background preloader

Reciprocal Teaching

Reciprocal Teaching
Related:  smurfenläsa

Testa mer för bättre inlärning Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet inledde med att betona att goda förutsättningar för lärande bygger på att man som lärare har ett språk för att tala om sin egen undervisning, så väl med eleverna som med kollegor, föräldrar och politiker och lärare behöver kunna argumentera för sin undervisning. – Dagens marknadsekonomiska situation gör att man försöker hitta enkla lösningar, men undervisning är komplex. En aspekt handlar om hur man bygger upp innehållet. Hon lyfte också behovet av att både träna färdigheter för sig och i en funktionell helhet. – För att kunna skriva en text är det betydelsefullt att kunna stava och bygga meningar i ett funktionellt sammanhang, men i de framgångsrika lärmiljöerna tar man också ut de här färdigheterna och tränar dem systematiskt och separat. En annan forskare på plats var Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap vid Umeå universitet. En annan mindre känd, men framgångsrik faktor är testbaserad inlärning.

Lektioner: En serie bildpromenader Jag kommer att visa er hur man genomför bildpromenader. Bildpromenadens syfte är 1) Att skapa ordförråd. Att ge ordförråd. Att sätta ord på det vi ser. 2) Att skapa förförståelse. 3) Att undersöka samspel mellan bild och text. Låt oss börja med en bildpromenad i den bok vi själva använder dagligdags: Läroplanen, Lgr 11: Läroplanens omslag ska vi sätta ord på. ”Jag ser två barnhänder” Så här gör jag innan jag undervisar. För att skapa gemenskap med bilden, fotografiet, illustrationen kan vi sakligt sätta ord på det vi ser. ”Jag ser en penna.””Jag ser ett tangentbord””Jag ser en teckning av ett päron””Jag ser text””Jag ser ett stort L””Jag ser färgen blå.””Jag ser en bok””Jag ser versaler”Jag ser små bokstäver”Jag ser siffror.Jag ser två ettor.Jag ser … Jag har undervisat i bildpromenader sedan 2003. Jag är inte klar med vad jag ser i läroplanens fotografi. Detta moment handlar om att berätta om vad vi tänker. Jag tänker: Jag tänker att det är konstigt att det är päron i fotografiet.

Reciprocal Teaching Classroom Strategies Background Reciprocal Teaching is a strategy that asks students and teachers to share the role of teacher by allowing both to lead the discussion about a given reading. Reciprocal Teaching involves four strategies that guide the discussion: predicting, question generating, summarizing and clarifying. Benefits Reciprocal Teaching is a great way to teach students how to determine important ideas from a reading while discussing vocabulary, developing ideas and questions, and summarizing information. Create and use the strategy Break the classroom into mixed-ability small groups. Prediction Ask students to predict what they think the reading may be about. After you have modeled the previous steps, students may continue working in their small groups by silently or orally reading the next sections of the reading while conducting the four-step process. What it looks like… Download a Reciprocal Teaching handout Fisher, D., and Frey, N, (2004). Palincsar, A.

Past simple – regular verbs The past simple is the most common way of talking about past events or states which have finished. It is often used with past time references (e.g. yesterday, two years ago). Please explain past events or states! A past event could be one thing that happened in the past, or a repeated thing. I stopped at a zebra crossing. A state is a situation without an action happening. We stayed at my grandparents' house last summer. How do you form the past simple? Regular past simple forms are formed by adding -ed to the infinitive of the verb. start → startedkill → killedjump → jumped Yes, but there are some spelling rules. agree → agreed like → liked escape → escaped If a verb ends in a vowel and a consonant, the consonant is usually doubled before -ed. stop → stopped plan → planned If a verb ends in consonant and -y, you take off the y and add -ied. try → tried carry → carried But if the word ends in a vowel and -y, you add -ed. play → played enjoy → enjoyed OK, not quite so easy! Aaagh! Good question.

Storyboard That: The World's Best FREE Online Storyboard Creator Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan. Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Jag är också tydlig med att ge eleverna ordet – de får alla säga. 2) … vad föreställer vi oss händer i omslaget, vad kan hända i boken om omslaget berättar Nu får vi berätta om vad bilden säger oss, alltså vad vi tänker och tror. 3) Om vi vill ha kortskrivning, bara för att vi vill ge omslaget en rubrik, en mening, ett utrop, en tanke, en liten inledande berättelse kan vi gärna ha det. 4) Så slår vi upp boken. BILD och TEXTPROMENAD Textsidan kan vi också göra en bildpromenad i. Gå tillbaka till omslaget. Den här lektionen passar alla årskurser. Illustrationen visar två barn. Att vilja lära sig – hur ser vi det?

Modell för ökad läsförståelse - Pedagogiska institutionen - Umeå universitet [2013-05-29] Kent Löfgren vid Pedagogiska institutionen och Monica Reichenberg från Göteborgs universitet har tillsammans med lärare och elever på Ersdungens skola i Umeå prövat en modell för att öka elevernas läsförståelse. Resultaten visar att eleverna förbättrat sin läsförståelse avsevärt. Idag besöker utbildningsminister Jan Björklund klassen. Reciprocal teaching som modell för läsförståelse Modellen för läsförståelse, kallad Reciprocal teaching, är också beprövad i amerikanska, holländska, israeliska, finska och norska studier och har visat sig ge dokumenterad effekt på läsförståelse inom både skönlitteratur och sakprosa. I korthet innebär Reciprocal teaching att eleverna får träna fyra strategier: Att föregripa, förutsäga och ställa hypoteser. De fyra strategierna är exempel på kognitiva aktiviteter som goda läsare använder när de vill få en djupare förståelse av en text. Resultatet av studien Sammanlagt deltog 44 elever och deras lärare i studien.

Bildpromenad med Läsfixarna Häromdagen var jag på Skolverket för att diskutera Läslyftet och då var det en pedagog som berättade om hur hon brukar använda bilderböcker för att gå på "bildpromenad". Tillsammans med eleverna läser man bilderna före man läser texten både för att skapa förförståelse och intresse. Begreppet är myntat av Ann-Marie Körling och hon beskriver tillvägagånssättet på sin blogg. Jag tänkte att detta måste jag testa och sagt och gjort så letade jag upp en av våra fina pdfer i "En läsande klass". Ett textutdrag hämtat från Moni Nilssons bok " Bästa vänner" som är en lättläst bok med många fina bilder. Eleverna fick förutspå vad boken skulle kunna handla om utifrån bilden med balkongen och förslagen var många. Jag berättade att vi tillsammans skulle läsa boken men inte genom texten utan genom bilderna men att de ändå skulle använda sig av sina Läsfixare. Bara utifrån bilderna kunde vi förstå berättelsen på djupet och diskutera innehållet.

Hur kan man använda läsförståelsestrategier på en faktatext? När det gäller faktatexter handlar det om att koppla på elevernas förkunskaper, att de får berätta vad de vet om det aktuella ämnet och delge varandra sina erfarenheter före vi börjar läsa. Eleverna ska också få möjlighet att berätta vad de tror att de kommer att få veta och varför de tror det. Viktigt när man läser faktatexter är också förmågan att plocka ut det viktigaste i texten genom nyckelord. Syftet: Att träna eleverna att innan läsningen aktivera sina kunskaper och att under läsningen plocka ut viktig information ur texten för att kunna sammanfatta det viktigaste. Genom att plocka ut nyckelord och återberätta vad texten handlat om befäster eleverna sin nya kunskap och utökar sitt ordförråd. Läromedelstext hämtad ur Natur och Kulturs No-bok PULS Före läsningen Jag inleder med att visa hur jag gör när jag förutspår vad en text kommer att handla om: Jag tror att den här texten kommer att handla om bin eftersom den heter så. Jag skriver upp mina och elevernas förutsägelser på tavlan.

Reciprocal Teaching Before Reciprocal Teaching can be used successfully by your students, they need to have been taught and had time to practice the four strategies that are used in reciprocal teaching (summarizing, questioning, predicting, clarifying). One way to get students prepared to use reciprocal teaching: (from Donna Dyer of the North West Regional Education Service Agency in North Carolina) Put students in groups of four. For more information, see the article Reciprocal Teaching for the Primary Grades: "We Can Do It, Too!". Download blank templates Here's a bookmark (360K PDF) for students to use that prompts them about each of the four strategies used in reciprocal teaching.

Matematik | Blommensbergsskolan Länkar Här kommer några bra länkar när du vill öva matte: Länken nedan är till gamla NP. andra tips på länkar: www.webbmagistern.se www.mattemastaren.se www.nomp.se www.mattecentrum.se/ www.mattecoach.se www.mult.se www.desmos.com/calculator LPP Geometri vt15 Tid: ca v10-v14. Omkrets Diameter Radie pi Area Volym Rektangel Cirkel Triangel Parallellogram Romb Pyramid Rätblock Kub Prisma Cylinder Kon Längdenheter Areaenheter Volymenheter Längdskala Vinklar Vinkelsumma Vinkelben Prefix Mantelyta Begränsningsyta Cirkelsektor Pythagoras sats Symmetri Likformighet Areaskala Volymskala Kongruens Parallelltrapets Rymddiagonal Hypotenusa Katet Symmetri Spegelsymmetri Samband och förändring Vi startar terminen med ett arbetsområde om samband och förändring. Förkunskaper som vi kommer att repetera: Samband: Koordinatsystem och att läsa av grafer. Efter arbetsområdet ska du: Begrepp: Centralt innehåll: Bedömning: Tal och algebra

Vägledd läsning – jag provar mig fram Parallellt med att jag provar cirkelmodellen för första gången den här terminen, undersöker jag och testar mig fram med den undervisningsform som kallas vägledd läsning. Jag har ända sedan jag såg Anne-Marie Körling (filmen går tyvärr inte att få tag på på nätet) ha vägledd läsning med en grupp elever, varit nyfiken på att prova detta arbetssätt. Och eftersom mina 3:or och 4:or inte har slöjd tillsammans detta läsår, har jag fått en en möjlighet att arbeta med varje grupp var för sig, en gång i veckan i ca 80 minuter. I boken ”Kiwimetoden” skriver Anne-Marie Körling om vägledd läsning. Hon skriver bland annat: ”Det som utmärker denna undervisningsform är det lilla undervisningssammanhanget med ett fåtal elever.” (2006:268) Och det är det som är själva poängen med vägledd läsning – eleverna får närheten till läraren samtidigt som de lär av och med varandra. Vägledd läsning är själva hjärtat i ett väl avvägt läs- och skrivprogram. Jag återkommer med en återkoppling på hur lektionen gick!

Kommunikation, läs- och skrivutveckling: Reciprok undervisning - modell för läsförståelse Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT)utgår från forskarna Palinscar & Browns studier. De önskade hitta ett undervisningsprogram som hjälpte svaga läsare genom att göra som ”expertläsare gör” för att kontrollera sin förståelse. Denna metod har visat sig framgångsrik och utvecklande för både svaga och goda läsare. I testperioden ökade läsförståelsen från 10% till 85% hos eleverna. Metoden bör nyttjas regelbundet i undervisningen, ca 2ggr veckan under hela skoltiden. Reciprok (ömsesidig undervisnig)innebär att lärare och elev turas om att vara samtalsledare i smågrupper, en vägledd diskussionsteknik där den som är lärare synliggör omedvetna processer genom att undervisa om dessa. Fyra huvudstrategier används i metoden, dessa är: • Att förutspå handlingen/ställa hypoteser • Ställa egna frågor • Klargöra otydligheter • Sammanfatta texten med egna ord En elevvänlig tolkning av metoden för mindre barn: 1. Från Barbro Westslunds bok Att undervisa i läsförståelse

Begreppsbildning | Mattesnille Jag var med i en diskussion om begreppsförståelse och blev inspirerad att skriva ner mina tankar om ämnet. För mig är begreppen det mest centrala i matematiken, utan begreppsförståelse är det väldigt svårt att tycka matematiken är roligt. Det blir lite som att flytta siffror fram och tillbaka om jag får raljera lite. Mitt intresse för matematikens begrepp väcktes när jag läste ”Svenska elevers matematikkunskapar i TIMSS 2007″ och boken ”Att förstå och använda tal”. Ett annat exempel är elever som lär sig skriftlig uppställning utan att förstå tanken bakom uppställningen. Vad menas då med begreppsförståelse, i boken ”Mathematics inside the black box” visar William och Hodgen ett exempel för att tydliggöra skillnaden. Beräkna arean av följande rektangel: En fråga som testar elevernas begreppsförståelse skulle istället se ut så här: Rita ett rektangel som har arean 48 cm2. Varför är det så viktigt med begreppsförståelse? Eleverna har varit väldigt nöjda med undervisningen. Referenser

Related: