background preloader

Skolverket om betyg, april 2016

Skolverket om betyg, april 2016
Upload Malin Frykman Loading... Working... ► Play all Skolverket om betyg, april 2016 Malin Frykman3 videosNo viewsUpdated today Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists...

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyoKDRCO9tQy1pkjywugRCdse7HNlsoyy

Related:  BedömninglucmirBedömning för lärandebedömning

Elever oroar sig för bedömningar Elever i nionde klass står inför stora val i livet. Ett av dem handlar om vilken gymnasieskola de ska välja. Ett bra betyg kan vara avgörande för att komma in på drömutbildningen. Men hur påverkas eleverna av ständiga bedömningar och betygsättningar? I en ny avhandling av Jennie Sivenbring vid Göteborgs universitet framkommer att bedömningar har en stor påverkan på elevernas vardag. Samtidigt är språket som används när det gäller mål och kunskapskrav för komplicerat.

Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande Denna struktur bör du använda varje dag i din undervisning! När du använt dig av EPA ett tag så kanske du har märkt att det trots påminnelser och spännande frågor från dig inte ger riktigt den effekt du vill ha i din grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar över och vissa blir passiva. Därav är Par På Tid den naturliga fortsättningen (och ibland ersättaren). Den skapar riktig elevinteraktion och strukturerar samtalet mellan elever mer än vad EPA gör.

Dylan Wiliam Det är samma upplägg i Stockholm och Malmö. Förmiddag, kl 8.30-12.00 - Leadership for Teacher Learning/Att leda lärares lärandePresentationen riktar sig i första hand till skolledare och till dig som har i uppdrag att leda lärares lärande. I presentationen tar Dylan Wiliam bland annat upp: Förhållandet mellan formativ bedömning och andra prioriterade områden i skolan.Vad är utmärkande för lärares lärande som får betydelse för elevers lärande.Hur organiseras lärares kollegiala möten så att de blir lärande?

Att koppla hur man gör kring återkoppling För ett tag sedan blev jag tillfrågad om jag kunde göra en Canva utifrån en bild som handlade om återkoppling. Nu är det ju inte bara att göra en ny utan man måste fråga upphovsskaparen om lov så jag skickade iväg ett mail och har nu fått lov att publicera den. Jag har därför valt att skriva om just återkoppling i just detta inlägg. Här finns en pdf för utskrift. Nationella prov ersätts? - Mia Kempe I torsdags släpptes utredningen Likvärdigt, rättssäkert och effektivt-ett nytt nationellt system för kunskapshämtning. I korthet gick utredningens förslag ut på att minska antalet nationella prov, digitalisera proven och att rättning av proven ska ske externt. För mig som lärare på lågstadiet var nog förslaget att ta bort de nationella proven i årskurs 3 det mest intressanta.

Struktur: Fråga, pausa, nedslag & studs – Kooperativt Lärande Vill du variera vanlig handuppräckning? Gillar du EPA och Par På Tid? Att arbeta elevaktivt och med Kooperativt Lärande kräver ofta att man växlar olika strukturer för att motivera eleverna med nya strukturer och frågekonstellationer. Olika strukturer vid frågor ger motiverade elever och samtalen får ett större djup. Vid traditionell handuppräckning kan du använda Fråga, pausa, nedslag och studs för att engagera eleverna då de blir på helspänn efter att en elev svarat; de lyssnar intensivt för att själva göra sig beredd på vem som får frågan härnäst. Strukturen skapar ett flöde i samtal i en större grupp och lägger över ansvar på eleverna att strukturera samtalen i klassen med intressanta tankar och funderingar.

Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION Skolinspektionen (2012) har utvecklat ett observationsschema som används vid inspektioner och kvalitetsgranskningar av undervisningen. Observationsschemat bygger på aktuell forskning om framgångsrik undervisning. Skolinspektionen (2012) har även gjort en forskningssammanställning om framgång i undervisningen. Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd. Här kan du ladda ner figuren med bedömningsaspekterna. Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter? Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav.

Nyanlända elever och betyg Många lärare i grundskolan upplever att det är problematiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige till exempel börjar skolan sent på terminen. En del lärare tycker det känns orättvist att ge nyanlända elever ett F i betyg och väljer hellre att sätta ett streck när det finns ett litet underlag eller inget alls för att bedöma elevens kunskaper. Streck innebär frånvaro Enligt skolförfattningarna ska streck användas i de fall betyg inte kan sättas på grund av att det saknas underlag för bedömning på grund av en elevs frånvaro. En streckmarkering signalerar att eleven inte har deltagit i undervisningen och är även en indikator på hur skolan lyckas i sin uppgift att främja elevers närvaro. Här nedan lägger jag ett mail som jag skickat till skolan för att få hjälp till mitt barn. Mentorn blev jätteglad och sa att hon skulle skicka detta mail vidare till de lärare som berörs. Jag har tagit bort vissa delar som kanske kan vara för privat, men använd listan och byt ut ”namn” till ditt barns namn, och hen till han eller hon om du vill. Lägg till saker i listorna som är specifika för ditt barn, ta bort det som inte gäller.

Lär dig mer Varför får dessa elever, med denna personal, kompetens och organisation, detta resultat just nu? Vad behöver min personal för att hjälpa just dessa barn/elever? I skollagen betonas rektors ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse men även för lärarnas kompetensutveckling. Rektor är alltså både resultatansvarig och verksamhetsansvarig, och rektors roll och befogenheter har stärkts och tydliggjorts med skollagen från 2010.

Related: