background preloader

Forskning för klassrummet

Forskning för klassrummet

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3095

Related:  SpecialpedagogAdministrativt rektorsarbete

Ny rapport om inkluderande undervisning i skolans praktik Hur omsätts inkludering i praktisk handling i skolan? Den frågan är i fokus i en ny FoU-rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten ”Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen?” presenterar studier om inkludering och för ett resonemang om hur forskning kan förstås och blir relevant i den praktiska skolvardagen. Vad är inkludering och hur går det till?

Riktade statsbidrag i skolan stökar till det Riktade statsbidrag innebär merarbete för kommunerna och får inte den effekt som syftet är. Det får vi på SKL tydliga signaler om från våra medlemmar. De riktade statsbidragen till skola och förskola är fler än någonsin. Sammantaget uppgår de till uppåt 10 miljarder kronor. Det är såklart mycket pengar. Formativ bedömning - bedömning för lärande Bedömning kan ha flera syften. En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig har ett summativt syfte medan en bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett formativt syfte. I det dagliga skolarbetet görs bedömningar med bägge dessa syften. Kännetecken för formativ bedömning En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet.

Pedagogiskt forum, träff 1 I ett tidigare inlägg har jag berättat om mitt utvecklingsprojekt på den egna skolan. Jag har fått fria händer vad gäller planering av uppdraget och hur jag vill gå till väga. Det som är svårast i arbetet är tiden för sammankomster, i vår lärarvardag har vi tajta scheman, mycket undervisningstid och flera inbokade möten. Vi är tre förstelärare på skolan och vi har alla var sitt utvecklingsprojekt som skall arbetas med, detta gör att det blir än mer sammankomster att boka in. Vi har gjort som så att vi har planerat in pedagogiska forum för våra projekt under redan inbokade lärarträffar så att det inte skall bli ytterligare möten. Ta emot nyanlända elever Elevens första tid i skolan Den nyanlända elevens första tid i skolan har visat sig vara avgörande för hans eller hennes framtida skolgång. För en god planering av elevens fortsatta utbildning, behövs en tidig bedömning av elevens kunskaper. Eleven behöver mötas av höga förväntningar och få tillgång till alla skolämnen och relevanta kurser i gymnasieskolan.

Uppmuntra lärandet – James Nottingham I somras beställde jag boken Uppmuntra lärandet- så hjälper du barn att lyckas i skolan, av James Nottingham. Pga (tack vare ;) ) det fina vädret så lästes den aldrig i somras utan den har blivit höstlektyr istället. Natur och Kultur skriver: James Nottinghams Uppmuntra lärande handlar om hur vuxna kan stödja och utmana barn i alla åldrar att tänka på egen hand, och om hur det i sin tur ökar barnets självkänsla och uthållighet. Nottingham ger konkreta råd om hur vuxna kan stimulera barns vilja till att nyfiket undersöka sin omvärld och hjälpa dem att utveckla sin förmåga att reflektera och fatta genomtänkta beslut. Boken har 144 sidor fördelade på 7 kapitel: Lära sig läraHur talangfulla är dina barnKalla dem inte begåvadeLära sig tänka självHjälpa barn att bli klokaStärk dina barns självkänslaCuriosity did not kill the cat

Att skapa motivation hos eleverna! Jag har i tidigare inlägg snuddat vid motivation och just motivation är något jag, precis som säkert många av er där ute, funderat ganska mycket på. Det finns ju en hel del att läsa, men inga entydiga svar, däremot en hel del förslag. När det gäller att få eleverna att lyckas i skolan är det ju flera faktorer som spelar in. BFL hjälper en bra bit på vägen, att arbeta med värdegrunden, bygga en bra miljö och studiero likaså, men för mig är motivationen det som gör den stora skillnaden. Vill mina elever lära och har roligt (läs tycker det är intressant) så når vi resultat. Tycker de att skolan är tråkig (läs ointressant) så går det mindre bra, hur bra jag än är på att använda BFL och hur lugnt det än är i mitt klassrum.

Lärare får F i betygsättning - Annika Sjödahl ”Jag får inte sätta F om det inte finns ett ÅP”.”Jag får inte sätta F om jag inte varnat eleven”.”Jag måste sätta F om en elev ”restar” centralt innehåll från tidigare terminer”. Det cirkulerar många påståenden om vad som gäller kring betygsättning. Jag förvånas över att man inte vet vad som gäller. Kanske är det så illa att man inte vet var man hittar information kring betygsättningen? Pedagogisk Kartläggning/Utredning – Pedagogiska utredningar/kartläggningar och handledning Den pedagogiska kartläggningen/utredningen baseras på tester, intervju med eleven, intervju med undervisande lärare samt intervju med vårdnadshavare. Vad är DLS? DLS (Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga) är ett screeningmaterial för läs- och skrivdiagnostik och som ger information om elevens färdigheter i läsning och skrivning. Materialet består av fyra delprov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse. DLS finns för skolår 2 och skolår 3, för skolår 4-6 samt för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet.

Related: