background preloader

Presentation BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION

Presentation BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION
Related:  skolaDigitala verktyg för lärande och digital kompetens

Struktur: Roller – Kooperativt Lärande I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna. Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Det finns ett flertal olika roller som kan användas vid olika tillfällen beroende på vad eleverna behöver träna på och vad syftet med övningen är. Vissa av rollerna lämpar sig extra väl till vissa strukturer. Under användandet av roller är det bra att alla elever får testa på alla roller. Uppgiftsroller: Sekreterare – antecknar det gruppen gör, skriver ner lösningar och tankar inför senare presentation. Berättare – läser uppgiftsfrågor och texter för gruppen och fokuserar på att alla förstår innehållet. Materialförvaltare – ser till att gruppen har det material den behöver för att kunna genomföra uppgiften. Hjälpare – hjälper gruppen framåt genom att ställa frågor och komma med tips. Sociala roller: Utskriftsmallar:

Tools for Educators - free worksheet templates, printable game templates, 100... Exam.net Träna hjärnan och bli smartare – Vi vet idag att hjärnan är plastisk. Det innebär att den kan stretchas och att vi kan träna upp vår hjärna att klara saker vi inte kunnat förut. Ett barn som har svårt med läsningen blir bättre på att läsa genom att träna. Det är samma sak med träning av till exempel sociala förmågor. Kristina Bähr är barnläkare och har under flera år arbetet som skolläkare. Kan lära nya förmågor Förr trodde man att man föddes med en viss intelligensnivå och ett antal förmågor, som man sedan fick leva med. – Tekniken har hjälpt oss att mäta direkta effekter i hjärnan när vi tränar den. Det gäller även barn med en funktionsnedsättning och barn som är rent kognitivt svaga. – Har man svårt med kognitiva förmågor kan det vara svårare, men jag menar ändå att allt är träningsbart. Närvaro och fokus Kristina Bähr poängterar att det krävs ansträngning och att det är jobbigt att lära sig. Och så måste man ha fokus. – Lärande bygger på att vi kan följa en gång under en tankeserie.

Nu blir Flexikon ännu bättre – guide till digitalt lärande 2 maj, 2016 | Publicerad av Mathias | Kategori: Nytt ”Fireworks” CC BY 2.0 by Epic Fireworks on Flickr Hela kapitlet om flexibelt lärande har arbetats om nu i april 2016. – Därför vill vi nylansera och uppmärksamma avsnittet om digitalt lärande, säger Ulrika Knutsson, processutvecklare på FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation. Förhoppningen är att du som pedagog i folkhögskolan – eller överhuvudtaget för vuxna – ska ha nytta och glädje av innehållet och inspireras i arbetet tillsammans med dina kollegor och på egen hand. På Flexikon hittar du allt du behöver för att planera, genomföra och fortsätta utveckla dina kurser med hjälp av digitala metoder och verktyg. I ett nästa steg kommer vi även att erbjuda fortbildning via Flexikon, säger Ulrika Knutsson. Vi vill satsa på lärarnas egen utveckling. Under nätverksträffen ”Hur blir vi digitalt kompetenta folkhögskolor?”

Det Nya Mediesamhället – kurs | Mediapoolen Västra Götaland AB Innehåll Vad menas med Det Nya Mediesamhället? Vad har egentligen hänt på 20 år? Kommersialismen tar för sig på webben, blir smartare och mindre direkt igenkännbar. Algoritmerna och flödena tar över. Kampanjerna, bluffarna och konspirationerna. Fakta och faktaresistens. Ungdomars konsumtion av nyheter och information via sociala medier och flöden. Sist men inte minst – Hur kan det som sker tänkas påverka skolan? En annorlunda uppgift - första, andra tredje! Grammatik är inte alltid elevernas favoritsysselsättning även om det är frökens! Jag står nästan aldrig framme vid tavlan och har traditionella grammatikgenomgångar. Jag har under åren konstaterat att det inte har så stor effekt och att det tar mycket tid. Jag försöker därför att variera och framförallt lägga in moment som eleverna tycker är roligt. Nedanstående upplägg går att använda i många olika ämnen och för olika åldrar. Hur går det till? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Eleverna blir väldigt engagerade och uppspelta! Uppgiften är inspirerad av Clare Lavery via BBC Teaching English. Sara

Att skriva filmmanus Film är ju fantastiskt roligt. Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus. För att resultatet ska bli riktigt bra kan eleverna skriva Storyboards, men det är svårt och mycket tidskrävande. Dessutom är min erfarenhet att eleverna ändå gör ändringar och improvisationer när de väl filmar. Men ska filmen bli bra förutsätter det att manuset bygger på en trovärdig och genomförbar historia. Niornas filmarbete detta läsår startade redan i höstas då eleverna skrev en novell. Eleverna presenterar sina noveller i mindre grupper som jag bestämt. Varje punkt ovan motsvarar ett antal scener. Filmtekniska inslag planeras för varje scen. Anslag – olika sätt att börja filmen anslag1 (en allvetande berättare – De misstänkta)anslag2 (direkt in i handlingen – James Bond intro)anslag3 (tillbakablickar/ramberättelse – Forrest Gump)anslag4 (presentera karaktärerna i en lång dialog – The usual suspects) Hur dramaturgin i en scen byggs upp

Att googla – är det så enkelt? | Mias klassrum Mina 7or har fått varsin dator. Är det bra så? Sätt igång och jobba? Tillsammans med min VFU-student har jag plockat fram lite grundläggande instruktioner kring informationssökning på nätet och källkritik. Efter en genomgång och några exempel fick eleverna parvis leta information om olika saker på nätet. Den första frågans syfte var att få eleverna att leta rätt på ett annat lands toppdomän. Här var syftet att hitta lgom många sökord, inte skriva in en hel fråga på google. Fråga tre var en typisk språklärarfråga. Fråga fyra är en liten flört med de elever som intresserar sig för internetflugor, för Church of the Flying Spaghetti Monster är onekligen ett populärt internetfenomen. Den sista frågan är svår på flera sätt. Då jag själv bara medverkade på en av de två lektioner då eleverna fick arbeta med detta vet jag inte riktigt hur det gick med de sista frågorna. Här finns övningen att ladda ner.

Ett tankeexperiment – Kooperativt Lärande Situation 1: Tänk dig ett klassrum fullt med elever. Föreställ dig nu att läraren står framför klassen med en säck full av värdefulla mynt. Läraren meddelar klassen att hen kommer att sätta igång en 3-minuters timer och sedan kasta alla mynten ut i hela klassrummet. Läraren fortsätter sedan att säga: ”Efter tre minuter har gått så får ni behålla alla mynt ni tagit!” Läraren kastar sedan mynten ut i klassrummet. Hur skulle beteendet se ut hos eleverna nu? Situation 2: Föreställ dig nu samma lärare, samma elever, samma säck med mynt, och samma 3-minuters timer men med en förändring. Hur skulle beteendet se ut hos eleverna ut nu? Samma elever, med samma mängd av belöningar och samma tidskrav skulle antingen vara i en konkurrenssituation eller i en mycket samarbetsvillig situation beroende hur läraren strukturerar samarbetet i gruppen. Kagan, S.

Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang? Hur är man källkritisk? Hur kan du få elever att träna på att välja ut trovärdiga källor? Och hur kan eleven visa att de kan använda de källor som de valt ut? Hur för man egentligen ett resonemang? Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. (Svenska/Sva åk9, Lgr11) Samma kunskapskrav återfinns i en rad andra ämnen så ta gärna del av stödfraserna och arbeta om utifrån hur resonemanget ska ske i ditt ämne. Planeringen utgår från att ge eleverna stöd När jag nu fick nya sjuor var nivån på förkunskaperna väldigt ojämn då de kommer från fem olika avlämnade skolor. Jag fattar inte! Källan tog upp både för och nackdelar med ….Källan är trovärdig för att avsändaren är…Sidan är mindre trovärdig för att…Texten försöker få oss påverkad att…Följande fakta i artikeln är fel ”…” … och det betyder att…Det saknas information kring…Texten stämmer mot frågeställningen Bedömningsaspekterna Att ge stöd PS!

Schoolshape | Learning Technology Öppet klassrum Utbildningsmodul BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION Syfte Syftet är att synliggöra hur digitala lärresurser kan användas i en formativ undervisningen för att stödja elevernas kunskapsutveckling och utvärdera den egna undervisningen. Mål Målet är att synliggöra hur lärare med stöd av digitala verktyg kan tydliggöra lärandemålen, synliggöra lärandet, ge effektiv återkoppling och aktivera eleverna som lärresurser för varandra samt bli ägare av sin egen lärprocess. Ladda ner utbildningsmodulen här. 3. Deltagarna redogör kortfattat av de viktigaste slutsatserna och lärdomarna från den egna undervisningspraktiken. Varje deltagare bidrar med sina reflektioner från undervisningen Elevernas kunskaper och färdigheter: Syftet var att utveckla elevernas…Lärarnas kunskaper och färdigheter: Jag har utvecklas min förmåga att…Fördjupat lärande: Den undervisningsteknik jag prövat i min undervisning är…Förändring av undervisning: De förändringar jag gjort i undervisningen är…Kontroll av resultat: Resultatet av undervisningen och elevernas lärande blev att… 4.

Related: