background preloader

Bo Hejlskov Elvén

Bo Hejlskov Elvén

http://www.hejlskov.se/

Related:  NPFBo Hejlskov Elvénlucmirblandat

Anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram, EVK (elevvårdskonferens), elevhälsan och rektors utredningsansvar i nya skollagen Vad gäller egentligen kring anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, vad är en elevvårdskonferens (EVK) och vad är elevhälsan för något! Det är mycket att hålla reda på för skolpersonal och för föräldrar. Det här inlägget ska försöka reda ut lite kring det här. vara en sammanfattning för lärare och andra i skolan och inte minst lite av en intro till föräldrar som slängs i denna svåra värld utan att kunna terminologin och gången, men ändå ska värna sitt barns rätt till utbildning. Med förändringarna i skollagen 1 juli 2014 är det förtydligat att ett stort ansvar ligger på såväl lärare att skapa en inkluderande undervisning genom att individualisera den (anpassa), som på rektor och andra att skapa förutsättningarna för detta. Extra anpassningar är mindre stödinsatser som kan genomföras av lärare och övrig skolpersonal inom den ordinarie undervisningen. Det är rektorn som ska se till att behovet av särskilt stöd skyndsamt utreds.

Att vägra ge diagnoser är att svika barnen Vi ställer diagnos när skolan och föräldrarna inte lyckas möta barnets förutsättningar i vardagen.Bo Hejlskov Elvén Senaste veckorna har debatten om adhd blossat upp igen. En av orsakerna har varit att det visat sig att barn födda i slutet av året har större risk (eller chans) att få en adhd-diagnos än barn födda i början av året ( DN 10/5). Debattartiklar och bloggar har skrivits där man genast pratar om överdiagnosticering och diagnosticering av vanliga personlighetsdrag. Det har å andra sidan bemötts av bloggar och debattinlagor främst från personer med egen diagnos som beskriver sina egna erfarenheter av hjälp och stöd utlösta av diagnosen.

Åtta skäl till att läsa böcker regelbundet Det finns mer än en anledning till att läsa en god bok. (Foto: Hieu Le/Unsplash) Kanske tillhör du den skaran av människor som sällan läser en bok. Det som du dagligen läser är förmodligen morgontidningen, lite internetsajter, email och lite Facebook. Men varför inte dagligen börja läsa böcker eller lite längre artiklar i tidskrifter? Det kommer definitivt att gynna dig. 20 saker du inte får glömma om du älskar någon som har ADD Det är helt klart inte enkelt att älska någon som har ADHD eller ADD. För du vet aldrig riktigt vad du ska säga. Varje ord som blir fel kan orsaka ett vredesutbrott. Men det är inte så konstigt.

Alla elever har alltid rätt att säga nej Bo Hejlskov Elvén är psykolog och har länge sysslat med problemskapande beteenden i Danmark och Sverige. Han har funnit att beteendena är mycket lika oberoende om han arbetat med barn och elever i särskolan, med elever i grundskolan med neuropsykiatriska svårigheter, eller med vuxna i fängelser eller i demensvården. – Även om läraren anser att en elev har problemskapande beteenden så är det inte säkert att eleven håller med. Det är lärarens ansvar att reda ut varför han anser det är ett problemskapande beteende, säger Bo Hejlskov Elvén. Det som anses som stora problem i en miljö är det inte i en annan. Webbinarier Skolinspektionen arrangerar webbaserade seminarier om olika ämnen. Alla som vill är välkomna att delta. Här kan du titta på inspelningar av tidigare webbinarier.

Bästa sajterna för pedagogiska filmer på svenska Kunskapshubben Årstaskolans pedagogiska filmer Schoolido "Med hjälp av film, spel, text och bild skapar vi möjligheter för ALLA att interagera med kunskapen. Hur bemöter skolan elever med autism? Översättning till teckenspråk publiceras inom kort. En grundförutsättning är att skolledningen har en tydlig vision och viljeinriktning att arbeta för en inkluderande skola. Utifrån det bygger man en organisation som ger ett kontinuerligt utvecklingsstöd som hjälper skolan att utveckla sin förmåga att se, förstå, involvera, samarbeta och anpassa. Det är Thomas Ahlstrands reflektion på rapporten Stödjande strukturer – en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism. Thomas är nationell samordnare för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten ringar in de centrala frågorna

Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder (33497-01) Problemskapande beteende stör det normala samspelet mellan människor, och förekommer ofta vid psykiska eller neuropsykiatriska störningar av olika slag. Det kan vara allt från relativt beskedliga tics till vredesutbrott, olydnad, självskadande beteende eller bisarrt uppträdande, och är ett stort problem i många pedagogiska verksamheter. Även föräldrar till barn med särskilda behov kan ha svårt att veta hur man ska handskas med beteendeproblem. Bedömning måste ses som en helhet Illustration: Ulf Frödin Den 2 maj 2016 presenterade Skolverket en utvärdering av den nya betygsskalan där man fann att många lärare anser att det nya ”betygssystemet slår hårt mot vissa elever och elever upp-lever att deras betyg avgörs av enstaka svaga prestationer.” De anser också att ”Elever inte kan få ett högre betyg för att de inte uppfyllt enstaka delar av ett kunskapskrav”. Utvärderingens resultat bekymrar oss då den tyder på att en av reformens effekter blivit rakt motsatt det som varit ett huvudsyfte för arbetet att reformera gymnasieskolan, nämligen att främja helhet och sammanhang och därigenom motverka bland annat betygsstress. Hur kommer det sig att lärare ser ”enstaka svaga prestationer” som avgörande för en elevs betyg? De nya ämnesplanerna innebär att syfte och mål anges för hela ämnet.

Att hantera problemskapande beteenden i skolan Med hjälp av den låg-affektiva pedagogiken kan det skapas en pedagogisk miljö med positiva förväntningar på elever som vi upplever har problemskapande beteenden. Elever i behov av särskilt stöd, behöver särskilt stöd. För att kunna arbeta med dessa elever på ett bra sätt krävs därför särskilda metoder.

Related: