background preloader

Formativ bedömning- Nyckelstrategi 1

http://www.youtube.com/watch?v=p9lmSNWYOqA

Related:  BFL och annat om lärande3Formativ bedömningBFL

GODA RELATIONER BANAR VÄG FÖR LYCKAD ÅTERKOPPLING Jag blev inbjuden till Lärlabbet – Återkoppling, motivation och självkänsla för att bl a diskutera mitt sätt att jobba med muntlig återkoppling. Under alla mina år som lärare har jag alltid försökt ge mycket feedback muntligt, kanske för att jag själv fick mycket litet av det under mina skolår. Naturligtvis ger jag mycket feedback skriftligt också. Jag skulle nog vilja säga att jag ger väldigt mycket feedback och feed forward över huvud taget. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först.

Bedömning av lärande – för lärande – mot lärande! Så var då dagen här. Den dagen då årets formativa undervisning och formativa bedömning skulle summeras i ett betyg. En bokstav som ska motsvara elevens kunskapsnivå. LÄRANDET ÄR EN PROCESS – Hur ska jag kunna skriva en faktatext när jag aldrig har gjort det förut? Det frågade en elev i åk 8 mig under en av mina lektioner i svenska som andraspråk. Jag tycker att den frågan står för allt som skolan INTE är eller åtminstone inte borde vara, det vill säga en plats där man redan kan. En lärande miljö förutsätter just vad namnet antyder, att här sker ett lärande. Ingen kan något utan att först ha tränat, provat, undersökt, misslyckats, provat igen. Att lära sig saker tar tid och kräver ansträngning.

Formativ bedömning gör lärande synligt Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information om elevernas kunskaper och kan planera efter den. – Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning. Vet man mer om vad eleverna kan blir besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre. Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i matematikdidaktik. Just nu är han engagerad i tre olika forskningsprojekt, varav ett handlar om formativ bedömning och matematik.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning.

ATT GE RESPONS ÄR EN VIKTIG UPPGIFT Jag fick möjligheten att vara med i Lärlabbet för att diskutera återkoppling, motivation och självbild som är det som jag forskat på vid Karolinska Institutet. I det case som presenterades i programmet pratade en svensklärare om att eleverna inte brydde sig om kommentarerna som han gett på en text. Jag blev inte alls förvånad, eftersom kommentarerna kom tillsammans med ett betyg på det som eleven lämnat in. Jag tror att det är här vi har grundproblemet! Förtydliga bedömningen av förmågorna. Nu har jag börjat fundera över hur tydlig jag är med bedömningen av förmågorna för eleverna. Kände att jag behövde viss när dessa förmågor bedöms på ett tydligare sätt. Så tanken slog mig att jag måste visa var dessa finns på våra PP-väggar. Så nu finns små huvuden vid de konkretiserade målen.

Formativ bedömning som information och kommunikation För mig är formativ bedömning ett förhållningssätt till undervisning. Dessutom sätter jag likhetstecken mellan Bedömning för lärande (BFL) och formativ bedömning. Inför en föreläsning om formativ bedömning ville jag hitta ett nytt perspektiv att beskriva vad formativ bedömning är; ett perspektiv som kunde vara tydligt och användbart för föreläsningens målgrupp, vilken var anställda pedagoger inom Centrum för flerspråkigt lärande i Sundsvalls kommun. GE ÅTERKOPPLING ELLER SÖKA ÅTERKOPPLING? Bra återkoppling är information som knyter ihop de grundläggande frågorna i lärprocessen. Var är vi? Vart ska vi? Och Hur tar vi oss dit?

Kunskapsformaren Så jobbar Annika med formativ bedömning Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel: 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav: Annika delar en bedömningsmatris med varje elev för att synliggöra vad de kan nu och vad nästa steg blir. Hur kan man tänka runt planering? …på många olika sätt tänker vi. De exempel vi visat i olika sammanhang (se nedan) får man använda som eventuell inspiration om man så önskar, men det finns ingen ”stockholmsmall” för en planering. Har aldrig funnits, vill vi gärna förtydliga. Elevledda utvecklingssamtal Syftet är att medvetandegöra och utveckla eleverna förståelse för var de befinner sig i förhållande till målen och hur de tar sig vidare. Eleverna behöver träna på att utveckla sina egna förmågor att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande, och för att vara medvetna om sina styrkor, lärande- och utvecklingsmål. Ett sätt att öka elevernas inflytande, delaktighet och möjligheter att bli ägare av sin egen lärprocess är att arbeta med elevledda utvecklingssamtal.

Related: