background preloader

Intégration 090610

Intégration 090610
Related:  TBIcompétences TIC

Thierry Karsenti : Publications 2314 | Publications | 2018-09-06 Depover, C., Karsenti., T., Komis, V. (2018). Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα, φύση, προκλήσεις και προοπτικές. Αθήνα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. ISBN 978-960-461-985-8. 2313 | Publications | 2018-09-05 Karsenti, T. et Savoie-Zajc, L. (2018). 2309 | Publications | 2018-08-31 Karsenti, T. et Bugmann, J. (2018). Articles publiés dans des revues à caractère professionnel ou pédagogique 2299 | Publications - Articles publiés dans des revues à caractère professionnel ou pédagogique | 2018-09-01 La recherche en éducation, 4e ed -1-456 2296 | Publications - Articles publiés dans des revues à caractère professionnel ou pédagogique | 2018-03-01 Karsenti, T. (2018). 2295 | Publications | 2018-07-01 Pourquoi intégrer, en contexte camerounais, des simulateurs associés à un exerciseur dans l’enseignement-apprentissage des sciences physiques au secondaire? Articles publiés dans des revues à caractère scientifique FM93. FORUM.

État de la question État de la question Nous observons ces dernières années une diversification croissante de la population étudiante du Québec. Elle varie en termes de situations de handicaps physiques, moteurs et neurologiques, mais aussi de cultures, de langues et de groupes d’âge. De plus, il existe dans les collèges québécois un nombre de plus en plus important de lecteurs faibles. Cela inclut les étudiants qui ont une variété de troubles d’apprentissage (TA). Face à cette réalité, il est impératif que les professeurs développent des pédagogies répondant à diverses habiletés et divers styles d’apprentissage. C’est dans ce contexte que le Réseau de Recherche Adaptech, le Collège Dawson, le Collège Montmorency et le Cégep André-Laurendeau ont récemment terminé une étude de trois ans intitulée « Les cégépiens ayant des troubles d’apprentissage face aux TIC ». Qu’est-ce que l’accessibilité universelle en pédagogie? Tableau 1 – Les neuf principes de l’accessibilité universelle en pédagogie

Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur au post-secondaire L’Association pour les applications pédagogiques de l’ordinateur au post­secondaire (APOP) est une corporation à but non lucratif, fondée en 1982, qui œuvre dans le domaine de l’intégration pédagogique des TIC (technologies de l’information et des communications) en enseignement et en apprentissage. L’APOP regroupe principalement des membres du personnel enseignant, technique, professionnel et administratif des établissements francophones et anglophones, privés et publics, du réseau collégial et éducatif québécois. L’APOP est soutenue financièrement par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en tant qu’organisme partenaire au Comité de concertation sur l’intégration des TIC à l’enseignement collégial. Depuis 30 ans maintenant, la contribution et la collaboration professionnelle de centaines de bénévoles ont rendu possible la promotion et l’intégration pédagogique des TIC dans les réseaux collégial et universitaire québécois. Organisation

Cadre de référence : profil de compétences TIC des enseignantes et enseignants La maîtrise des compétences reliées à l’utilisation des TIC à des fins pédagogiques chez les enseignants est devenue incontournable d’autant plus que la recherche semble démontrer son efficacité pour soutenir l’apprentissage et la motivation des élèves. Le cadre de référence retenu par le Réseau REPTIC a été développé par Bernard Bérubé, anciennement conseiller pédagogique au Cégep Gérald-Godin, maintenant président de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et Bruno Poellhuber, anciennement CP TIC au Cégep de Rosemont, maintenant professeur agrégé à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal.

Pédagogie du vendredi J’enseigne en littérature. L’ensemble des exemples d’usages des TIC apparaissant dans ce récit est lié à cette matière. Mon objectif est de vous les présenter simplement comme je les ai exploités afin de dynamiser mes classes du vendredi. Ce sera à vous de voir comment vous pourriez vous les approprier! Un cours le vendredi après-midi : quelle horreur! Sans doute, on peut voir le vendredi comme tous les autres jours de la semaine. Dès les premiers cours, on peut donner le ton, parler de nos attentes, faire un contrat avec les étudiants (du genre je serai cool, mais soyez là et concentrés). Exemple d’usage de PDF-XChange Viewer Un changement doit-il se faire au plan du contenu, de l’approche ou les deux ? D’abord, on peut très facilement intégrer des vidéos dans un diaporama pour mieux faire passer la matière plus théorique. La Cigale et la Fourmi – Les Fables de La Fontaine en dessin animé Exemple d'usage de télévoteurs Pour le travail en équipe, Google Drive est l’outil par excellence.

The 21st-Century Digital Learner I give presentations to educators at every level, all around the world. All of the teachers are earnestly trying to adapt their educational system to the twenty-first century. During my talks, however, I typically look out at oceans of white hair. Never -- I can't even say rarely -- is a kid in sight or invited to the party. It is a measure of the malaise of our educational system that these old folk -- smart and experienced as they may be -- think they can, by themselves and without the input of the people they're trying to teach, design the future of education. One of the strangest things in this age of young people's empowerment is how little input our students have into their own education and its future. This is unacceptable and untenable. So, whenever and wherever I speak, I do my best to bring my own students to the meetings. What do I find? My approach, when conducting these panels, is to first ask the students a few setup questions: What experiences in school really engaged you?

Best PracTICE | Quelques idées sur l'utilisation des TICE en classe Évaluer, une compétence qui rime avec "éthique" Comme l'évaluation n'est pas toujours synonyme d'objectivité, il importe de s'outiller adéquatement afin de s'en approcher le plus possible. Par ce numéro sur l'évaluation éthique, Chantal Roussel sensibilise à l'importance de porter un regard sur les pratiques évaluatives en identifiant certains biais qui peuvent être présents et surtout en proposant des outils pour "évaluer" notre évaluation. Chantal Roussel est professeure à l’Université du Québec à Rimouski. Elle s’intéresse principalement à l’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. La formation professionnelle ainsi que la reconnaissance des acquis et des compétences sont des thèmes qui l’animent en tant que chercheure. ► Consultez Le Tableau vol.2 no 7 "Evaluer, une compétence qui rime avec "éthique"" en format PDF. Autres liens sur ce thème: Visiter notre bibliothèque Diigo ⇒

kahoot! un site funky pour créer des quiz interactifs! Dans un de mes derniers billets, je vous présentais l’application eClicker pour créer des quiz pour l’iPad. Dernièrement, j’ai testé IRL des quiz interactifs avec le site kahoot! et les élèves ont été emballés :-) Kahoot!, qu’est ce que c’est? C’est un site web qui permet de créer des QCM numériques et d’exploiter ensuite les résultats individuels des élèves via un format type excel. Comment ça marche? - Côté prof: Vous créez sur le site www.getkahoot.com un QCM (questionnaire à choix multiples) et vous l’envoyez à vos élèves par le biais du numérique. - Côté élève: Les élèves peuvent faire le quiz en passant par le navigateur Safari à l’adresse suivante: www.kahoot.it. Les plus… - C’est gratuit! - Pas besoin d’adresse mail pour vos élèves et pas besoin pour vous de créer des listes de classes: les élèves s’inscrivent directement avec leur prénom lors de la phase de Log in. - Le partage: vous êtes plusieurs collègues à enseigner la même matière, le même niveau? Les moins… En résumé…

Related: