background preloader

Föreläsning: Kristendomens historia

Föreläsning: Kristendomens historia

Intelligens Vad är intelligens? Var sitter den? Går intelligens att mäta? Detta är frågor, som människan har funderat på i alla tider. Längtan efter att kunna lokalisera intelligens till ett enda ställe i hjärnan var ett tag mycket stark hos vissa forskare, främst psykologer. IQ-testerna är mycket omtvistade och har kritiserats för att de enbart mäter en viss typ av problemlösningsförmåga. Vissa språkforskare hävdar att kvinnors respektive mäns sätt att tänka skiljer sig åt på ett radikalt sätt. Evolutionsbiologer förklarar dessa skillnader med hänvisning till hur hjärnan har använts tidigare i människans historia. Andra forskare, företrädesvis samhällsvetare och humanister, skulle svara att skillnaderna har med socialisation att göra. Mäns och kvinnors hjärnor väger olika mycket. Att kvinnor inte har haft samma framgångar inom forskning, konst och samhällsliv beror alltså inte på att kvinnan är mindre intelligent utan på att samhället systematiskt har missgynnat kvinnor. 1a. 1b. 1c. 1d. 1e. 1f.

Kristendomens historia och kyrkohistoria | Kristendomen År 313 beslutade kejsar Konstantin att kristendomen skulle tillåtas i romarriket och att de kristna inte längre fick förföljas. Han hjälpte också de kristna och byggde bland annat Peterskyrkan i Rom. I slutet av 300-talet bestämde en annan kejsare att kristendomen hädanefter skulle bli romersk statsreligion och därmed vara den enda tillåtna religonen i romarriket. Staden Rom blev nu hela kristenhetens huvudstad. År 395 delades det romerska riket i det Västromerska och det Östromerska riket. När det västromerska riket gick under i slutet av 400-talet hade den kristna läran nått stor spridning i stora delar av Europa. År 529 lät kyrkan stänga Platons akademi i Aten. Kyrkan hade enorm ideologisk makt under medeltiden och styrde till stor del folks liv och sätt att tänka. Människan beskrevs som full av synd, men hon kunde räddas genom Guds nåd. Läs mer om kristendomen och kyrkan på medeltiden >Läs om korstågen >

Related: