background preloader

Chemické listy - Oficiální časopis České společnosti chemické

Chemické listy - Oficiální časopis České společnosti chemické
Oficiální časopis Asociace českých chemických společností od roku 1876 Publikace v češtině, slovenštině a angličtině (pouze vyžádané příspěvky) Referáty o chemii a příbuzných oborech (např. o biochemii, chemii a technologii materiálů, chemické a biochemické technologii, ekologii, informatice) Původní články o laboratorních přístrojích a postupech Články zaměřené na průmyslovou chemii Recenze nových knih a aplikačního software Diskusní rubrika Osobní zprávy, konference, redakční poznámky Učitelé a studenti vysokých a středních škol, pracovníci Akademie věd, pracovníci průmyslového managementu, pracovníci zdravotnických zařízení, pracovníci státních institucí, pracovníci resortních výzkumných ústavů, pracovníci kontrolních laboratoří Informace o rukopisech lze získat v redakci. Informace o předplatném a inzerci lze získat na sekretariátu České společnosti chemické Časopis Chemické listy je citován v Chemical Abstracts, Chemical Titles, Current Contents, Science Citation Index.

http://www.chemicke-listy.cz/cz/index.html

Related:  Časopisy

Dicranopeltis Ve spodním siluru bylo moře nevhodné pro rozvoj bentické fauny. Bylo hluboké,špatně větrané. Ukládaly se jen tzv. graptolitové břidlice. Černé břidlice se zbytky stříbřitých schránek graptolitů, které se volně vznášely blíže hladiny. Jedinou vyjímkou je fauna nalezená u obce Hýskov. Tady v tektonických krách ve sledu tufitických břidlic, tufitů a vápenců nálezáme bohatou faunu trilobitů, ramenonožců, dendrodů, graptolitů i jiné bentozní fauny. Rámcové vzdělávací programy, Národní ústav pro vzdělávání Do vzdělávání v České republice byl na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů. Na státní úrovni jsou zpracovávány rámcové vzdělávací programy (RVP) pro jednotlivé obory vzdělání. Tyto programové dokumenty konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů. Na základě rámcových vzdělávacích programů a pravidel v nich stanovených si jednotlivé školy vytvářejí své realizační programové dokumenty – školní vzdělávací programy.

Advancing excellence in the chemical sciences Pedagogická orientace Pedagogická orientace (ISSN 1211-4669 print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení. Pedagogická orientace nabízí publikační příležitosti jak renomovaným odborníkům, tak začínajícím autorům. Je platformou pro členy České pedagogické společnosti, ale současně je otevřena příspěvkům zvenčí, a to domácích i zahraničních autorů. Pedagogická orientace uveřejňuje následující typy příspěvků: studie (teoretické, přehledové, metodologické, empirické), diskusní příspěvky, zprávy, recenze.

Kvakoš Kvakoš je český název pro dva rody brodivých volavkovitých ptáků, Nycticorax a Gorsachius. V odborné literatuře se můžeme setkat s označením této skupiny jako tribu Nycticoracini. V současnosti žije sedm druhů kvakošů, několik dalších jich ale v historické době vymřelo. moleculestore Publishing Group : science journals, jobs, and information Phys.org - News and Articles on Science and Technology Vesmír - přírodovědecký časopis. Věda, příroda, medicína, technologie

Květena České republiky - plané rostliny ČR Orbis Scholae - odborný časopis TinyURL.com - shorten that long URL into a tiny URL

Related:  PERIODIKAČasopisy