background preloader

Malinsklipp Uppgift. 5 Tips För Den Ultimata Höstterminen

Malinsklipp Uppgift. 5 Tips För Den Ultimata Höstterminen
Related:  Värdegrundlektionstips

cleverclassroomblog.blogspot.com.au/p/social-skills.html What's your Number One go to Attention Grabber? 2013 At the end of February this year (2013), I asked the Clever Classroom Facebook fans what their number one, go to attention grabber was in their classroom. The response was amazing and several of our fabulous fans requested that I compile the ideas into a download, so I did. It is available for free in our TpT store - Clever Classroom. It seems that many teachers (44,282 of them) love your ideas too! It is time to revisit the ideas and update them. If you have an attention grabber that works well in your classroom, please let us know about it by leaving your idea in the comments below. FIRST, download the free file (click here) to to see what ideas you might like to adopt and if your idea is already noted. Then come back here and add your attention grabber in the comments below. You might also like: Click the link below to see this poster. Click the link below to see this poster. Melvin throws fit after fit when he doesn't get what he wants.

Att starta en lektion på effektivt sätt | Min undervisning Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen. När man gått igenom den frågar man inte har ni förstått utan man frågar istället har ni några frågor på det, varpå eleverna ska återberätta vad de ska göra för varandra dvs de får fylla i de luckor som de ev missat åt varandra.

The Workshop Model: Tips and Strategies for Your Classroom Hey Y'all! I'm Ashley from over at Primary Teacherhood! I can't believe I am over here at Minds in Bloom, guest blogging for Rachel. I have to admit, this is pretty darn exciting! Today, I'm here to share a few tips and strategies for using the workshop model in your classroom, across the curriculum. Why don’t I start by telling you what the Workshop Model is? The Workshop Model was originally developed to by Carmen Farina and Lucy Calkins as a way to teach writing but is now used for every subject in many districts. Components of the Workshop Model What do these components look like? In my second grade classroom, we use the workshop model for everything! The Gradual Release of Responsibility Now you wouldn't just start and throw your kids into 60 minutes of work time- any excellent teacher knows that (I know you are all fabulous!). So, Why Workshop? I know what you are thinking. Here are some other reasons why this structure is beneficial. Getting Started with Workshop

Att skriva en insändare | Lär Dig Svenska En insändare skriver man för att man har något att säga, en speciell åsikt om något.Eller så skriver man en insändare för att man vill att något ska hända, eller så vill man att andra människor ska bli uppmärksamma på något. Möjligen kommer du att få skriva några insändaren om du går en SAS* kurs. Den här mallen gör det lättare att skriva en insändare. 1. Skriv en slagkraftig rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om. 2. 3. (4. (5. 6. 7. SAS - Svenska som andraspråk, förkortat SAS.mallen - modell, instruktion (template)slagkraftig - intensiv, kraftfull, övertygande (intensive, hard-hitting)inledning - introduktion, öppning, början (beginning, introduction)budskap - meddelande (message) röd tråd - argumentering (argument line)motståndare - motspelare, antagonist (opponent, person presenting contras/counter-arguments)knyta an till- ha samband med, relatera sammanställa ( relate to) En insändare som följer mallen skulle då kunna se ut så här: OBS!.

Tips for Grading Cooperative Learning Lessons Almost every job or career involves working with others, and cooperative learning lessons are perfect for helping kids develop necessary social skills. However, evaluating the products of those activities can pose a challenge for teachers. When it is appropriate to grade cooperative learning lessons, and how can we grade them fairly? In my experience, the answer to that question depends on the type of lesson as well as its purpose. When it comes to grading, cooperative learning lessons seem to fall into two different categories.Cooperative Learning for Practice Most of the cooperative learning activities I used on a daily basis were simple partner or team strategies for practicing skills or stimulating higher level thinking. Cooperative Learning Projects with Products Team projects are completely different. But grading team projects fairly presents a challenge for teachers. Feel free to adapt the Team Evaluation Form to your own needs.

Mitt språkutvecklande klassrum: Lektionstips: referatskrivning Att referera, sortera, värdera och granska fakta, för att sedan skriva ett referat är viktiga förmågor såväl i svenskämnena som i so- och no-ämnena på grundskolan såväl som i gymnasiet.Referattekniken, som går ut på redogöra för andras tankar och idéer med egna ord i egen text, finner man inte bara i enskilda referat utan ingår även i vetenskapliga rapporter som våra elever börjar öva sig på att skriva redan i grundskolan. Det är alltså väldigt viktigt att vi lärare redan från början visar på vad som kännetecknar ett referat utifrån dess syfte, uppbyggnad och språkliga drag, för att elevernas vardagliga och personliga språk ska kunna förskjutas till ett mer distanserat, skriftspråkligt och opersonligt språk. Detta för att deras vetenskapliga skrivande ska fungera och så småningom befästas.Nedan följer ett lektionstips på hur jag arbetar med referatskrivning i min undervisning: Du ska börja med att läsa, sovra och sammanställa informationen i dina artiklar i ett referat. 1. 2. 3. Påstår

Classroom Management System That Works! When it comes to classroom management, actions speak louder than words. If you have an effective management system in place, you don't have to raise your voice or waste class time lecturing students about their behavior. You simply take action! The most effective system that I ever used was called the "stoplight" management system. You can download a free set of directions and a picture of the stoplight bulletin board by clicking this image. To use this system, I created a "Go for Green" bulletin board in my classroom. One reason I like this method so much is that it's an easy way to manage the learning environment without constant nagging and angry outbursts. Go For Green Stoplight System I wanted to share the entire system with you and make it easy to implement, so I began to write out step-by-step directions.

Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter. När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade. De har med andra ord hjälpt eleverna att bena ut sina tankar och klä dem i det genreadekvata språk som motsvarar de förmågor som de enligt flera ämnesplaner ska behärska.Under terminen har jag och min kollega Linda Letelier Hansson tillsammans undervisat en grupp i SVE/SVA 1, där vi skapat och gett ut skrivmallar för att stötta elevernas textproduktion och göra dem uppmärksamma på texters specifika uppbyggnad och språkliga drag. Exemplet som ges här har använts för undervisning i den argumenterande texttypen: Rubrik (med tes) Inledning med bakgrund (varför jag uppmärksammat detta), syfte och tes

Cooperative Learning - More Than Group Work Did you know that there's a difference between cooperative learning and group work? I'll bet you thought those two terms were synonymous, but they're not. Let me show you how they are worlds apart. Does this scenario sound familiar? The teacher assigns a group project, outlines the task, and gives a deadline for completion. Students are expected to work together and participate equally, but we all know what happens. But what I just described is NOT cooperative learning. But if that's not cooperative learning, what does cooperative learning look like? How to Foster Effective Team Discussions Introducing accountability and rules of equal participation can be as easy as changing to a new team discussion format. Place students in teams of 4 or 5 and have them number off in order around the team. Keep Discussions Focused with Question Cards Another way to promote more effective discussions is to create question task cards to keep the discussion focused and moving along.

Related: