background preloader

Slither.io

http://slither.io/

Related:  porjashottea

Politi.no - Anmeld et forhold Tyveri av sykkelTyveri av mobiltelefonTyveri fra privatperson på offentlig sted (for eksempel lommebok eller veske)Tilgrising eller skadeverk på bygning, kjøretøy eller båt Ved tyveriDet holder å sende én anmeldelse ved tyveri av flere gjenstander samtidig, eller på samme sted. Du bør ta kontakt med ditt lokale hittegodskontor for å sjekke om gjenstanden(e) er funnet. Ved hendelse i utlandetSkal du anmelde et forhold som skjedde i utlandet, fyll i ditt postnummer i Norge i feltet 'gjerningsadresse'. I feltet 'politidistrikt', velg distriktet der du bor.

mope.io Politi.no - Hva kan politiet gjøre for deg? Hvert politidistrikt har en egen koordinator for familievold og seksuelle overgrep som skal bidra til å øke innsatsen mot denne typen kriminalitet. Dette er en polititjenestekvinne/-mann med spesiell kunnskap og kompetanse i saker knyttet til vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Politiet kan nås på telefon 02 800 Politiet etterforsker straffbare forhold, og det vil i noen tilfeller være politiet som oppretter straffesaker på vegne av det offentlige, såkalt offentlig påtale. splix.io Brannklassifisering - Paroc.no Brannsikringskravene i de nasjonale bygningsforskriftene er ofte basert på brannutvikling (standardisert brannkurve). Kravene til materialene som brukes og konstruksjonen, fastsettes ut fra bygningstype, størrelse, brannbelastning og belegg. a) Brannklassifisering av materialer: Reaksjon på brann (brannutvikling) Hvis det skulle oppstå en brann, er det viktig at bygningen kan evakueres så raskt som mulig for å redde liv.

Feedy.io Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) - regjeringen.no 10.1 Innledning 10.1.1 Hva kapitlet omhandler I kapitlet her foreslås straffebestemmelser som avløser straffeloven 1902 kapittel 17 om pengefalsk, forfalsking av verdipapirer og tilhørende utbyttebevis, kapittel 18 om dokumentfalsk, flytting av grensemerker, bruk av uriktige erklæringer mv.) og deler av kapittel 37 om forseelser mot den alminnelige tillit. Reglene retter seg i første rekke mot den som i rettsstridig øyemed forfalsker penger eller dokumenter, og den som bruker dem. Futura Classics AS Klassikere for fremtiden Infosider Flow jug TILBUD kr 476,-

Related:  Jeux IO