background preloader

Mia Brundin förstelärare i SO-ämnen i Leksands kommun

Mia Brundin förstelärare i SO-ämnen i Leksands kommun

Nationella prov för SO-ämnen Ny i svenska skolan: Cirkelmodellen - ett konkret exempel Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den. Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand. Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang. Explicit undervisning handlar även om vikten av att modella språkanvändandet (oavsett om det handlar om muntligt eller skriftligt språk) och se till att undervisningen, med hjälp av stöttning och återkoppling, anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov. Vill du läsa mer har Nationellt centrum för svenska som andraspråk en bra sida med information om vad genrepedagogik är för något. Referenser

Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Filmen kan visas som en uppstart inför arbete med mänskliga rättigheter och är en bra början om du vill arbeta med alla delarna i materialet Alla människor! Om du pratar om mänskliga rättigheter för första gången med din klass kan du börja med att fånga upp deras tankar och kunskaper om ämnet. Fråga till klassen: Vad tänker ni på om jag säger mänskliga rättigheter? Se filmen tillsammans.Låt klassen återberätta och kommentera filmens innehåll.Fyll i med mer information om FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Fakta om FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna • De mänskliga rättigheterna gäller för alla. Läs mer på www.manskligarattigheter.gov.se

Fröken Flipp på krigsstigen! Av alla de förändringar som jag under senare år har gjort i mitt klassrum och i min undervisning, så är både jag och mina elever rörande överens att det som haft störst betydelse för deras ökade måluppfyllelse är den formativa undervisningen och den formativa bedömningen. Jag har i tidigare inlägg skrivit om Bedömning För Lärande och i den intervju som jag genomförde med mina elever, där de gav sin syn på mitt Flippade Klassrum, där pekar eleverna själva ut just den formativa bedömningen som en av de viktigaste byggstenarna. Jag använder sen den formativa bedömningen och det underlag eleven fått i sin feedback för att se vilken förmåga eleven måste öva mer på för att utveckla. Hur jag kan hjälpa eleven, t.ex. genom utvecklade begreppsmallar, stödmallar/stödstrukturer som tydliggör hur eleven kan göra för att utveckla sitt kunskapande. Ett exempel på en sådan mall är Sambandsmodellen. Anpassa verktygen efter undervisningen. Hur kan ansvaret för lärande någonsin anses ligga hos eleven?

Makete.se - dramaturgi i lärande Klimatförändringar – barns vardag Sponsor: Rafiki Datum: 1 oktober Ämnen: SV/SO, Geografi, Samhällskunskap, Övrigt, Värdegrund, Ämnesövergripande År: Grundskola år 2–6 Lektionstyp: Texter och diskussionsfrågor, i grupp eller helklass. Beskrivning Temat är klimatförändring. Syftet med materialet är att eleverna ska veta mer om vad klimatförändring är och att förstå mer konkret hur klimatförändring påverkar barns liv. Förberedelser: Ladda ner pdf. Materialet är en av de tematidningar kring barn i världen och barnkonventionen som Rafiki producerar. Samhällsorienterande ämnen - undervisningsstöd Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande. De samhällsorienterande ämnena utvecklas i takt med samhället vilket innebär att kurs- och ämnesplaner förändras. På dessa sidor finns material för att stödja och inspirera dig som undervisar i samhällsorienterande ämnen att omsätta kurs- och ämnesplanerna i din undervisning. Merparten av innehållet är i första hand riktat till grundskolan och motsvarande skolformer, men även gymnasielärare kan hitta en del användbart material. Att förstå sin omvärld och sig själv En kunskapsöversikt om hur undervisningen i samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi kan bedrivas. Att förstå sin omvärld och sig själv Brister och kvalitet i SO-undervisningen SO-undervisning i år 7-9 har brister när det gäller generella kompetenser och kunskaper. Brister och kvalitet i SO-undervisningen

Skapa en egen arena och lyft reektionen till en högre nivå Bild: Folio images "Jag tyckte träffarna som vi hade med kollegial handledning var som en dröm! Vi engagerade oss i varandras problematik och stöttades och stöttade varandra med frågor som utvecklade och utmanade vårt tänk. Vi fick verkligen träna oss på att lyssna på varandra och att bli lyssnade på. Så uttryckte sig en lärare i ett aktionsforskningsprojekt om kollegahandledning. Att lärare reflekterar är kanske något som ses som självklart. I en studie som gjordes i anslutning till aktionsforskningsprojektet sattes ljuset på just detta: Vilka förutsättningar bidrar till att kollegahandledning blir reflekterande samtal? En lärare uttryckte det så här: ”Metoden, kollegahandledning, har gjort att samtalen har förts på ett strukturerat sätt där alla kunde komma till tals. Med detta ville läraren tydliggöra skillnaden mot andra möten på skolan, där det som från början kunde vara ett avgränsat ärende, ofta svävade ut i diskussioner som inte ledde någon vart.

sobloggalfa

Related: