DNA fragments in only a few hours. Share this: Share on facebook Share on google_plusone_share Share on twitter More Sharing Services Share on email To cite this pageMLA style: "The PCR Method - a DNA Copying Machine". Recommended: The Legacy of Alfred Nobel On 27 November 1895 Alfred Nobel signed his last will in Paris. Play the Blood Typing Game Try to save some patients and learn about human blood types! Unlocking the Secrets of Our Cells Discover the 2012 awarded research on stem cells and cell signalling. Contact E-mail us Press Sitemap A-Z Index Frequently Asked Questions Terms Follow Contact | Press | Sitemap | FAQ | Terms Follow us:

VAMNIES DIMITRIOS The Illustrated Guide to Epigenetics Illustrations by Joe Kloc This month marks the ten-year anniversary of the sequencing of the human genome, that noble achievement underpinning the less noble sales of 23andMe's direct-to-consumer genetic tests. To commemorate the scientific occasion, we've created an illustrated introduction to one subfield of genetics likely to produce even more dubious novelty science projects someday: epigenetics. What is epigenetics? FIGURE 1: Through a process called mitosis, a single cell (A) splits into two cells (B) with identical genetic information. FIGURE 2: DNA coils around proteins called histones, forming a nucleosome. How does the epigenome work? Molecular "caps" called methyl groups can be attached to genes in order to effectively block them from giving instructions to the cell (FIGURE 3). FIGURE 3: Methyl groups attach themselves to base pairs of a gene, changing the way the gene is expressed.In these two ways the epigenome controls which genes ultimately get expressed.

Related:  geneticsscience-yorion17