background preloader

Kompetensutveckling inom digitalisiering

Kompetensutveckling inom digitalisiering
Besök nya Lärportalen – tre moduler ute! Nu finns modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande på Lärportalen. Gå till Lärportalen Därför ska du delta Du får ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande Möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor Du får arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning Det här får du I modulen Leda och lära i tekniktäta klassrum får ni kollegialt arbeta med frågorna Varför digitalisering? I modulen Kritisk användning av nätet får ni fördjupa er i hur ni kan handleda elever i informationssökning och källkritik. Modulen Säker användning av nätet tar avstamp i vad vi vet om ungas nätvanor. I modulen Digitalt berättande arbetar ni i gruppen med att utveckla er kunskap kring hur undervisningen kan utformas på ett varierat sätt med digitalt, kreativt skapande. För vem Lärare i grund- och gymnasieskola. Hur Läs mer om modellen på Lärportalen Var

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/digitalisering

Related:  webbresurserDigital kompetensITSI-ITDigitalisering

10 sajter med gratis bilder du kan använda fritt Ibland kan det bli stopp i den kreativa processen. Du har inte tid att ta med dig kameran ut och fota en höstlig park som ska komplettera dagens inlägg. Eller så behöver du några enkla bilder att varva din PowerPoint-presentation med. Digital kompetens, programmering och datalogiskt tänkande 26 October, 2016 - 16:25 Finland har en ny läroplan för grundskolan som betonar mångsidig kompetens och strävar efter att verksamhetskultur och undervisning ska bli mer undersökande, skapande och digital. På årets Makerdays gav Linda Mannila i sin keynote en inblick i vad läroplanen säger om digital kompetens och programmering samt hur man kan se på datalogiskt tänkande och programmering i skolan. Linda Mannila inledde med att berätta att Finlands läroplan för grundskolan - LP 2016 - bygger på ett kompetenshjul med sju generativa kompetenser som ska genomsyra undervisningen i alla ämnen och i alla årskurser. Dessa kompetenser är viktiga idag och kommer att fortsätta vara det under kommande år. Kompetenshjulet bygger vidare på EU:s åtta nyckelkompetenser.

Nationell strategi för digitalisering av gymnasieskola och vuxenutbildning Skolverket lämnade den 27 april 2016 förslag på en strategi för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna till regeringen. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta. Strategin omfattar gymnasieskolan gymnasiesärskolan kommunala vuxenutbildningen särskilda utbildningen för vuxna utbildningen i svenska för invandrare om källkritik i skolan - It och källkritik - Lgr11 Vad står det om it, informationssökning och källkritik i den nya läroplanen för grundskolan? Vilka färdigheter förväntas eleverna utveckla när det gäller att söka och kritiskt granska information från tryckta och digitala medier? På den här sidan hittar du citat ur Lgr11, den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem.

Formativ bedömning - bedömning för lärande Bedömning kan ha flera syften. En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig har ett summativt syfte medan en bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett formativt syfte. I det dagliga skolarbetet görs bedömningar med bägge dessa syften. Kännetecken för formativ bedömning En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet.

Stödmaterial om övergångar När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risk att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna. Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. – Tanken med vårt förslag är att digital kompetens och programmering tydligare skrivs fram i kurs- och ämnesplaner och kopplas till det aktuella ämnet.

Digital kompetens Digital kompetens kan definieras som förmåga att kunna använda Internet och digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet. Kompetens innebär i sig att man är formellt behörig, har rätt utbildning, erfarenhet eller kunnighet för en viss befattning. Digital kompetens är ett nytt begrepp, som började komma fram med datorrevolution, dvs med datormodernisering och IKT-verktygs utveckling. I början av det 21:a århundradet blev detta begreppet ganska populärt. Hösten 2006 listade EU-kommissionen åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, bl.a. digital kompetens, som innefattar allt från att hantera en dator och dess programvaror till att ha en kritisk och reflekterande attityd till IT.[1] Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier.

Lärportalen Modulens inledande del har informationssökning på internet som tema. Det är en aktivitet som utförs varje dag i skolan, i arbetslivet och på fritiden och den kan upplevas så självklar att de flesta knappast reflekterar över det. Samtidigt innehåller styrdokumenten krav på att elever ska kunna söka information i olika ämnen och med hjälp av internet och olika databaser. Det innebär att det ingår i lärares uppdrag att också handleda elever i informationssökning. Den här delen ger en introduktion till forskningen om informationssökning och lärande och visar på några modeller för effektiv sökning. Syftet är att lärare och skolbibliotekarier ska få verktyg att utveckla sin undervisning i informationssökning och som en integrerad del i skolans ämnen och för olika åldersgrupper av elever.

Turbulens i lärarkår efter lönelyft Utbildning. Sättet de statliga pengarna till höjda lärarlöner fördelats på har väckt besvikelse och ilska på många skolor. Missnöjet med lärarlönelyftet är så starkt att lärare vägrar samarbeta, blir sjuka, säger upp sig eller till och med lämnar yrket. Fonologisk träning gynnar läsinlärningen Det är nu tredje gången jag har en etta. De två tidigare gångerna har jag tvekat lite kring läsinlärningen. Gammal traditionell ljudmetod eller helordsläsning och LTG (Läsning på Talets Grund)? Eller båda?

Utveckla din digitala kompetens Nu finns ny kompetensutveckling för dig som vill förbättra din undervisning med hjälp av digitala verktyg. Skolverket har också tagit fram material för både lärare och skolbibliotekarier kring kritisk användning av nätet. – Vi vet att det finns en stor efterfrågan inom det här området. Därför hoppas vi nu att många tar chansen att stärka sin digitala kompetens tillsammans med sina kollegor, säger Helena Carlsson, chef för enheten för allmändidaktik på Skolverket.

Digitala verktyg, SAMR och det saknade steget På spaning efter det omdefinierade lärandet – del 1 Den digitala utvecklingen i skolan går fort just nu och glädjerop blandas med farhågor i takt med att en till en och andra koncept införs på skolor runt om i landet. Att uppdraget till skolan är att införa IKT är glasklart men däremot är det inte lika entydigt hur den digitala tekniken bäst kommer till användning i det konkreta skolarbetet. Om detta delar jag med mig av några reflektioner till Skollyftets läsare, bland annat kommer jag att diskutera om det inte saknas ett steg i den ofta citerade SAMR-modellen. SAMR-modellen

Related: