background preloader

Mia Brundin förstelärare i SO-ämnen i Leksands kommun

Mia Brundin förstelärare i SO-ämnen i Leksands kommun

Nationella prov för SO-ämnen Världskoll - Vem skulle du vara om du levde i ett annat land? Läsförståelsestrategier i praktiken Fröken Flipp på krigsstigen! Av alla de förändringar som jag under senare år har gjort i mitt klassrum och i min undervisning, så är både jag och mina elever rörande överens att det som haft störst betydelse för deras ökade måluppfyllelse är den formativa undervisningen och den formativa bedömningen. Jag har i tidigare inlägg skrivit om Bedömning För Lärande och i den intervju som jag genomförde med mina elever, där de gav sin syn på mitt Flippade Klassrum, där pekar eleverna själva ut just den formativa bedömningen som en av de viktigaste byggstenarna. Jag använder sen den formativa bedömningen och det underlag eleven fått i sin feedback för att se vilken förmåga eleven måste öva mer på för att utveckla. Hur jag kan hjälpa eleven, t.ex. genom utvecklade begreppsmallar, stödmallar/stödstrukturer som tydliggör hur eleven kan göra för att utveckla sitt kunskapande. Ett exempel på en sådan mall är Sambandsmodellen. Anpassa verktygen efter undervisningen. Hur kan ansvaret för lärande någonsin anses ligga hos eleven?

Hem - Historiska Sara Bruuns klassrum Samhällsorienterande ämnen - undervisningsstöd Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande. De samhällsorienterande ämnena utvecklas i takt med samhället vilket innebär att kurs- och ämnesplaner förändras. På dessa sidor finns material för att stödja och inspirera dig som undervisar i samhällsorienterande ämnen att omsätta kurs- och ämnesplanerna i din undervisning. Merparten av innehållet är i första hand riktat till grundskolan och motsvarande skolformer, men även gymnasielärare kan hitta en del användbart material. Att förstå sin omvärld och sig själv En kunskapsöversikt om hur undervisningen i samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi kan bedrivas. Att förstå sin omvärld och sig själv Brister och kvalitet i SO-undervisningen SO-undervisning i år 7-9 har brister när det gäller generella kompetenser och kunskaper. Brister och kvalitet i SO-undervisningen

Gamla Stan i Stockholm - Ankarslut Ankarslutar är det där som alla ser som besöker Gamla stan men som så få förstår vad det är. Kort sagt så är det en information om hur gammalt huset de ser på är, en sorts hemlig kod där huset avslöjar sin ålder för den som förstår att tyda ankarsluten. Ankarslutar är gjorda av järn och används från 1200-talet fram till mitten av 1800-talet. Det är en sprint (säkring) som är trädd genom ankarjärnet som sitter fast i i takbjälken och sticker ut genom väggen. Medeltida ankarslut Bilden till vänster visar en typisk medeltida ankarslut. Med medeltiden (perioden efter antiken men före renässansen) avses här perioden fram till 1500 talet.

Min undervisning | i svenska och engelska

Related: