background preloader

Ceramica greca

Ceramica greca
Related:  Arte e Immagine

Crea l'Arazzo di Bayeux 2 Crea un mosaico Design a mosaic Index --- Roman --- large --- triangles --- no mortar --- black & white --- simple --- geometric --- Greek key --- maze --- knot --- Fishbourne --- information --- saving These webpages allow you to design a mosaic online. © Jo Edkins 2007 - index to all my websites - any questions or comments, email jo.edkins.design@gwydir.demon.co.uk

Ancient Athens 3D - Κλασική Αθήνα - Ακρόπολη 479-323 π.Χ. Την κλασική εποχή αρχίζει ένα νέο και μεγαλεπήβολο οικοδομικό πρόγραμμα στην Ακρόπολη. Η νότια μεριά του βράχου επιχώνεται και το έδαφος της επιφάνειας επιπεδώνεται ώστε να αντέξει τα θεμέλια του νέου Παρθενώνα. Καινούργιο τείχος χτίζεται και η είσοδος της ακρόπολης μεταμορφώνεται ριζικά με τα νέα Προπύλαια. Για να δείτε τις εικόνες σε μεγέθυνση κάντε κλικ πάνω τους. ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ (447-438 π.Χ..) Ο Παρθενώνας ήταν ναός αφιερωμένος στην Αθηνά Παρθένο. ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ (437-432 π.Χ.) Την κατασκευή των προπυλαίων ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Μνησικλής το 437 π.Χ. ΕΡΕΧΘΕΙΟ (421-407 π.Χ) Το Ερέχθειο αποτελεί τον ιερότερο τόπο λατρείας στην Αθήνα. Το σημείο που χτίστηκε το Ερέχθειο δεν είναι καθόλου τυχαίο καθώς εκεί βρισκόταν και το Μυκηναϊκό ανάκτορο με όλα τα ιερά του. Το Αρρηφόριο ήταν ένα τετράγωνο κτίσμα στο βορειοδυτικό μέρος της Ακρόπολης. Πάνω στην ακρόπολη υπήρχαν και διάφορα άλλα βοηθητικά κτήρια, ιερά και βωμοί. Για άλλα μνημεία της κλασικής Αθήνας πατήστε παρακάτω:

National Gallery of Art NGAkids Art Zone SEA-SAWS SEA-SAWS is fun for kids of all ages. Select photographs of natural and man-made objects, then arrange the pieces to create a seascape or an abstract composition. The BUILD tool helps you construct animated characters and set them in motion. FACES & PLACES helps children of all ages create portraits and landscape paintings in the style of American naive artists. Photo Op is a large program and it may take some time to download. The NGAkids Still Life (Shockwave, 8 MB) helps you create interactive art that mirrors the paintings of the old masters. A still life slideshow (Flash, 32K) features photographs of real paintings and art objects in the National Gallery of Art that were the inspiration for this interactive. BRUSHster is a painting machine for all ages. In Holland during the 17th and 18th centuries, the "poppenhuis" or dollhouse was an adult diversion, but our online DUTCH HOUSE is fun for kids of all ages.

visite virtuali Questo blog ha uno scopo puramente didattico e divulgativo. Non avendo finalità di lucro non presenta banner pubblicitari di alcun genere. Inoltre non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. L'autrice non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all’interno del Blog stesso. Le immagini inserite nei post non sono opere dell'autrice del Blog (tranne dove espressamente dichiarato) né sono di sua proprietà.

Roman Design (link sotto l'immagine) Analizzare un quadro in tre mosse - Didatticarte Tempo fa ho scritto un articolo sulla lettura dell’opera d’arte. Un metodo di analisi complesso e approfondito che, però, proprio per la sua vasta articolazione, non può essere praticato sistematicamente per ciascun dipinto da studiare (insomma, quando lo propongo in classe i ragazzi mi guardano storto…). Allora ho cercato di semplificare l’approccio proponendo tre parole-chiave: tecnica, soggetto e poetica. Vediamo cosa si intende per ognuna di queste tre voci. 1. TECNICA – È la modalità con cui viene realizzata l’opera d’arte. Restando nell’ambito delle arti visive bidimensionali (anche se l’arte comprende anche scultura, architettura, letteratura, teatro, danza, musica etc. etc.) le tecniche più diffuse sono la tempera su tavola, l’affresco, l’olio su tela e l’inchiostro su carta, giusto per citare quelle che si trovano più spesso nel libro di storia dell’arte. Ecco, ad esempio, alcuni dettagli di dipinti realizzati ad olio su tela. 2. 3. E qui entra in gioco la poetica di Antonello.

Origami Simulator This app uses a compliant dynamic simulation method to solve for the geometry of an origami pattern at a given fold angle. The simulation sets up several types of constraints: distance constraints prevent the sheet from stretching or compressing, face constraints prevent the sheet from shearing, and angular constraints fold or flatten the sheet. Each of these constraints is weighted by a stiffness - the stiffer the constraint, the better it is enforced in the simulation. Axial Stiffness is the stiffness of the distance constraints. Fold and facet stiffnesses correspond to two types of angular constraints. Internally, constraint stiffnesses are scaled by the length of the edge associated with that constraint to determine its geometric stiffness. Since this is a dynamic simulation, vertices of the origami move with some notion of acceleration and velocity. A Numerical Integration technique is used to integrate acceleration into velocity and position for each time step of the simulation.

Colori Vivaci Magazine Cercate libri di arte in pdf da scaricare gratis? Il download di tantissimi eBook illustrati di splendida fattura è possibile grazie all’iniziativa di due grandi musei: il MET di New York e il Paul Getty Museum di Los Angeles. Il primo mette a disposizione più di 400 libri in pdf gratis e il secondo circa 250. In due paragrafi le istruzioni per scaricare i libri gratis sull’arte, gli artisti più famosi della storia, le correnti artistiche e le tecniche delle più svariate discipline: come vedremo a breve, scegliere i testi di proprio gradimento e scaricarli è facilissimo. Libri gratis in Pdf, come scaricare i testi d’arte del MET Vediamo come effettuare il download dei libri in PDF del MET. Il download in pdf dei libri è un’opportunità d’oro per gli appassionati d’arte. Libri d’arte in Pdf, gli eBook gratuiti targati Getty Pubblications Qualunque ricerca effettuata presenterà una lista di libri da scaricare, per farlo basterà premere sul tasto More e quindi sul tasto Download PDF.

Il Ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini Il Ratto di Proserpina è un gruppo scultoreo commissionato a Gian Lorenzo Bernini da Scipione Borghese e realizzato quando l'artista aveva solo 23 anni. L’opera ci racconta una storia presa dalle Metamorfosi, antico poema del poeta romano Ovidio: la bella Proserpina, figlia di Giove e Cerere, dea della fertilità, fu notata da Plutone, signore degli inferi che la volle a tutti i costi come sposa. Così, un giorno, la rapì e quando lo venne a sapere Cerere, questa provocò una grave carestia sulla terra. Intervenne Giove, che ottenne il permesso di far tornare per metà dell'anno la figlia sulla terra, per poi passare l'altra metà nel regno di Plutone. È così che ogni anno, in primavera, la terra si copre di fiori per poi addormentarsi di nuovo in autunno. Bernini fissa l’istante del rapimento: Proserpina stava raccogliendo dei fiori, fuori dalle mura di Enna, in Sicilia, quando venne colta di sorpresa. Se ti piace il blog, seguilo anche su Twitter!

Vi racconto Les demoiselles d'Avignon - Didatticarte Una pietra miliare nel lungo corso della storia dell’arte. Un quadro mostruoso, direbbero i miei studenti. Ed hanno ragione! Un’opera fuori dall’ordinario, dunque. Pablo Picasso la dipinse tra il 1906 e il 1907 a Parigi (oggi però si trova al MOMA di New York) inaugurando la breve ma intensa stagione del Cubismo. Ecco, fermiamoci per ora su questo movimento, un’Avanguardia artistica del Novecento tra le più dirompenti. Il nome che la definisce è del tutto occasionale: nel 1908 il pittore Henri Matisse aveva descritto, in senso spregiativo, alcune opere di Georges Braque come composte da “piccoli cubi”. E, come era accaduto per l’Impressionismo e per i Fauves, una denominazione inizialmente negativa diventa il nome ufficiale del movimento. Il punto di partenza era l’opposizione alla “meccanica” riproduzione del reale che veniva rimproverata all’Impressionismo (!) Gli oggetti, quindi, andavano raffigurati come realmente sono e non come appaiono.

Educazione artistica schede 63 risorse didattiche per la scuola secondaria 67 materiali Arte e immagine linee guida: Educare alla visione e alla percezione del bello e alla competenza comunicativa in campo iconico, Educare all’osservazione e descrizione di globale di un’immagine, Confrontare e riconoscere opere e generi con uno sguardo d’insieme alla storia dell’arte e dei suoi protagonisti, Identificare tecniche bidimensionali e tridimensionali, Usare tecniche grafiche e pittoriche per rappresentare elementi della realtà e e della fantasia, Approfondire la conoscenza e l’uso consapevole del colore e della luce, Conoscere e confrontare le diverse tecniche espressive, tradizionali e multimediali, Affrontare le arti come espressione di altri popoli e culture, Pianificare visite ai musei e ai beni culturali del proprio territorio. Per consultare il materiale che vi interessa cliccate sul link APRI. Una volta consultato il materiale, vi chiediamo di VOTARLO in modo da far salire nella pagina i materiali più validi.

Quando le iniziali diventano segno: il monogramma Dalla Treccani leggo: monogramma s. m. (dal greco μόνος “solo” e γράμμα “scrittura”) – Insieme di più lettere congiunte e sovrapposte in nesso fra loro, così da formare un solo segno grafico. Dunque il monogramma (spesso una combinazione delle iniziali di un nome aggregate in un cerchio o un quadrato) fa parte di quel mondo che sta tra la scrittura e l’immagine. E già sapete quanto m’intrigano queste cose! Allora non perdiamo tempo e vediamone subito tutti gli aspetti. Pare che il monogramma abbia origini antiche; le prime apparizioni le ha fatte sulle monete greche del V sec. a.C. ad indicare il nome della città di appartenenza. Con l’avvento del Cristianesimo si diffuse rapidamente il monogramma di Cristo formato dalla sovrapposizione due prime lettere (Χ = chi e ρ=rho) della voce greca Χριστός (cioè l’unto). Durante l’alto Medioevo i monogrammi compaiono spesso sui pulvini bizantini riportando il nome di colui che ha fatto erigere la chiesa (quello di Giustiniano è il primo a destra).

Si fa presto a dire blu… Nel blu dipinto di blu, cantava Modugno… sì, ma che blu? Eh no, qui ci vuole un po’ di precisione! Perché c’è blu e blu… Ne sa qualcosa Miranda, l’antipatica direttrice di una rivista di moda che ne Il diavolo veste Prada richiama l’incauta aspirante assistente proprio sulle definizioni cromatiche degli indumenti. A questo punto, dopo tutte le sfumature di rosso e lo studio della percezione dei colori, siamo pronti ad affrontare anche il blu. Le sue gradazioni sono decine e decine ma analizzerò solo quelle più importanti dal punto di vista delle arti visive. BLU: È il primario della sintesi additiva dei colori (quella composta da verde-rosso-blu). Del blu Renoir diceva: “Una mattina, siccome uno di noi era senza nero, si servì del blu: era nato l’Impressionismo”. Naturalmente è il colore del cielo per antonomasia. BLU OLTREMARE: Tonalità molto intensa di blu, è uno dei colori più famosi della storia dell’arte. AZZURRO: È un blu chiaro. Azzurro è anche il colore dei pomeriggi di Paolo Conte…

Related: