background preloader

Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna

Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna
Duktiga lärare löser svåra undervisningssituationer genom ständiga improvisationer och de tar huvudansvaret för relationen till eleven i mötet ansikte mot ansikte. Det visar en avhandlingsstudie med fokus på mötet mellan elever och lärare. Ann-Louise Ljungblad I den mikroetnografiska studien valde elever fyra särskilt duktiga lärare. Lärarnas sätt att möta elever, ansikte mot ansikte, videofilmades under matematiklektioner. Främst fokuserades svåra situationer där lärare tvingades ta snabba, ibland sekundsnabba, beslut. Eleverna valde lärare med god relationell förmåga Ann-Louise Ljungblad tar utgångspunkt i barnkonventionen och barns rättigheter att ingå i demokratiska relationer. Ljungblad beskriver att hennes nyfikenhet väcktes av vad dessa lärare gör som är så betydelsefullt så att eleverna namngav dem. Ett positivt urval av lärare Ljungblad betecknar valet av de fyra lärarna som ett positivt urval. Improviserade i de svårare undervisningssituationerna De fyra lärarna agerade likadant

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik/relationer-larande/skickliga-larares-relationsarbete-viktigt-for-eleverna-1.246038

Related:  arvbruSvenskaSkolverketFrån Skolverket

Webbaserad kurs om bedömning Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo. Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Matriser leder till bättre elevprestationer Forskarna Ernesto Panadero och Anders Jönsson visar i en forskningsöversikt om formativ användning av matriser att dessa kan stödja elevers lärande på flera sätt. Forskarna var dels intresserade av på vilka sätt användning av matriser kan åstadkomma bättre elevprestationer och dels vilka faktorer som påverkar formativ matrisanvändning. I studien ingick 21 studier från olika ämnen och stadier. I en del av studierna är faktiska prestationer undersökta medan andra studier baseras på elevuppfattningar. De vanligaste uppgifterna i de undersökta studierna var skrivuppgifter av essäkaraktär, projekt och muntliga presentationer.

Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor Här är listan över de skolutvecklingsprogram som vi på Skolverket kommer genomföra för att stärka den digitala kompetensen i undervisningssituationen. Dessutom kommer en insats inriktas för att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala frågor. – Att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala ledningsfrågor är en viktig pusselbit i skolans digitaliseringsarbete.

Digitala lärresurser Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser. Det kan vara stort som en hel webbplats eller ett läromedel eller litet som en bild eller en ljudfil. Vi guidar dig i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser. Söka Det finns många användbara lärresurser på nätet men det kan vara svårt att hitta dem när man behöver dem. Sju timmar om källkritik Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att klara studierna i olika ämnen samt för kunna verka aktivt i vår demokrati, men det är även ett av skolans uppdrag som skall genomsyra alla barn och ungdomars skolgång från förskoleklass till gymnasieskola. Förmågan finns med i läroplanerna på flera ställen och lärarens utmaning i detta uppdrag är ge eleverna de verktyg som de behöver för att kunna söka, värdera, välja, använda och resonera om olika typer av informationskällor. Skolverket har därför arbetat fram ett utvecklingspaket som syftar till att främja arbetet med just detta i skolverksamheter genom att bl.a. inspirera till samtal om källkritik bland lärare. I det här utvecklingspaketet arbetar lärare kollegialt med ett material där alla delar utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Paketet är indelat i sex steg och beräknas, precis som rubriken antyder, ta ungefär sju timmar.

Att arbeta med särskilt begåvade elever Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. Utbilda handledare i matematik eller naturvetenskap och teknik Anmälan kan göras mellan den 19 februari och den 18 mars 2016. Det finns ett begränsat antal platser. För matematiklärare finns även en webbaserad utbildning. Lärarna som anmäls till handledarutbildningen behöver ha en grupp att handleda samt vara anställda hos huvudmannen under läsåret 2016/17. Handledaren ska parallellt med utbildningen leda kollegiala samtal där lärare diskuterar undervisningssituationer och didaktiska frågor, kritisk granskar både andras och sin egen undervisning samt ger och får återkoppling från kollegor.

Läxor och läxhjälp För att läxan ska bli ett stöd för elevernas lärande är det viktigt att läxor, när de används, hänger ihop med undervisningen, förbereds, förklaras och följs upp i undervisningen på ett bra sätt. Genom att tänka igenom hur läxorna förbereds, konstrueras och följs upp kan läraren se till att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra läxorna. En illa förberedd läxa riskerar att leda till att elevens hemförhållanden får större betydelse.

Lärande bedömning och ökad arbetsbelastning med BFL Sedan 2008 har Borås kommun genomfört ett projekt där alla kommunens skolor har implementerat Bedömning för Lärande, BFL. En så storskalig satsning är relativt ovanlig även internationellt sett och i artikeln Evaluating a large-scale implementation of Assessment for Learning in Sweden ges en nyanserad bild av resultatet. Bedömning för Lärande Projektet har sin vetenskapliga grund i forskning om formativ bedömning. Böcker Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan. Reviderad upplaga Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all utbildning - i förskolan, grundskolan och på gymnasiet. Till exempel ska alla gymnasieelever kunna välja kurser inom entreprenörskap och i vissa fall kommer det att skrivas in som ett examensmål.

Utbildning för nyanlända elever Välkommen till Skolverkets konferens om utbildning för nyanlända elever. Konferensen vänder sig till dig som rektor, lärare och övrig skolpersonal som arbetar med att ta emot och utbilda nyanlända elever. Under dagen kommer du att få information om de nya allmänna råden om utbildning för nyanlända elever. Du kommer också att få information om Skolverkets kartläggningsmaterial och hur det kan användas som underlag för att fatta beslut om vilken årskurs och undervisningsgrupp en elev ska placeras i, samt för att planera den nyanlända elevens undervisning. Under dagen kommer det även att finnas möjligheter att samtala med andra deltagare om egna erfarenheter, utmaningar och framgångsfaktorer när det gäller mottagandet och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever.

Related: