background preloader

Galileo Drops the Ball - Virtual Experiment

Galileo Drops the Ball - Virtual Experiment
In around 1590 Galileo Galilei (1564-1642) climbed up the Leaning Tower of Pisa and dropped some balls to the ground. Two balls of different masses, but of similar shape and density that were released together hit the ground at the same time. Until then it was commonly believed that heavy things fall faster than light things. Many people still believe this, and casual observation of everyday phenomena often does tend to confirm this view. If you drop a brick and a feather at the same time the brick will probably hit the ground first. Galileo’s discovery is important in understanding how parachutes work. Click on the image to the left to try Galileo’s experiment for yourself. Find out more about Galileo Galilei.

Acceleration - Physics for Kids! Acceleration is a way to measure how fast something is speeding up. Suppose you are riding your bike. You start out going very slowly, hardly pedaling at all. If you stop pedaling now, friction will work on your bike tires (and you'll have friction from the air, too), and you'll soon start to go slower. One important cause of acceleration is gravity. The acceleration of Earth's gravity will speed you up at about 9.8 meters per second per second (9.8 m/s2, or 9.8 meters per second squared). Standing on the cliff before you jump, you're going zero meters/second. You can use acceleration to find out the mass of an object, because force = mass x acceleration. Learn by doing - Using bikes to work with the physics of motion To find out more about acceleration, check out these books from Amazon.com or from your library: Or check out this link to the Encyclopedia Britannica's article on accleration. Movement Space Physics Chemistry Biology Science for Kids home page History for Kids home page or

Motion: Introduction Motion is one of the key topics in physics. Everything in the universe moves. It might only be a small amount of movement and very very slow, but movement does happen. Don't forget that even if you appear to be standing still, the Earth is moving around the Sun, and the Sun is moving around our galaxy. The movement never stops. Acceleration is a twist on the idea of velocity. There are two main ideas when you study mechanics. There are also more complex movements when an object's direction is changing. In order to really understand motion, you have to think about forces, acceleration, energy, work, and mass. Or search the sites for a specific topic. Motion: Forces Forces are a big part of physics. Physicists devote a lot of time to the study of forces that are found everywhere in the universe. The forces could be big, such as the pull of a star on a planet. The forces could also be very small, such as the pull of a nucleus on an electron. Forces are acting everywhere in the universe at all times. If you were a ball sitting on a field and someone kicked you, a force would have acted on you. Let's look at the forces acting on that soccer ball before you kicked it. If there is more than one force acting on an object, the forces can be added up if they act in the same direction, or subtracted if they act in opposition. There is one totally important formula when it comes to forces, F = ma. Or search the sites for a specific topic.

NO - Åk 2 - Kropp och hälsa Ämne/Ämnen: No/Sv/Ma/Livskunskap/EngElevgrupp: Uranus Ansvarig/Ansvariga: Annica Kjell och LisaMarie Lind När? Vt-11 Vad? Frågeställning (och följdfrågor): Vad består kroppen av? Hjärna, hjärta, lungor, lever, njurar, magsäck, tunntarm, tjocktarm, ändtarm, urinblåsa, och könsorgan. Varför ska vi äta, sova och motionera? Vad behöver kroppen för näringsämnen? Näringsämnen Bränsle, energi, hur går det till när mat omvandlas till energi? Vilken näring finns i vilken mat? Vad på min tallrik är vad?' Känslor Var i kroppen sitter känslorna? Vilka känslor finns det? Hur känns det i dig när du är arg Vad är sociala relationer? Vilka är våra sinnen? Var känner vi smak och hur smakar det? Tungan Undersökning: Vi undersöker var på tungan olika smaker känns. Örat Vad är det det som gör att vi hör och hur låter olika ljud? Hur ser det ut inuti örat? Vad heter de olika delarna? Ögat Vad är det som gör att vi ser och hur ser olika saker ut ut olika perspektiv? Känsel Luktsinnet Hjärnan Hur fungerar hjärnan? Celler Varför?

Inspiration tema kroppen Kroppen är ett fascinerande arbetsområde som brukar tilltala de flesta elever! Här kommer en del material, inspiration och tips på aktiviteter om tema kroppen. Ur det centrala innehållet, Lgr 11 Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandlaföljande centrala innehåll:I årskurs 1–3 Kropp och hälsa• Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp avolika sinnen. Fakta om kroppen, främst för oss lärare Pedagogisk planering tema kroppen från Pilbäcksskolan i Växjö och Tema kroppen med konkreta mål från Högstorps skola även denna i Växjö. Lpp människan och kroppen från Rörsjöskolan i Malmö. Bilder från när Glumslövs skolas lågstadie arbetade med tema kroppen. Tema livsstil och hälsa med samlade länkar hos Förskoleburken Bildkort på kroppsdelar och delar på huvudet Organ i naturlig storlek att skriva ut Aktiviteter Sprattelgubbar

Animal Life Cycles (FREE Learning Material) | The Pinay Homeschooler We are still continuing our vertebrate study and at this point we explored the life cycle of each group. The aim of this study is to compare the life cycle of each group, to differentiate their development and identify their similarities as well. Prior to this, I introduced the Animal Kingdom and the Vertebrate group. To start off, we have The Life Cycle of a Frog for amphibians. I have the life cycle figures to represent the pictures. And I have my son name all the amphibians that he can remember. Here, we concluded that: Amphibians have jelly-life eggs. They lay their eggs in the water. They don't look like their parents when they are born. They have silky slimy and sometimes toxic skin. Next is we have the birds. As you can see, our Baby Bear is participating as well :) After the discussion of the life cycle, we concluded that: Birds have hard shells. They lay their eggs on nest or in soft area and keeps them warm. They look like their parents when they are born. Here we concluded that: See On

Top 10 Most Dangerous Plants in the World 1. Most likely to eat a rat Giant Pitcher Plant: Nepenthes attenboroughii Discovered more than 5000 feet above sea level on Mount Victoria in the Philippines, the giant, carnivorous pitcher plant secretes a nectar-like substance to lure unsuspecting prey into a pool of enzymes and acid. 2. Castor Bean Plant: Ricinus communis Castor-bean plants can be purchased at just about any garden center, despite containing the deadly poison ricin. 3. Western Water Hemlock: Cicuta douglasii Deemed the most "violently toxic plant that grows in North America" by the USDA, the water hemlock contains the toxin cicutoxin, which wreaks havoc on the central nervous system, causing grand mal seizures--which include loss of consciousness and violent muscle contractions--and eventually death, if ingested. 4. White snakeroot: Eupatorium rugosum Drinking milk from a cow that decided to chow down on white snakeroot could lead to deadly milk sickness, as was the case with Abraham Lincoln's mother Nancy Hanks. 5. 6.

Researchers explain why bicycles balance themselves Ruina Lab/Provided An experimental bicycle designed to eliminate the gyroscopic effect of spinning wheels and the "trail" of the front wheel is still stable on its own, disproving conventional theory. The 1949 movie "Jour de Fete" shows a postman frantically chasing his bicycle, which rides away on its own. It could happen. Many bicycles, even without a rider, naturally resist tipping over if they are going fast enough. Scientists and engineers have been trying to explain bicycle self-stability ever since the 19th century. The accepted view: Bicycles are stable because of the gyroscopic effect of the spinning front wheel or because the front wheel "trails" behind the steering axis, or both. If you try to tilt the axis of a gyroscope in one direction, it will turn in a different direction. Almost any bicycle will keep itself upright as long as it's rolling. "There are other ways to distribute the mass and get self-stability without gyro or trail," Ruina noted.

Viktigt börja tidigt med NO-texter – Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen. Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström Annika Mindedal är lågstadielärare. – Jag var nyfiken på hur man arbetar med faktatexter på mellanstadiet. Att hon valde ämnet beror dels på att det finns få studier om NO-undervisning i åldrarna 5 till 12 år och då särskilt om bruket av texter. – Det tycks finnas ett samband där de som lyckas bra på läsförståelseprovet även lyckas bra i matematik och naturvetenskap. I studien följde Annika Mindedal ett fysiktema om magnetism i en femteklass. – Studien är begränsad, men den säger ändå en del om vikten av text. Eleverna i undersökningen var intresserade och aktiva, läraren väl förberedd och entusiasmerande. Klassen använde ingen lärobok under fysiktemat. Text användes också för att organisera arbetspassen.

Nationellt resurscentrum för fysik | Luft tar plats Vår vardagliga erfarenhet är att luft är genomskinlig och att vi kan röra oss obehindrat genom den, till skillnad från fasta föremål eller vätskor. Det är därför inte så lätt att inse att luft tar stor plats och är svårt att trycka ihop. Mindre barn kan spontant använda ordet luft i samband med tankar, drömmar och minnen. För dem är luft något som finns, men eftersom man inte kan se eller röra vid luften så är den inte påtaglig. Luften cirkulerar och kan komma in på ställen som annan materia normalt inte kan. Luften får saker att hända, påverkar andra saker utan att själv påverkas. Barns uppfattningar om luft diskuteras bland annat i boken Children's Ideas in Science (R.

Lekplatsfysik En lekplats innehåller illustrationer av många av fysikens grunder, och fenomen som lutande plan, pendel, hävstång, friktion, rotation och acceleration kan upplevas med hela kroppen. Lekplatsfysik uppdateras nu i en ny version hos Nationellt resurscentrum för fysik med kompletterande material och koppling till styrdokument. Gå vidare till den tidigare versionen av lekplatsfysik. Läs mer om experiment på lekplatser Förslag på uppläggning av ett lekplatsbesök med Kommentarer Motion on an inclined plane and the nature of science, Physics Education 2014 49 180. Life Science Prompts – Middle School Science (under construction 1.12.15) #1 Create the chart below into your notebook. Watch the video and fill in the missing information: #2 – As you watch the video below, answer the following questions in complete sentences: How many people are added to the planet each second?Name an example of a population.What is a community? #3 – Write the following chart into your notebook and complete the boxes as you watch the video. #4 – Using the diagram posted below, write and answer the following questions into your notebook: (source of image) Which level is the largest in size? #5 – Write the following questions into your notebook. Before the Industrial Revolution, there wasn’t a lot of pollution covering the trees. #6 – Watch the first 3 minutes of the video below (you can watch all if you like). #7 – Write the following questions into your prompt notebook and answer in complete sentences. (Source of image) Which Biome has the most precipitation? (source of image) Name 3 treeless biomes. (source of image)

Where can I find this application? Tnx by superneminator Nov 15

Related: