background preloader

LarDigSvenska

LarDigSvenska

Learn Swedish for free Learn Swedish Learn Swedish phrases and sentences by selecting the phrases that you want to learn from the list. These cover a wide variety of Swedish topics, including the numbers in Swedish, Swedish days, Swedish greetings and the months in Swedish all with audio. Swedish phrases A few first words. 1, A few first words. 2, Bathroom. Swedish language learning games As well as the flashcards for the Swedish phrases there are additional learning games for colours, days, fruit, months, numbers and vegetables. Fruit Months Numbers. 1 to 10 Numbers. 1 to 20 Vegetables Test whether you know the difference between a vitlök, ärta, persika and plommon, can count ett, två, tre and know blått from gult. Swedish language Swedish has two genders common and neuter which are labelled (t) and (n) in the phrases. These are not related to the masculine and feminine genders of many romance languages, but rather are the remnant of a system with three genders. Definite and indefinite articles Swedish Related languages

Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling Nya Språket lyfter! är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1–6 i grundskolan och sameskolan samt för motsvarande årskurser i specialskolan och kan användas i samarbetet med modersmålslärare. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen. Till sin hjälp har läraren en handledning med en forskningsöversikt och observations och avstämningspunkter som fokuserar både elevens språkutveckling och lärarens undervisning. Till varje elev finns ett observationsschema som synliggör den egna språkutvecklingen. Lärarhandledning Materialet består av en vetenskaplig bakgrund och ett underlag för observationer. Nya språket lyfter! Studiehandledning (ej reviderad 2016) Till materialet finns också en studiehandledning som kan användas i lärargrupper av olika slag. Studiehandledning till Nya språket lyfter! Beställ eller ladda ned materialet Du kan beställa bedömningsstödet Nya språket lyfter! Beställ bedömningsstöd (86 kB) Lärarhandledningen OBS!

Ordklasser Adverb "Adverb" är ord som du använder för att beskriva en handling eller ett tillstånd. Det finns några olika sorters adverb. Adverb som beskriver en handling Olle gick snabbt till skolan. Ordet adverb betyder ursprungligen "som hör till ord". Övningsuppgift Skriv ner vad ett adverb är. Adverb som beskriver en handling Du kan använda adverb när du skall beskriva en handling. Exempel: Jag studerar flitigt. Andra exempel: Ulla, kan du skriva ner vad vi tar upp på mötet. Lägg märke till! Nedanstående ord beskriver inte en handling. Man kan tro att det är adverb på grund av deras placering i meningen. Pär sprang själv i skogen. Dessa förstärkta ord är alltså alla adjektiv. Exempel på skillnaden mellan adjektiv och adverb: Han simmar piggt vidare. "Piggt" är här adverb och beskriver handlingen. Han simmar pigg vidare. "Pigg" är här adjektiv och beskriver personen. Frågan man kan ställa sig är: Beskriver ordet personen eller handlingen? Skriv ner meningar och använd olika adverb som beskriver en handling. var?

Svenska Verb: lär dig verbformer i svenska språket online! Changes: Now you can select yourself which verbs you want to practice! Please read below about how to do it. I should thank Laura for some inspiration. Minor CSS issues in IE7 have been fixed. Before you start: In order the new functions to work correctly you should: flush your settings by clicking on this button: and then press Ctrl+F5 in your browser to refresh the page. How to choose the verbs yourself: I have re-worked the "1. As you see, now there is two tabs: "By level and group" and "Choose verbs". When the first tab is selected, you can see the standard option - a number of checkboxes, clicking on which gives you possibility to choose the verbs you want to practice according to their level and a group. Clicking on the "Choose verbs" tab allows you to choose the verbs you want to practice yourself. In the tab you can see the list of all the verbs. You can sort this list by using the Show verbs drop-down. You can as well find a verb you need by using a Search box. Talk to me! God Jul!

Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling Bygga svenska är ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram. Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7–9 i grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram. Beskrivningar av elevens språkutveckling i fem steg Bedömningsstödet innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkutveckling i svenska i fem steg. Kunskaper i svenska är viktiga för att ta till sig den övriga undervisningen i skolan och för att kunna vara delaktig i samhället. Detta material ger lärare möjlighet att observera och systematiskt iaktta elevernas förmågor inom olika områden som har betydelse för andraspråksutvecklingen. Gå direkt till bedömningsstödet Bygga svenska, årskurs 7-9 och gymnasieskolans introduktionsprogram

Skrivmall recension Hur skriver man en recension? Titta på skrivmallen nedan. Du kan även titta i fliken stödstrukturer för att få hjälp att bygga upp texten. Bilder: Elsa Bergvall Ett halvt ark papper index 01 sep2014 Vad är Bildtema? Bildtema är en flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk. Varför Bildtema? Utökar elevens ordförråd med stöd av bild, ljud och text främjar flerspråkig begreppsförståelse och begreppsinlärning. Mer om Bildtema Arbete pågår med Bildtema. * På äldre Windows XP-datorer kan du behöva aktivera språkstöd för att se dessa sidor.* You need Arabic language support installed to see these pages. ** Kan skrivas ut och användas som övningsunderlag. ** Without text and sound, can be printed and used as exercises. Credits Ser du texten så här?

Related: