background preloader

Kompetensutveckling inom digitalisiering

Kompetensutveckling inom digitalisiering
Besök nya Lärportalen – tre moduler ute! Nu finns modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande på Lärportalen. Gå till Lärportalen Därför ska du delta Du får ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande Möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor Du får arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning Det här får du I modulen Leda och lära i tekniktäta klassrum får ni kollegialt arbeta med frågorna Varför digitalisering? I modulen Kritisk användning av nätet får ni fördjupa er i hur ni kan handleda elever i informationssökning och källkritik. Modulen Säker användning av nätet tar avstamp i vad vi vet om ungas nätvanor. I modulen Digitalt berättande arbetar ni i gruppen med att utveckla er kunskap kring hur undervisningen kan utformas på ett varierat sätt med digitalt, kreativt skapande. För vem Lärare i grund- och gymnasieskola. Hur Läs mer om modellen på Lärportalen Var

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/digitalisering

Related:  SkolverketDigital litteracitetDigital kompetenswebbresurserSI-IT

Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna. Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. – Tanken med vårt förslag är att digital kompetens och programmering tydligare skrivs fram i kurs- och ämnesplaner och kopplas till det aktuella ämnet. Digital kompetens, programmering och datalogiskt tänkande 26 October, 2016 - 16:25 Finland har en ny läroplan för grundskolan som betonar mångsidig kompetens och strävar efter att verksamhetskultur och undervisning ska bli mer undersökande, skapande och digital. På årets Makerdays gav Linda Mannila i sin keynote en inblick i vad läroplanen säger om digital kompetens och programmering samt hur man kan se på datalogiskt tänkande och programmering i skolan. Linda Mannila inledde med att berätta att Finlands läroplan för grundskolan - LP 2016 - bygger på ett kompetenshjul med sju generativa kompetenser som ska genomsyra undervisningen i alla ämnen och i alla årskurser. Dessa kompetenser är viktiga idag och kommer att fortsätta vara det under kommande år. Kompetenshjulet bygger vidare på EU:s åtta nyckelkompetenser.

10 sajter med gratis bilder du kan använda fritt Ibland kan det bli stopp i den kreativa processen. Du har inte tid att ta med dig kameran ut och fota en höstlig park som ska komplettera dagens inlägg. Eller så behöver du några enkla bilder att varva din PowerPoint-presentation med. Nationell strategi för digitalisering av gymnasieskola och vuxenutbildning Skolverket lämnade den 27 april 2016 förslag på en strategi för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna till regeringen. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta. Strategin omfattar gymnasieskolan gymnasiesärskolan kommunala vuxenutbildningen särskilda utbildningen för vuxna utbildningen i svenska för invandrare

Specialpedagogik Därför ska du delta Bygg på din specialpedagogiska kompetens tillsammans med dina kollegor. Öka din förståelse för hur en inkluderande lärmiljö möjliggör alla elevers utveckling. Utveckla din undervisning för att möta elevers individuella behov. Testa hur snabbt du kan läsa Tryckta böcker och tidningar, läsplattor, datorer, smarta mobiltelefoner och e-böcker – aldrig tidigare har det funnits så många olika sätt att läsa på. För att kunna ta del av all information och alla berättelser vill många människor ”speeda” upp sin läsning. En del betalar stora summor för att lära sig bli snabbläsare.

Utveckla din digitala kompetens Nu finns ny kompetensutveckling för dig som vill förbättra din undervisning med hjälp av digitala verktyg. Skolverket har också tagit fram material för både lärare och skolbibliotekarier kring kritisk användning av nätet. – Vi vet att det finns en stor efterfrågan inom det här området. Därför hoppas vi nu att många tar chansen att stärka sin digitala kompetens tillsammans med sina kollegor, säger Helena Carlsson, chef för enheten för allmändidaktik på Skolverket.

Stödmaterial om övergångar När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risk att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Digital kompetens Digital kompetens kan definieras som förmåga att kunna använda Internet och digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet. Kompetens innebär i sig att man är formellt behörig, har rätt utbildning, erfarenhet eller kunnighet för en viss befattning. Digital kompetens är ett nytt begrepp, som började komma fram med datorrevolution, dvs med datormodernisering och IKT-verktygs utveckling. I början av det 21:a århundradet blev detta begreppet ganska populärt. Hösten 2006 listade EU-kommissionen åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, bl.a. digital kompetens, som innefattar allt från att hantera en dator och dess programvaror till att ha en kritisk och reflekterande attityd till IT.[1] Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier.

Vad går Skolverkets it-strategier ut på? (del 1) Detta är första inlägget av tre som behandlar Skolverkets uppdrag i att ta fram nationella it-strategier. Jag tänkte här kort återge vad regeringsbeslutet går ut på och vad som är på gång. I nästa inlägg kommer jag att titta på remissförslagen gällande Lgr11 och i sista inlägget vad som gäller för mina ämnen svenska och engelska. Dags att syna tekniken? »Digitala verktyg främjar undervisningen i engelska” utropar rubriken på Skolverkets sajt. Det är dock något som skaver med detta, vilket vi får återkomma till. Svensk skolmarknad svämmar i dag över av digital hård- och mjukvara. Det är svårt att hitta någon övergripande statistik för omsättningen, men enligt vissa bedömare ligger den på en till två miljarder kronor per år.

Fonologisk träning gynnar läsinlärningen Det är nu tredje gången jag har en etta. De två tidigare gångerna har jag tvekat lite kring läsinlärningen. Gammal traditionell ljudmetod eller helordsläsning och LTG (Läsning på Talets Grund)? Eller båda? Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Ansvarig: Kulturdepartementet Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Related: