background preloader

Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan

Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan
Med anledning av diverse politiska utspel om fördelar med mer betyg, prov och läxor och det lättvindiga avfärdandet av kritiken mot dessa utspel, har jag tagit fram en Youtube-kurs för stressade utbildningsdebattörer. Den börjar med Skolverkets material kring värdet av en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därefter följer intervjuer och föreläsningar med några av väldens främsta forskare kring motivation, lärande och bedömning. Flera duktiga lärare och rektorer som riktat kritik mot politikernas betygsiver har lättvindigt avfärdats som betygsmotståndare (t.ex. här). Målet med kursen är att studenten ska kunna uttala sig om betyg och bedömning på ett sett som ligger i fas med forskning om motivation, lärande och bedömning och ett modernt samhälles förväntningar på skolan. 1. Skolverkets filmer om beprövad erfarenhet, vetenskaplig grund och evidens 2. Professor Carol S. Daniel Pink 3. Related:  skolutveckling

The 7 Powerful Idea Shifts In Learning Today by Terry Heick, TeachThought.com : Shift_Learning: The 7 Most Powerful Idea Shifts In Learning Today So we’re taking a stand here. This is all incredibly subjective, but so are the VH1 Top 100 Hair Bands Videos and those are fun, am I right? So subjective it is. Let’s make a list. Utopian visions of learning are tempting, if for no other reason than they absolve us of accountability to create itright now, leading to nebulous romanticizing about how powerful learning could be if we just did more of X and Y. But therein lies the rub: Tomorrow’s learning is already available, and below are 7 of the most compelling and powerful trends, concepts, and resources that represent its promise. The Challenge of Implementation It’s challenging enough to manage a traditional learning environment where the curriculum is handed to you, and meetings are set, and you’re simply there to manage; adding more ingredients to the mix seems like asking for trouble. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Free.  Open-source.  Peer-reviewed. High-quality textbooks for your college course. - OpenStax College Free. Open-source. Peer-reviewed. High-quality textbooks for your college course. An Easy Choice for Faculty Built to standards that faculty expect. Learn More >> The Right Price for Students The perfect price for a student budget: free. Learn More >> An Institutional Standout Looking for ways to make your institution stand out as an affordable alternative? Learn More >> Skolutveckling | Framtidens skola Umeå universitet Centrum för skolledarutveckling Rektorsprogrammet, Kurs 3 Resan mot den omdefinierade skolan – Pedagogiken i fokus i en digital miljö Strategier för verksamhetsutveckling och utveckling av lärandet på Magnarps skola, Ängelholms kommun 2011-2014 Fredrik Andersson RP 09:4 fredrik.andersson@engelholm.se Innehållsförteckning Introduktion……………………………………………………………………………………………2 Teoretisk modell……………..………………………………………………………………………2 Verksamhetens uppdrag, mål och styrdokument……….………………………….…..5 Forskning och litteratur…………………………………………………………………………..7 Nulägesanalys av verksamheten ur ett organisationsperspektiv………………….10 Mål och vision………………………………………………………………………………………..12 Strategier……………………………………………………………………………………………….13 Analys och slutsatser……………………………………………………………………….……..18 Referenslista……………………………………………………………………………………………….19 Introduktion Magnarps skola är en kommunal F-9 skola belägen i det nordvästra hörnet av Ängelholms kommun. Teoretisk modell Verksamhetens uppdrag, mål och styrdokument

Schools are doing Education 1.0; talking about doing Education 2.0; when they should be planning Education 3.0 Schools are doing Education 1.0; talking about doing Education 2.0; when they should be planning and implementing Education 3.0. This post seeks to compare the developments of the Internet-Web to those of education. The Internet has become an integral thread of the tapestries of most societies throughout the globe. The web influences people’s way of thinking, doing and being; and people influence the development and content of the web. The Internet of today has become a huge picture window and portal into human perceptions, thinking, and behavior. Logically, then, it would seem that schools would follow suit in mimicking what is happening via the Internet to assist children and youth to function, learn, work, and play in a healthy, interactive, and pro-social manner in their societies-at-large. Education 1.0 Most schools are still living within and functioning through an Education 1.0 model. Derek W. Education 1.0 is, like the first generation of the Web, a largely one-way process. Social

Per Kornhall Häromdagen gjorde jag en presentation på ett seminarium som var ett samarrangemang mellan Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) och Kungliga Vetenskapsakademin. Seminariet hade titeln ”Vad säger forskningen om betygen, lärarna och det fria skolvalet?”. Docent Britt Lindahl, från Högskolan i Kristianstad, presenterade forskning kring lärare, professor Jan-Eric Gustafsson, från Göteborgs universitet, presenterade forskning om betyg och jag presenterade forskning om effekter av skolval. För det första finns det två mycket tydliga slutsatser man kan dra utifrån den forskning som finns på effekter av skolval: Skolval ger inte högre kvalitet. Det innebär att man kan ha olika modeller för skolval, men man kan inte låtsas som att det inte skulle medföra problem. Vad är det då Nihad menar? John Hattie (2014) refererar till Fiske & Ladd och skriver: ”Nya Zeeland hade ett skolvalsystem i mer än ett decennium och olikheterna mellan de främsta och de sämsta skolorna ökade dramatiskt. 89.

Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig. Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar. Variation av arbetsformerForskning har visat att en variation av arbetsformer är fördelaktigt för elevers måluppfyllelse och engagemang i sitt eget lärande. Undervisning kan också ske genom utomhusaktiviteter utanför klassrummet. Kamrater kan hjälpa varandra"Peer learning" är ett område som uppmärksammats i internationell forskning för att förbättra elevers lärande i klassrummet.

Disruptive Technology and How to Compete for the Future inShare364 Disruptive technology is the bearer of tremendous opportunity and equally a harbinger of obsolescence. Technology’s impact on society and business is substantial, if not underestimated. To keep up is a perpetual investment as innovation is constant and it’s only increasing. This is a time to take a step back, recognize where we are and where we need to be, examine our strategies and current initiatives, review our investments and opportunities, and consider new areas for change or new pursuits. The truth is that innovation works for and against us and investing in it with purpose and design is our responsibility. Part of the challenge is knowing when to recognize opportunities. For example, businesses around the world are jumping on Facebook and Twitter as each have demonstrated an ability to disrupt the standard fair in how connected consumers communicate, discover, and share. Disruptive technology requires much more than visibility and activity. 1. 2. 3. 4. 5.

Entreprenöriellt lärande – vad är det? Jag skrev tidigare ett inlägg om hur jag tänker kring LPP-arbetet och då lovade jag att jag även skulle skriva ett inlägg om entreprenöriellt lärande. Begreppet entreprenöriellt lärande är nytt för många av oss men innebörden är inte ny på något sätt. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan och detta ska genomsyra skolans alla nivåer. Enligt regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet (.pdf) ska entre­prenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Entreprenörskap är en av EUs 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande och de entreprenöriella kompetenserna är efterfrågade på arbetsmarknaden. Entreprenörskap är ett nytt ämne i gymnasieskolan. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. (Lgr 11, kap 1) Det är dessa generella kompetenser som man kallar för det entreprenöriella lärandet och Skolverket definierar det (.pdf) så här: Visst känner ni igen det? /Anna Kaya

School Leaders: Guiding Teachers into the Digital Age Image credit: iStockphoto We all know that leadership is important in education. Without strong leadership, education initiatives tend to crash and burn. This standard holds that leaders develop their own and others' capacity to learn and lead professional learning, advocate for it, provide support systems, and distribute leadership and responsibility for its effectiveness and results. I thought about this standard while reading a recent evaluation of an on-demand computer-based professional learning application. These results add to the evidence on the importance of leadership in professional learning and help combat the rhetoric that we don't know what effective professional learning is (we do). As we move deeper and deeper into the information age, more and more professional learning will occur digitally, and that professional learning will be more and more dedicated to digital learning for students. Klososky believes that school leaders need to become "technology masters."

”Att förstatliga skolan löser inte problemen” Att förstatliga skolan, som flera debattörer föreslår på DN Debatt (26/3), är endast ett blindspår som skulle föra skolan långt från lösningarna på skolans verkliga problem. Vi delar däremot debattörernas oro över den ökande segregationen i skolan, skriver företrädare för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Skolans utmaningar handlar inte om kommunal eller statlig skola. Enligt det etablerade konsultbolaget McKinsey, som studerat olika länders utbildningssystem är nästa steg i utvecklingen för Sverige ökat fokus på lärarnas roll i klassrummet, bättre coachning och samarbete mellan lärarna. Det här är något som debattörerna helt bortser från. För att komma till rätta med problemen krävs en analys utifrån verkligheten. Stora förändringar i omvärlden sätter naturligtvis stora avtryck i skolans värld. Låt oss lägga idén om en stor omstöpning av skolan åt sidan. Anders Knape, ordförande SKLMaria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning

Bevare mig för att bli superhjälte Kompetent och professionell, måste jag ju vara. Ödmjuk men utstråla självförtroende. Kanske rolig också? Vitsa om furste och förste? Njae, en förstelärare skämtar nog inte i onödan. Men positiv förstås. Jag försöker att formulera mitt första utskick till kommunens svensklärare efter att jag blivit utsedd till förstelärare och trots att det inte handlar om något märkvärdigare än en inbjudan till en ämnesträff känner jag pressen. Inga semikolon på fel plats, inga särskrivningar eller, Gud förbjude, ordet bedöma stavat med två m. Bland mottagarna finns lärare som sökt tjänsten och inte fått den, lärare som tycker att de borde vara förstelärare men inte sökt tjänsten av princip och ­lärare som inte är intresserade över huvud taget och undrar varför de ska komma på en ämnesträff en sen eftermiddag i december. Tror jag. »Tänk på vilket ansvar ni har« har en facklig representant sagt medan hon spänt ögonen i oss. »De där femtusen är inte en övertidsersättning. Jamendåså.

Digital Leaders – Why you need them in your school? (Plus a few tips on how to get started) | syded Students are curious. Without this curiosity, I don’t believe a Digital Leader programme would be so successful. Show them something they are interested in and they want to know more. A guide when using technology to support learningExponent of new and existing applicationsTrainer and supporter of school members including parental, teacher and student bodies The example below is taken from our 1:1 iPad initiative which serves to illustrate how crucial Digital Leaders will be to the success of the rollout. An iGenius in each class (responsible for communication with students and teachers alike)Four further Digital Leaders in each classGenius Bar run every lunchtime (in a very public space)Training every Friday lunchtime given to Digital Leaders to support their developmentEdmodo group for communication, sharing good practice and new ideas Students submit a 30 second presentation to a panel of interviewers. Train your Digital Leaders to be masters of workflow. Like this: Like Loading...

Related: