background preloader

Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan

Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan
Med anledning av diverse politiska utspel om fördelar med mer betyg, prov och läxor och det lättvindiga avfärdandet av kritiken mot dessa utspel, har jag tagit fram en Youtube-kurs för stressade utbildningsdebattörer. Den börjar med Skolverkets material kring värdet av en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därefter följer intervjuer och föreläsningar med några av väldens främsta forskare kring motivation, lärande och bedömning. Flera duktiga lärare och rektorer som riktat kritik mot politikernas betygsiver har lättvindigt avfärdats som betygsmotståndare (t.ex. här). Målet med kursen är att studenten ska kunna uttala sig om betyg och bedömning på ett sett som ligger i fas med forskning om motivation, lärande och bedömning och ett modernt samhälles förväntningar på skolan. 1. Skolverkets filmer om beprövad erfarenhet, vetenskaplig grund och evidens 2. Professor Carol S. Daniel Pink 3. Related:  skolutveckling

The 7 Powerful Idea Shifts In Learning Today by Terry Heick, TeachThought.com : Shift_Learning: The 7 Most Powerful Idea Shifts In Learning Today So we’re taking a stand here. This is all incredibly subjective, but so are the VH1 Top 100 Hair Bands Videos and those are fun, am I right? So subjective it is. Let’s make a list. Utopian visions of learning are tempting, if for no other reason than they absolve us of accountability to create itright now, leading to nebulous romanticizing about how powerful learning could be if we just did more of X and Y. But therein lies the rub: Tomorrow’s learning is already available, and below are 7 of the most compelling and powerful trends, concepts, and resources that represent its promise. The Challenge of Implementation It’s challenging enough to manage a traditional learning environment where the curriculum is handed to you, and meetings are set, and you’re simply there to manage; adding more ingredients to the mix seems like asking for trouble. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

På jakt efter skolpolitisk fantasi | Claes Nilholms blogg Alla politiker förefaller vara överens om att den svenska skolan behöver åtgärdas. Det är inget konstigt med det, verksamheter behöver förstås utvecklas. I debatten handlar det ofta om vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas: Tidigare betyg? Inga betyg (kan dock inte sägas i dagens debatt)? Fler skolinspektioner? Här vill jag inte så mycket diskutera konkreta åtgärder utan i stället fokusera på var man hämtar idéerna ifrån. Varifrån hämtar man då svenska politiker sina lösningar för att utveckla skolan? Den andra källan där politiska lösningar hämtas är på den internationella arenan. Det är lite konstigt att man tror att det gamla svenska skolsystemet fungerar i en förändrad värld.

Free.  Open-source.  Peer-reviewed. High-quality textbooks for your college course. - OpenStax College Free. Open-source. Peer-reviewed. High-quality textbooks for your college course. An Easy Choice for Faculty Built to standards that faculty expect. Learn More >> The Right Price for Students The perfect price for a student budget: free. Learn More >> An Institutional Standout Looking for ways to make your institution stand out as an affordable alternative? Learn More >> Skolutveckling | Framtidens skola Umeå universitet Centrum för skolledarutveckling Rektorsprogrammet, Kurs 3 Resan mot den omdefinierade skolan – Pedagogiken i fokus i en digital miljö Strategier för verksamhetsutveckling och utveckling av lärandet på Magnarps skola, Ängelholms kommun 2011-2014 Fredrik Andersson RP 09:4 fredrik.andersson@engelholm.se Innehållsförteckning Introduktion……………………………………………………………………………………………2 Teoretisk modell……………..………………………………………………………………………2 Verksamhetens uppdrag, mål och styrdokument……….………………………….…..5 Forskning och litteratur…………………………………………………………………………..7 Nulägesanalys av verksamheten ur ett organisationsperspektiv………………….10 Mål och vision………………………………………………………………………………………..12 Strategier……………………………………………………………………………………………….13 Analys och slutsatser……………………………………………………………………….……..18 Referenslista……………………………………………………………………………………………….19 Introduktion Magnarps skola är en kommunal F-9 skola belägen i det nordvästra hörnet av Ängelholms kommun. Teoretisk modell Verksamhetens uppdrag, mål och styrdokument

Schools are doing Education 1.0; talking about doing Education 2.0; when they should be planning Education 3.0 Schools are doing Education 1.0; talking about doing Education 2.0; when they should be planning and implementing Education 3.0. This post seeks to compare the developments of the Internet-Web to those of education. The Internet has become an integral thread of the tapestries of most societies throughout the globe. The web influences people’s way of thinking, doing and being; and people influence the development and content of the web. The Internet of today has become a huge picture window and portal into human perceptions, thinking, and behavior. Logically, then, it would seem that schools would follow suit in mimicking what is happening via the Internet to assist children and youth to function, learn, work, and play in a healthy, interactive, and pro-social manner in their societies-at-large. Education 1.0 Most schools are still living within and functioning through an Education 1.0 model. Derek W. Education 1.0 is, like the first generation of the Web, a largely one-way process. Social

Elevernas syn på skolan Vi skickar ut ett mejl med inrapporteringslänk till samtliga kommuners skolchefer samt till kontaktpersoner som anmält sig till SKL som mottagare för utskicket. Inrapporteringen kommer att var öppen till slutet av augusti 2014 och avser elevenkäter som genomfördes under läsåret 2013/14, i årskurs 5 och 8 oavsett om enkäterna genomfördes under höst- eller vårterminen. Sveriges största elevundersökning I Öppna jämförelser – Grundskola 2014 kan 192 kommuner jämföra sig när det gäller elevernas syn på skolan och undervisningen. Sammanlagt har drygt 100000 elever i årskurs 5 och 8 svarat på frågorna och undersökningen är därmed den största i sitt slag. Indikatorerna är ett återkommande inslag i Öppna jämförelser och vi hoppas att ännu fler kommuner kommer att använda sig av frågorna i sina elevenkäter framöver. Frågorna har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från ett antal kommunalförbund, regionförbund och kommuner. Frågor till elever Svaralternativ

Per Kornhall Häromdagen gjorde jag en presentation på ett seminarium som var ett samarrangemang mellan Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) och Kungliga Vetenskapsakademin. Seminariet hade titeln ”Vad säger forskningen om betygen, lärarna och det fria skolvalet?”. Docent Britt Lindahl, från Högskolan i Kristianstad, presenterade forskning kring lärare, professor Jan-Eric Gustafsson, från Göteborgs universitet, presenterade forskning om betyg och jag presenterade forskning om effekter av skolval. För det första finns det två mycket tydliga slutsatser man kan dra utifrån den forskning som finns på effekter av skolval: Skolval ger inte högre kvalitet. Det innebär att man kan ha olika modeller för skolval, men man kan inte låtsas som att det inte skulle medföra problem. Vad är det då Nihad menar? John Hattie (2014) refererar till Fiske & Ladd och skriver: ”Nya Zeeland hade ett skolvalsystem i mer än ett decennium och olikheterna mellan de främsta och de sämsta skolorna ökade dramatiskt. 89.

Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig. Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar. Variation av arbetsformerForskning har visat att en variation av arbetsformer är fördelaktigt för elevers måluppfyllelse och engagemang i sitt eget lärande. Undervisning kan också ske genom utomhusaktiviteter utanför klassrummet. Kamrater kan hjälpa varandra"Peer learning" är ett område som uppmärksammats i internationell forskning för att förbättra elevers lärande i klassrummet.

Disruptive Technology and How to Compete for the Future inShare364 Disruptive technology is the bearer of tremendous opportunity and equally a harbinger of obsolescence. Technology’s impact on society and business is substantial, if not underestimated. To keep up is a perpetual investment as innovation is constant and it’s only increasing. This is a time to take a step back, recognize where we are and where we need to be, examine our strategies and current initiatives, review our investments and opportunities, and consider new areas for change or new pursuits. The truth is that innovation works for and against us and investing in it with purpose and design is our responsibility. Part of the challenge is knowing when to recognize opportunities. For example, businesses around the world are jumping on Facebook and Twitter as each have demonstrated an ability to disrupt the standard fair in how connected consumers communicate, discover, and share. Disruptive technology requires much more than visibility and activity. 1. 2. 3. 4. 5.

Who Owns the Future? by Jaron Lanier – review Jaron Lanier, groundbreaking computer scientist and infectious optimist, is concerned that we are not making the most of ourselves. In Who Owns the Future? he tellingly questions the trajectory of economic value in the information age, and argues that there has been a fundamental misstep in how capitalism has gone digital. For Lanier, late capitalism is not so much exhausted as humiliating: in an automated world, information is more important to the economy than manual labour, and yet we are expected to surrender information generated by or about ourselves – a valuable resource – for free. Information here is a broad term for any conscious intellectual, artistic, or pragmatic contribution to the production of goods, services and cultural output, but it also includes the data that we unconsciously radiate simply by exhibiting certain behavioural and consumer traits. Lanier's project is to foresee how livelihoods might be better sustained in a world in which information is king.

Entreprenöriellt lärande – vad är det? Jag skrev tidigare ett inlägg om hur jag tänker kring LPP-arbetet och då lovade jag att jag även skulle skriva ett inlägg om entreprenöriellt lärande. Begreppet entreprenöriellt lärande är nytt för många av oss men innebörden är inte ny på något sätt. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan och detta ska genomsyra skolans alla nivåer. Enligt regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet (.pdf) ska entre­prenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Entreprenörskap är en av EUs 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande och de entreprenöriella kompetenserna är efterfrågade på arbetsmarknaden. Entreprenörskap är ett nytt ämne i gymnasieskolan. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. (Lgr 11, kap 1) Det är dessa generella kompetenser som man kallar för det entreprenöriella lärandet och Skolverket definierar det (.pdf) så här: Visst känner ni igen det? /Anna Kaya

School Leaders: Guiding Teachers into the Digital Age Image credit: iStockphoto We all know that leadership is important in education. Without strong leadership, education initiatives tend to crash and burn. This standard holds that leaders develop their own and others' capacity to learn and lead professional learning, advocate for it, provide support systems, and distribute leadership and responsibility for its effectiveness and results. I thought about this standard while reading a recent evaluation of an on-demand computer-based professional learning application. These results add to the evidence on the importance of leadership in professional learning and help combat the rhetoric that we don't know what effective professional learning is (we do). As we move deeper and deeper into the information age, more and more professional learning will occur digitally, and that professional learning will be more and more dedicated to digital learning for students. Klososky believes that school leaders need to become "technology masters."

Related: