background preloader

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete
Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning. Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. Skolverket utvecklar kontinuerligt stöd för huvudmäns, förskole- och skolenheters kvalitetsarbete. Några av dessa stöd är Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete, Kvalitetsarbete i praktiken och självskattningsverktyget BRUK. Nu finns också ett särskilt material framtaget som stöd för huvudmannens kvalitetsarbete. För huvudmannen BRUK - nu även med gymnasieskolan! BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. BRUK-presentation (371 kB) Allmänna råd Related:  UtvärderingSkolutveckling

Kvalitetsarbete i praktiken I skollagen finns krav på att varje huvudman och förskole- och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Processen i det systematiska kvalitetsarbetet är cyklisk. Den rymmer frågorna Var är vi? Den sista frågan ”hur blev det?” I den här modellen har vi sorterat den information och de olika publikationer, verktyg etc. som kan vara till stöd i det systematiska kvalitetsarbetet enligt den cykel som kvalitetsarbetet följer. Var och en av de olika frågorna rymmer i sin tur flera moment. Att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete förutsätter, som namnet säger, systematik och kontinuitet. Det systematiska kvalitetsarbetet gynnas av att frågorna och de moment som ingår i dem behandlas i tur och ordning.

Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14 Slutpresentationerna inom forskningscirkeln gjordes 2/6 vilket också utgjorde avslutningen på forskningscirkeln ”Litteracitet – Multimodalitet – Framgångsfaktorer”. Jag har skrivit om detta tidigare och nu är slutpresentationerna av alla utvecklingsarbetena genomförda. Deltagarna har arbetat parvis på sina skolor. Hela grundskolan är representerad från F-klass till årskurs 9. Gemensamt för alla är att de på något sätt anknyter till språk-, läs- eller skrivundervisning/lärande. Utvecklingsarbetena kommer i nedanstående ordning. Skarpatorpsskolan: Har cirkelmodellen betydelse för faktatextskrivandet? Även om du är särskilt intresserad av ett speciellt arbete så vill jag understryka att alla är lika intressanta så ta chansen att se dem alla. Skarpatorpsskolan: Har cirkelmodellen betydelse för faktatextskrivandet?

BRUK - verktyg för självskattning BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. Nu finns BRUK för alla skolformer BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Påbörja skattningen För att skatta kvaliteten i er verksamhet går ni in i BRUK via någon av länkarna på denna sida och skapar ett konto.

Cool Ways to Use Skype in the Classroom Imagine taking your class on an "around the world" field trip or having your favorite children's author lead today's read-aloud. You can do both of these and more without leaving your classroom thanks to Skype. It's a great use of technology in the classroom! Skype is free communication software that allows you to make calls, instant message and video conference online. One amazing experience you can have with Skype in the classroom is a virtual author visit or other amazing guest speaker. Skype Author Visits & Guest Lectures Author and illustrator Mike Artnell is one of many authors using Skype to visit classrooms. Our technology in the classroom look at Apple TV, and how to use it. Use these teacher-tested classroom management ideas to organize the all-... A heavier emphasis on financial literacy in schools can help students when it... Google Forms is an intuitive, flexible, and professional for a wide variety of... 5 things you should NOT do in an inclusive classroom. Skype Pen Pal Projects

Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Välstrukturerade lektioner med tydlig inledning, undervisningdel och avslutning kan både bidra till trygghet, studiero och ett gott undervisningsklimat samtidigt som det möjliggör för dig som pedagog att vara flexibel och fokusera på innehåll och lärande. Markus Anhages fyrablocksmodell Elevaktiv helklassundervisning Elevpassiv helklassundervisning Läraraktiv handledning The Big Five

Untitled Document Arbetet är tänkt för årskurs 7-9, men kan givetvis även användas av gymnasiet då de kunskapsnivåer och mål man strävar mot i arbetet kan varieras. Lärarens uppgift är handledning, att konkretisera uppgifter, tydliggöra mål utifrån aktuell kursplan, samt att utvärdera elevernas arbeten. Arbetsmetoden kräver god tillgång till Internetuppkopplade datorer. I övrigt kan detta leda till ett stimulerande och mycket relevant lärande om hållbar utveckling eftersom eleverna får kunskap som de kan använda för att ta ställning i olika miljöfrågor. Börja med att läsa informationen som finns på webbsidan samt vad denna webquest innebär. Eleverna har korta faktatexter på sin resurssida, om energi, kolets kretslopp samt växthuseffekten. Arbeta gärna med löpande utvärdering genom hela arbetsområdet. Arbetsområdet kan behöva någon sorts inledning för att få igång elevernas tankar kring området och få dem att reflektera.

Canva och årshjul Har nu testat Canva ett par gånger och är helt såld! Har tittat på Canva tidigare men inte hunnit med att kika vidare utan den blev liggande i min "testa-sen"-mapp. Men för några veckor sen tipsade Niclas Vestlund i fbgruppen "IKT-verktyg", som jag har startat, om Canva och jag kikade på hans instruktionsvideo och kände genast att jag fick flytta upp denna på prioritetslistan =D Canva.com är grymt! Man kan göra posters, inbjudningar, facebookcovers osv, det finns färdiga mått att välja mellan, men man kan också välja egna mått på bilden. När man sedan valt kan man utgå utifrån färdigdesignade för inspiration eller skapa från noll. Det finns hur mycket gratisobjekt som helst att använda för att göra sin grafiska design riktigt proffsig. När man är klar med sitt projekt kan man ladda ner det antingen som .png eller .pdf Jag har under det senaste veckorna skapat massor av olika saker; Facebookcovers, Twitterheader, posters till vår filmfestival på skolan osv Så jag skapade denna: 1. 2. 3.

Stöd för utveckling Varför får dessa elever, med denna personal, kompetens och organisation, detta resultat just nu? Vad behöver min personal för att hjälpa just dessa barn/elever? En lärmodul är ett ”utvecklingspaket” där artiklar, filmer och annat material sätts i ett sammanhang, diskuteras och prövas. Varje lärmodul består av fyra moment: Moment A – individuell förberedelse Moment B – kollegialt arbete Moment C – aktivitet Moment D – gemensam uppföljning Nedanstående lärmoduler vänder sig till rektorer. Utveckla ditt pedagogiska ledarskap Ledare av pedagogisk verksamhet (KvUtiS) I denna lärmodul ska du, som rektor, få möjlighet att utveckla dig i ditt pedagogiska ledarskap utifrån framgångsfaktorer och vetenskaplig grund. Ta fram en struktur för det kollegiala arbetet på din skola Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans (Lfkl) är en lärmodul som syftar till att skapa en gemensam plattform för att möjliggöra detta kollegiala lärande lokalt på den egna skolan eller i den egna gruppen.

WOW Resources This page provides helpful links for fellow Schlechty districts to Schlechty resources used in the Fort Sam Houston School District. Some we created, others we found. We're more than happy to share the work we've done with you as you continue your journey into WOW and The Schlechty Framework. Enjoy! Introduction video to "The Beliefs Institute" - We used this video as an introduction to a two-day inservice on beliefs. Sir Ken Robinson - Do schools kill creativity? RSA Video on Daniel Pinks' Drive: This lively RSA Animate, adapted from Dan Pink's talk at the RSA, illustrates the hidden truths behind what really motivates us at home and in the workplace. The Piano Stairs - Great video that shows that one way to change people's behavior is by making things a little more fun. The Things We Steal From Children - A powerful video about the things we "steal" from children when we don't know or value our "Who".

Nya krav på snabbare stöd till elever Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Därför har Skolverket tagit fram nya allmänna råd som baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa. – Varje elev som inte får det stöd den har rätt till är ett misslyckande för skolan. I och med den nya lagen kan vi i vårt material vara ännu tydligare med vilket ansvar skolan har, säger Ulrika Lundqvist, chef för förskole- och grundskoleenheten på Skolverket. Viktigt att först se över organisationen runt eleven Skolan ska vara kompensatorisk, vilket innebär att den ska ta hänsyn till alla elevers olika behov och uppväga skillnader i deras förutsättningar. – Innan stödinsatser till elever sätts in är det viktigt att skolan ser över hur befintliga resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används och hur den aktuella elevgruppen fungerar.

Ett hungrigt monster I skolans värld bor ett av de allra hungrigaste utvärderingsmonstren. Mål att följa upp och utvärdera finns det gott om i skollag, läroplaner, kursplaner och kommunala skol- och arbetsplaner. Många är också de utvärderingsinstrument som används för att fånga och värdera kvalitet och resultat. Över huvud taget ska allt som görs i den offentliga sektorn i dag utvärderas i en omfattning som inte tidigare skådats. Argumenten för utvärdering är starka och ingen torde väl ha något principiellt emot de positiva effekter som ställs i utsikt. Som utvärderingsforskare och utvärderare med lång erfarenhet har jag kommit att bli skeptisk till den närmast religiösa tilltro som många har till vad som kan uppnås med utvärdering. Mot bakgrund av de problem som döljer sig i utvärdering, och med tanke på alla de resurser som utvärdering förbrukar, menar jag att frågor om dess användning och nytta borde debatteras i långt större utsträckning än vad som hittills skett. Om följande förutsättningar finns …

Related:  SkolverketninagusSkolutveckling