background preloader

Carol Dweck, Growth Mindsets and Motivation

Related:  anncoll

carol dweck Tänker du att elever är A- eller C-elever? Tänker dina elever det? Kan det påverka deras kunskapsutveckling? Jorå. Carol Dweck har beforskat detta och pratar om två olika former av ”mind-sets” – att 1) antingen se att elever kan utvecklas och kommunicera detta (growth mind-set) eller att 2) man kan/kan inte (fixed mind-set). Hennes forskning har visat att vilket mindset elever har (läs: utvecklar, bl.a. genom hur vi lärare kommunicerar) kan ha stor påverkan på deras lärande. Även i Hatties ”Visible learning” kan vi se att INTE klassificera elever kan ha stor positiv påverkan på deras lärande (effektstorlek 0,61). ”Recent research has shown that students’ mind-sets have a direct influence on their grades and that teaching students to have a growth mind-set raises their grades and achievement test scores significantly.” Läs mer här (finns flera referenser i artikeln).

Growth Mindsets: Creating Motivation and Productivity | Evoke Learning The key to success and achieving our goals is not necessarily persistence, hard work and focus. These behaviours are the by-product of something else. What is actually critical to our success is our mindset. We all have innate talents and skills, things that we are naturally good at or that set us apart from other people. The key to success is the adoption and development of a growth mindset that creates persistence and focus. When we realize we can change our own abilities, we bring our game to a whole new level. Similarly, people with a fixed mindset see hard work and effort as a bad thing, something only people with low capabilities and intelligence have to exert. In contrast, people with a growth mindset see effort as a good thing, the thing that makes us smart and as a way to grow. How do we move from a fixed mindset to a growth mindset? Fixed mindsets ask: What’s wrong (about me, the other person or the situation)? A growth mindset asks: References: Dweck, Carol S.

20 Collaborative Learning Tips And Strategies For Teachers 20 Collaborative Learning Tips And Strategies For Teachers by Miriam Clifford This post has been updated from a 2011 post. There is an age old adage that says “two heads are better than one”. Yes, those two were of course Bill Gates and Paul Allen, the founders of Microsoft. Collaborative learning teams are said to attain higher level thinking and preserve information for longer times than students working individually. Groups tend to learn through “discussion, clarification of ideas, and evaluation of other’s ideas.” Collaborative learning teams are said to attain higher level thinking and preserve information for longer times than students working individually. Many consider Vygotsky the father of “social learning”. What are some ways to include best practices for collaborative learning in our classroom? 1. Effective collaborative learning involves establishment of group goals, as well as individual accountability. 2. 3. 4. Successful interpersonal communication must exist in teams. 5. 6.

I huvudet på Carol Dweck - Mindsetbloggen - ...tänk vidare... Jag har under ett antal år intresserat mig för och försökt använda Carol Dwecks Mindset-teori. För mig startade det i klassrummet som ett sätt att skapa ett motiverande klimat med elever i stort behov av detta men insåg vartefter att alla elever (och vi lärare själva) skulle kunna dra nytta av detta tänkesätt. Begreppet Mindset har sedan under åren dykt upp här och var i den svenska skoldebatten t ex genom inslag i BoB-kursen (distanskursen vid Karlstad universitet) och i diverse forum på nätet. Ibland har, hoppfullt nog, Mindset tagits upp av olika skolföreläsare. Jag träffade Carol Dweck på konferens i Norge 2010 och bjöd i samarbete med James Nottingham över Carol Dweck till Skandinavien för en konferensserie under en vecka i september 2014. Kraften i att tro att du kan bli bättre - Carol Dweck -TED I samband med Dwecks besök diskuterade vi en hel del om vad som händer när teorin ska sjösättas i skolor. 1. Dessutom har det tyvärr visat sig att mindset blivit en ny etikett. 2. 3.

Growth Mindset Lesson Plan Five Tips for Building Strong Collaborative Learning Teachers share successful tactics for helping kids learn from each other with examples from math and English classes. Students at The College Preparatory School often collaborate in groups, as in this math class where students work together to solve a set of geometry problems in the classroom (above), and then work in the same groups on a related project outside (right). Credit: Zachary Fink At The College Preparatory School (College Prep) in Oakland, California, student collaboration happens on a daily basis. From group-centered math assignments, to student-led discussions in English class, College Prep's culture enables students to both teach and learn from each other, strengthening skills that will deepen their learning. Here are some of the strategies educators there use to help promote collaboration and empower student-centered learning in their classrooms: 1. Many classrooms at College Prep are arranged specifically to enable the flow of ideas across a shared workspace. 2. 3. 4. 5.

Carol Dweck Lässtrategin ”att ställa frågor” – att förbereda ett litteratursamtal. I detta inlägg vill jag dela med mig av ett lektionsupplägg där jag aktivt arbetar för att utveckla elevernas läskompetens. Lektionen handlar om att eleverna är delaktiga i förberedelserna inför ett gemensamt litteraturseminarium i ku rsen Svenska 2. Forskningsanknytningen Eftersom många av er som hör av sig till mig uppskattar jag att utgår ifrån forskning när jag delar med mig av mina lektionsupplägg kommer jag även i detta inlägg att referera delar ur den litteratur som är central när jag planerar min undervisning. När jag planerar mina lektioner som innehåller läsning utgår jag en hel del ifrån Reciprocal teaching (Palinscar & Brown, 1984) och hur Barbro Westlund beskriver multistrategiprogrammet i Att bedöma elevers läsförståelse. Ytterligare en central utgångspunkt inom RT är att ”eleven utvecklas på två sätt: först i ett socialt sammanhang och sedan på individnivå” (Westlund s. 47). Lektionsupplägget

Growth Mindset: A Driving Philosophy, Not Just a Tool Picture a high school ELA honors class full of amazing kids who came up through the grades without any struggling, kids who thrive in schools that believe these students would do just fine. It was a class of mine, students who felt initially uncomfortable but were ultimately able to come together and study Kurt Vonnegut's Slaughterhouse-­Five, a novel that presented content and literacy challenges the students weren't used to. How about my son, who entered first grade last year as five-­year-­old, not because I'm a crazy, achievement­-driven parent, but because we had just moved from New York to Massachusetts, which define cutoff ages differently? We thought to put him in with his age group, but the district saw that he'd do better in first grade (he actually tested past second), and his new teacher ran her literacy program using flexible grouping so that all the kids could continually excel as was appropriate. These are just examples, but what do they have in common? The need to grow.

BFL i undervisning – en metodöversikt | Utbildning BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning. I dokumentären Klassrumsexperimentet (1/2) (59) Klassrumsexperimentet (2/2) (58:39), får vi följa Dylan Wiliam när han under en termin arbetar med att implementera några av teknikerna på en skola i England. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång Att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans kriterier för framgång. Tillbaka upp

Carol Dwecks idé om ”mindset” - Kvartssamtal.se Här finns en länk till Carol Dwecks bok, Mindset – The new success of psychology. Vi har tidigare skrivit om denna idé, men det tål att upprepas och återigen ta upp till diskussion. Huvudtesen är att sträva efter att ge eleverna en ny och bättre attityd till sitt lärande. Till exempel om en elev inte klarar av vissa moment, presterar dåligt på ett prov eller uppfattar någonting som svårt, är det väldigt lätt för dem att ta det som en bekräftelse på sin självkänsla – ”Jag är inte så smart.” ”Jag lär mig långsammare än andra.” ”Jag är inte bra på (ämnet)” De tror att detta beror på talang eller begåvning. Man tänker ”jag har det, eller så har jag det inte” och att det på något sätt är förbestämt. Detta kallar Dweck för att ha en ”fixed” mindset. Lyssna gärna på denna korta förklaring. Ge ett exempel på ett ämne i skolan du hade svårt för.

Here’s Why Believing People Can Change Is So Important in Life How a growth mindset affects stress levels and health. Adolescents who believe people can change cope better with the challenges of attending high school, a new study finds. In contrast, those who believed that people’s personalities are fixed and unchangeable fared worse, suffering higher levels of stress and poorer physical health. The study’s authors were inspired by the idea that the high school years are a defining period in life: “Iconic films such as The Breakfast Club or Back to the Future depict teens as indelibly marked as “losers,” “jocks,” or “bullies”—labels that are thought to haunt them or buoy them throughout high school and into adulthood.” To see if high schoolers believe this, they recruited 158 ninth-grade students at a California high school. At the start of the academic year they measured the extent to which they thought people can change. What they found was that those who more strongly endorsed the idea that people can change also reported: Believe in change

Formativ bedömning enligt Dylan Wiliam I går var jag i Stockholm och lyssnade på en halvdagsföreläsning av Dylan Wiliam - "superstjärnan" när det gäller formativ bedömning. Han skrev 2011 boken Embedded formative assessment som nu finns i den svenska översättningen Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken. Följ gärna diskussioner kring formativ bedömning och bedömning för lärande via Twitter #BFL. Dylan Wiliam inledde med att tala om varför skolprestationer är betydelsefulla. För samhället i stort resulterar goda skolprestationer i: Lägre kriminalitetLägre sjukvårdskostnaderÖkad ekonomisk tillväxt Många regeringar har således förstått att det är väldigt viktigt att höja elevernas skolprestationer, men politikerna ha inte alltid koll på hur detta ska göras. Akademiska meriter och erfarenhet säger inget om bra rent kvalitativt en lärare är. Ur Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam "Hur ofta ska formativ bedömning göras? Dylan Wiliam "It's not wrong to be wrong or right to be right.

dweck | Janna Scheéle Aldrig har väl skola, lärare och undervisning varit så mycket i fokus som nu. I sociala medier är debatten glödhet. Det pratas oerhört mycket om betyg och bedömning, som om det vore skolans huvuduppdrag. Hur kommer vi bort från den här stressen? Jag har under de senaste åren tagit del av Carol Dwecks forskning kring olika mindsets. Ett mindset skulle kunna översättas till förhållningssätt, tankesätt eller synsätt. Fixed mindset innbär att man ser intelligens som något fast, ramen för hur mycket man kan utvecklas är låst. Carol Dweck beskriver skillnaden såhär: In a fixed mindset, people believe their basic qualities, like their intelligence or talent, are simply fixed traits. Källa: Carol Dwecks forskning visar att det är den återkopplling barn får som styr vilket typ av mindset de utvecklar. I sin forskning har hon därför följt grupper av elever där man börjat undervisa om mindset och vad det innebär. /Janna

Related: