background preloader

Historia

Historia
Historieämnet grundar sig på skrifliga källor Historieämnet grundar sig på den tid i människans historia för vilken det finns skriftliga källor bevarade. Tiden dessförinnan brukar benämnas förhistorisk och utforskas av arkeologer. Vid sidan av användandet av skriftliga källor, hämtar modern historieforskning också stöd från en rad andra vetenskapliga grenar för att kunna komma så nära ”den verkliga historien” som möjligt. Begreppet historia omfattar i dess vidaste mening allt som lämnat tydbara spår efter sig i det förflutna. Med kvarlevor menas allt det som innefattar materiella lämningar från gångna tider. Historia är alltid någon annans tolkning av det förflutna Historia bör tolkas som en berättelse om det förflutna. Historia kan liknas vid vårt kollektiva minne av det förflutna. Historia om allt för alla Historia är nästan alltid skriven för en större publik och handlar därför i allmänhet om sådant som många människor anser vara intressant. Text: Robert de Vries (red.)

När Sverige var som störst Stormaktstiden intar en mycket speciell plats i den svenska historien. Det var en tid då Sveriges territorium var större än någonsin, då svenska adelspalats växte upp som svampar ur jorden, då lyxen kom till Sverige och tyska barn sjöng visor om de fruktade svenskarna. Bilden av den framgångsrika nationen målades länge upp med denna expansiva epok som förebild och även om den har nyanserats har den fortfarande en speciell dragningskraft. Å ena sidan var det en tid som tycks oändligt avlägsen vårt eget demokratiska, fredliga, välfärdssamhälle – å den andra en period då många av de institutioner som fortfarande präglar den svenska staten byggdes upp. När Gustav II Adolf besteg tronen 1611, 17 år gammal, hade han fått tre krig i arv av sin far, alla förda mot konkurrenterna i en långdragen kamp om Öster­sjön. Precis som rikskansler Axel Oxenstierna ansåg nämligen Gustav Adolf att ett lands grundläggande inkomster skulle komma från tull och handel. Omstruktureringarna fortsatte.

Related: