background preloader

Free Translation and Professional Translation Services from SDL

Free Translation and Professional Translation Services from SDL
Related:  llengües

Consulteca © Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015 El diccionari en línia Consulteca és un diccionari en creixement que recull les fitxes terminològiques elaborades pel TERMCAT procedents de les consultes fetes pels usuaris al Servei de Consultes i de les recerques puntuals fetes per altres àrees de recerca del Centre. L’objectiu del diccionari és posar a disposició dels usuaris tota la recerca en terminologia puntual que no forma part de cap producte temàtic i, per tant, no inclosa en cap altre diccionari en línia. Destaquem, en aquest sentit, el botó de noves incorporacions com a opció de cerca al costat de l’accés alfabètic i l’accés temàtic. Aquest opció permet accedir a les fitxes terminològiques incorporades en el darrer trimestre. L’arbre de camp d’aquest diccionari és singular, atès que és una adaptació de la classificació general de les àrees temàtiques amb què treballa el TERMCAT i recull àmbits del coneixement molt diversos. Equip de treball Arbre de camp Work team

CONCIENCIA FONOLÓGICA | 9 l e t r a s El trabajo relacionado con la conciencia fonológica pretende ejercitar la percepción de las estructuras básicas que relacionan el lenguaje hablado y el escrito. Supone aprender a identificar los fonemas como expresiones sonoras básicas, su agrupamiento en sílabas y su ordenada combinación formando palabras, unidad básica de significado. El adecuado conocimiento y manejo de estas unidades básicas intercambiables como material constructivo de todo el lenguaje oral y escrito es fundamental para el correcto aprendizaje de la lectura y la escritura. La percepción que se tiene del lenguaje oral es en principio global (secuencia continua de sonidos) siendo necesario aprender a percibir los distintos componentes aislables: palabra (conciencia léxica), sílaba (conciencia silábica), fonema representado por las letras (conciencia fonética). Ejercicios imprimibles: Me gusta: Me gusta Cargando...

Imaginaria bibliografia Història de la literatura infantil i juvenil catalana (finals del XIX i principis del XX) LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL FINS A 1931. Novel·les, antologies escolars, revistes. Al llarg de les pàgines anteriors ens hem centrat en tres moviments: modernisme, noucentisme i avantguardes, i hem llegit textos, tant reflexius i programàtics, com exclusivament literaris d'autors representatius de cada període. Alguns d'aquests mateixos escriptors van escriure obres que difícilment es podrien incloure, per les seves característiques, dins dels paràmetres esmentats. Però, a més, de l'any 1892 al 1931, podríem trobar subgèneres literaris que ni tan sols hem insinuat i autors que s'escapen a la classificació dintre de les tendències dominants en cada moment, al menys pel que fa a una part considerable de la seva obra. Com hem dit més amunt, alguns autors que havien començat escrivint literatura per a adults es van especialitzar posteriorment en literatura per a nens. Text 1 vine i veuràs els focs i sentiràs la broma que fan. Josep Maria Folch i Torres. 1. 2. 3. 4. 5. Text 2 1. 2. 3. 4.

Literatura infantil i juvenil - lletrA La creació d'una literatura genèricament concebuda per al públic infantil i juvenil és un fenomen recent. Les noves teories psicològiques i pedagògiques del darrer segle consideren la infància i l'adolescència períodes diferenciats de la vida adulta. L'escola, l'espai per al desenvolupament de l'individu en el seu camí cap a la maduresa, utilitza el llibre de text com a element transmissor del coneixement. El llibre, doncs, es converteix en una eina educativa, creada per a codificar, a través de l'escriptura i la lectura, els continguts més adequats. També la lectura literària aconsegueix introduir-se en l'àmbit escolar i ésser considerada part fonamental en l'aprenentatge infantil i juvenil, aportant el tractament de temes d'àmbit universal i, sobretot, un gust pel valor estètic. Les primeres passes en la recerca de textos adients als lectors més joves provenen del segle XIX, sobretot pels nous plantejaments en el camp de l'educació del racionalisme.

Laura Online: PLAN DE MEJORA ( COMPETENCIA LINGÜÍSTICA) ESCRITURA CREATIVADECÁLOGO DIDÁCTICO DE LA ENSEÑANZA DE LA COMPOSICIÓN (CASSANY) SECUENCIAS DIDÁCTICAS (3º CICLO PRIMARIA Y 1º ESO) Juegos para aprender vocabulario Ofrecemos un conjunto de juegos para la ampliación del léxico en los primeros niveles educativos donde iremos presentando aspectos del vocabulario que debe ser conocido por los alumnos más pequeños. La adivinanza es un juego verbal por medio del cual, y a partir de cierta información -formulada generalmente en verso-, se llega a descubrir el nombre de un determinado ser. • Ver propuesta Las adivinanzas pueden ocupar un lugar destacado en la enseñanza del vocabulario, entre otras razones porque su indiscutible carácter lúdico ayuda a elevar los niveles de motivación infantil y, en consecuencia, a disminuir el aburrimiento que pudiera derivarse del árido aprendizaje léxico-semántico. • Ver propuesta • Ver propuesta • Ver propuesta • Ver propuesta Los juegos con letras facilitan la adquisición de un léxico básico en los alumnos.

Qui és Ramon Llull? La necessitat de distingir acuradament entre Ramon Llull i els pseudo-Ramon Llull no es va manifestar fins a les aportacions de la crítica positivista, iniciades al segle XVIII amb les Vindiciae Lullianae (1778) del pare A. R. Pasqual i els vuit toms monumentals de l’edició llatina de Magúncia. Tot i així, l’editor d’aquesta sèrie, Iu Salzinger, encara prenia en consideració aspectes de l’alquímia pseudo-lul·liana. No és, doncs, fins als segles XIX i XX que la posteritat de Llull pren un caire científic i acadèmic: des del volum 29 de la Histoire Littéraire de la France d’É. Littré i de B. La recepció de Llull des del segle XIV fins a l’actualitat no es pot presentar de forma lineal, donada la diversitat de camps i de nuclis d’activitat que implica el lul·lisme. El lul·lisme primitiu El lul·lisme del Renaixement El lul·lisme dels segles XVII i XVIII El lul·lisme contemporani El lul·lisme primitiu El lul·lisme del Renaixement El lul·lisme dels segles XVII i XVIII El lul·lisme contemporani

Biografia Ramon Llull Llull va néixer a Mallorca cap a 1232 o 1233, és a dir, tres o quatre anys després de la conquesta cristiana de l’illa. Sense cap mena de dubte, aquest fet va marcar-lo profundament i explica la seva preocupació per la conversió dels no cristians. Malgrat tot, durant les tres primeres dècades de la seva existència va fer la vida que era esperable en algú del seu estament. Arribat als trenta anys, cap al 1263, la seva vida va fer un tomb radical. Llull visqué, però, una altra experiència radical: la il·luminació de Randa. L’Art és central en la biografia i en la producció de Llull.

Els deu errors més freqüents en català El blog de Gabriel Bibiloni » Caçadors (furtius) de paraules Els principatins necessiten com el pa conèixer millor Mallorca. En lloc de Mallorca podeu posar-hi qualsevol part del país exterior al perímetre de les quatre províncies. Qualsevol espanyol sap perfectament com és la pronúncia andalusa o la sud-americana, però els nostres connacionals dels voltants de Barcelona es fan un senyor embull amb el català de Mallorca. Si no, l’actriu que dies enrere va fer la paròdia —molt bona per la resta— de Maria de la Pau Janer a Polònia no hauria dit aquella cosa tan insòlita de es pëpë (el PP), una pronúncia que a Mallorca, evidentment, no s’ha sentit mai en boca de ningú. Faig servir el caràcter ë per a transcriure el so de la vocal neutra. No sé si el programa Caçadors de paraules que han emès avui, de la Mallorca profunda estant i amb matances incloses, servirà per a corregir aquesta anomalia, però bé em tem que no.

Related: