background preloader

Lärportalen

https://larportalen.skolverket.se/#/

Related:  sarabruunlinbybFlera ämnenskolutveckling lärande och lärarrollenPedagogiska länkar

Undervisa om kontroversiella frågor Frågor som väcker starka känslor kommer då och då upp i skolan. Ibland kan de skapa spänningar i klassrummet och det behöver lärare hantera. Elever behöver få möjligheter att diskutera även kontroversiella frågor. Nationella skolutvecklingsprogram Stödet presenteras här i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen. Läs mer om vilka insatser som finns tillgängliga just nu. Vi uppdaterar den här sidan löpande. Bedömning och betyg

Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering Jag gillar kontroll! Jag gillar att ha goda kunskaper om ämnen jag undervisar i! Men jag gillar utmaningar också! Det var detta som avgjorde att jag tog steget att starta upp ett arbetsområde som jag ännu inte behärskar men som ska tillämpas från och med den 1 juli 2018. Regeringen beslutade i början på mars om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.

Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen I det här inlägget tänkte jag skriva om en metod som utvecklar läsförståelsen och utgår från samtalet. Upplägget går helt sonika ut på att organisera en bokcirkel och jag tänkte dela med mig av hur jag gör så du kan testa själv om du inte redan gjort det. Först tänkte jag ge en anledning till varför att jag tycker att man ska föra ett samtal kring det man läst gemensamt i klassen. Rätten till utbildning - ett av FN:s globala utvecklingsmål Mål 4 syftar till att garantera en utbildning av god kvalitet för alla. FNs nya globala utvecklingsmål antas nu av samtliga 193 medlemsländer på toppmötet i New York den 25-27 september. Det fjärde hållbarhetsmålet handlar om rätten till utbildning och även Sverige har åtagit sig att uppnå målen. Efter år av förhandlingar har nu FN:s 193 medlemsländer enats om den slutgiltiga texten för de nya hållbarhets- och utvecklingsmålen ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”. Målen antogs officiellt av världens ledare vid toppmötet för hållbar utveckling i New York den 25-27 september. 17 hållbarhetsmål ersätter milleniemålen

Funkisprojektet HBTQ är en förkortning av flera ord. H står för Homosexuell, B för Bisexuell, T för Transpersoner och Q för Queer. Hbtq är sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Ord på hemsidan Nya ramar för lärares digitala kompetens i Norge – Omvärldsbloggen I höst kommer Norges regering att lägga fram en strategi för digitaliseringen av grundskolan. Processen är öppen och man har bjudit in relevanta aktörer inom området att ge inspel till arbetet. Hit hör bland annat lärarnas organisationer, KS (Norges motsvarighet till SKL), företag inom edtech-området samt statliga myndigheter som Utdanningsdirektoratet och Senter for IKT i utdanningen. I en debatt i Stortinget 30 mars, berättade utbildningsminister Torbjørn Røe Isaksen att den kommande strategin rymmer tre huvudområden: kompetens, pedagogiskt innehåll och infrastruktur. En hög kvalitet inom dessa tre områden är en förutsättning för en lyckad digitalisering, påpekade han. Ministern betonade också att lärares digitala kompetens sannolikt är den allra viktigaste faktorn.

Svenska dialekter Med svenska dialekter åsyftas de lokala språkliga varianter som inte blivit starkt påverkade av förändringar i standardspråket och vars ursprung kan spåras ända tillbaka till fornnordiskan. De kallas ofta bygdemål eller sockenmål. En svensk dialekt är en variant av svenska som huvudsakligen talas i Sverige eller av finlandssvenskar. Hitta rätt läromedel med bred söktjänst Inlästa läromedel, lättlästa läromedel eller läromedel med långsam progression? I söktjänsten Hitta läromedel samlar Specialpedagogiska skolmyndigheten läromedel som underlättar lärandet för elever med olika behov. - Hitta läromedel gör sökandet efter rätt läromedel för varje elev enklare och snabbare. Vår ambition är att tjänsten ska vara ett stöd för pedagoger som både ger kvalitet och sparar tid, säger Frida Karlsson, läromedelsrådgivare som varit med och utvecklat tjänsten.

Related: