background preloader

Cirkbloggen

Cirkbloggen

Digitala boktips Nu börjar det blir dag för mig att presentera mina idéer kring de digitala boktipsen för mina elever. Inte nog med att jag måste presentera det jag vill att de ska göra, jag måste ju även motivera varför jag vill att de ska göra det här. Under min semestervecka fick eleverna besöka vår fantastiska bibliotekarie som plockat fram massa böcker under temat Lika/Olika som hon presenterade för dem. Eleverna har börjat läsa så nu började det bli dags att låta dem få reda på vad jag vill att de ska göra med sitt läsande. Först och främst vill jag att de ska göra muntliga boktips inför klassen efter en mall som jag och mina kollegor tagit fram. Eleverna brukar göra bra ifrån sig och vid sådana här tillfällen tycker jag att det är synd att boktipsen ska stanna kvar i klassrummet. Nu är jag inge proffs än, men har i alla fall lyckats lura ut att man kan skaffa en eduinloggning som gör att filmklippen kan bli lite längre. Jag tar gärna emot tankar och funderingar kring det ni just läst So long Linda

Lenas Språkblogg 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Only sometimes it does. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. Literature? This all makes reading strategies somewhat content area specific. But if you’d like to start with a basic set of strategies, you could do worse than the elegant graphic above from wiki-teacher.com. For related reading, see 50 of the best reading comprehension apps, different ways your school can promote literacy, or how reading in the 21st century is different. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

montessorimaterial - Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse Det är en sen eftermiddag i slutet av höstterminen och ett tjugotal lärare har samlats i Susanne Kristensens klassrum på Munkhätteskolan för ett sista tillfälle att förkovra sig i och bli inspirerade till att använda sig av RU – reciprok undervisning*. RU som också kan kallas för RT- reciprocal teaching handlar om ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Eleverna lär av varandra med läraren som modell. Kurstillfället ligger helt rätt i tiden. Att elevers läsförståelse har sjunkit de senaste åren är ingen nyhet. Samma dag presenteras PISA-resultaten som konstaterar att elevers läsförståelse har sjunkit ytterligare. Susanne Kristensen, lärare i Sv/So på Munkhätteskolan. Undervisning i lässtrategier Susanne Kristensen, lärare i sv/so samt förstalärare är klar och tydlig i sin sammanfattning av kursen som hon har lett tillsammans med Elisabeth Troberg, specialpedagog och Gunilla Rasmusson, rektor för F-6 under höstterminen vid fyra tillfällen. Lära av varandra och bli expertläsare

EN LÄSANDE KLASS Barn blir bokslukare genom samtal Under de senaste 15 åren har svenska barns och ungas läsförmåga blivit allt sämre. Det visar både nationella och internationella utvärderingar. Catarina Schmidt har undersökt hur barns skrivande och läsande utvecklas. Vad händer efter att de har utforskat tecknen och knäckt koden? För att ta reda på det har hon följt barn i och utanför skolan från årskurs tre till fem. – Min undersökning visar att barn läser och skriver om de får goda tillfällen till det. Kortvarig läsningMen hennes forskning visar att även om den egna läsningen är obligatorisk i skolan är den kortvarig och leder inte heller till samtal om innehållet. – Det måste finnas en balans mellan form och innehåll. – Att kunna avkoda är självklart viktigt men vi måste också synliggöra betydelsen av att nå läsförståelse. Catarina Schmidt påpekar att det är viktigt för barn att få samtala om alla texter de möter. Lyhörda sponsorerSkolan har ett stort ansvar men Catarina Schmidt pekar även på vad hon kallar sponsorer.

läsin Pojkars läsning Läsning och litteratur är enligt Bibliotekslagen en grund för folkbibliotekens verksamhet. Barn och unga är därtill prioriterade målgrupper såväl i nuvarande som kommande biblioteksplaner för Örebro kommun och för Örebro läns landsting. Barn och ungas läsning är ett utpekat utvecklingsområde i Örebro läns landstings kulturplan. Länsbiblioteket i Örebro län har av Kulturrådet beviljats medel för en förstudie om pojkars och unga mäns läsning. Förstudien har genomförts av Marianne Redman, bibliotekarie på Örebro Stadsbibliotek, genom inläsning av forskningsresultat och analys av andra, genomförda läsfrämjandeprojekt. Under hösten 2013 har frågan om ungdomars läsförmågor och litteraturens ställning i samhället ytterligare aktualiserats genom Litteraturpropositionen ”Läsa för livet” och den senaste PISA-undersökningen. Genom förstudien har vi identifierat ett antal konkreta ingångar i utvecklingsområdet och en rad utmaningar för såväl folkbibliotek som folkbildning:

SMaL - Startsida Välkommen till Sveriges MatematikLärarförenings hemsida Sveriges MatematikLärarförening, SMaL, är en förening för alla som undervisar i matematik från förskola till högskola och universitet. Genom lokalavdelningar, sommarkurser, Medlemsbladet och denna hemsida arbetar vi för att förbättra matematikundervisningen för alla. SMaL är Sveriges största matematiklärarförening. Vår styrka är våra medlemmar. SMaLs årsmöte 2014Årsmötet genomfördes i 20 års-jubiléets glad tecken.

”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras” Vad som är problemen i den svenska skolan och hur den svenska skolan ska förändras har blivit en av de riktigt heta debattfrågorna i Sverige. Särskilt efter PIRLS-resultaten i december 2012 och Pisa-resultaten i december 2013, som båda visade en stark negativ utveckling för svenska elevers resultat i läsförståelse, det vill säga både för elever i fjärde skolåret och för 15-åringar. Många inlägg är viktiga och insiktsfulla, men min uppfattning är att betydelsen av vad som sker i själva undervisningen inte diskuterats tillräckligt. Jag dristar mig till att, mot bakgrund av en jämförelse med Kanada, som har signifikant bättre resultat än Sverige i alla internationella kunskapsmätningar, i fem punkter sammanfatta några orsaker som kan ha bidragit till svaga läsförståelseresultat i Sverige. Dessa har inte tillräckligt lyfts fram i den skolpolitiska debatten: • Behovet av ett mer utvecklat professionellt språk inom området läsförståelse i den svenska skolan.

Related: