background preloader

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören
1438154760Publicerad 29.07.2015 kl. 10:26 Vi står inför ett nytt läsår och du som är pedagog har än en gång den fantastiska möjligheten att fungera som läsinspiratör för de barn eller unga du möter i din vardag. Hur ska du se till att läsåret 2015-2016 blir just ett LÄSår på ditt dagis / i din förskola / i ditt klassrum? Här kommer en lista med förslag på läsrelaterade aktiviteter av olika slag. Det muntliga berättandet är en viktig inkörsport till läsandet.

Skolan behöver fler inte färre reformer Alltför ofta hör man i skoldebatten att skolan behöver arbetsro. Det sägs att skolan måste få vila för att utvecklingen ska kunna vända. Utbildningsminister Gustav Fridolin brukar berätta en anekdot om hur man i personalrummet på skolan där han jobbade skämtade om att en ny regering betyder en ny läroplan. Det finns däremot inget som tyder på att skolan är reformtrött. Tvärtom finns det mycket som tyder på att skolan behöver större reformer nu än någonsin tidigare. Det svenska skolväsendet står inför mycket stora utmaningar som för var dag växer sig allt större. OECD konstaterar i den rapport över den svenska skolan som lämnades över till regeringen tidigare i år att de senaste årens reformer är viktiga, men långt ifrån tillräckliga med tanke på det svenska skolsystemets allvarliga situation. Enligt Polens utbildningsdepartement beror de ökade resultaten på några av de mest omfattade reformer av utbildningssystemet inom hela OECD-området. Isak Skogstad

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören 1424866020Publicerad 25.02.2015 kl. 14:07 Vi är många lärare på olika stadier som vill att våra elever ska läsa valfri skönlitteratur i koppling till undervisningen. Och ofta vill vi naturligtvis också att eleverna ska redovisa för läsningen på något sätt. Vi kan börja med att föreställa oss att en lärare delar ut följande frågor till eleverna då de ska berätta eller skriva om en bok de läst: Vem har skrivit boken? Och vad har de här frågorna gemensamt? Men inte heller de som har läst sina böcker får redskap för att presentera sina läsupplevelser på ett intressant sätt, om ramarna bara utgörs av den ovannämnda typen av frågor. Så hurdana frågor kan man ställa för att hjälpa eleven att komma mera in på djupet i sin redovisning av läsningen? Om man vill att eleven ska fokusera på sin upplevelse kan man exempelvis ställa följande frågor: Vilket ställe i boken gav dig den tydligaste inre bilden? Om man vill jobba mera textanalytiskt kan frågorna ovan omformuleras lite:

Skolutvecklingsprogram ska ge mindre administration för lärare Syftet med skolutvecklingsprogrammet, som ska tas fram och genomföras av Skolverket, är att öka kompetensen i och ge stöd till skolor och deras huvudmän, rapporterar SR Ekot. Det innebär främst att administrationen ska minskas och göras effektivare för lärare och rektorer. I stället ska arbetet på skolorna styras av personalens yrkesskicklighet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). – Även skolan har blivit utsatt för det som man ibland kallar för "New Public Management", alltså en styrningsfilosofi som byggt väldigt mycket på kontroll och uppföljning och mycket mindre på att utnyttja all den kompetens som finns hos professionen och låta proffsen vara proffs. En annan tanke med programmet är att lärare också ska få fler metoder för att kunna anpassa undervisningen till elevernas olika behov. Regeringen fattar beslutet i dag och målet är att arbetet ska komma igång redan i höst.

51 Of The Most Beautiful Sentences In Literature We asked members of the BuzzFeed Community to tell us about their favorite lines from literature. Here are some of their most beautiful replies. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 30. 31. 32. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 41. 42. 43. Naverlönnskolan Professionsutveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet måste gå på djupet för att leda till förändring som gör skillnad (Timperley). Genom att ta fram en plan för vad utvecklingsarbetet ska fokusera på och hur arbetet ska utformas och struktureras så skapas förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. ”Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning” – Helen Timperley i Lärarnas nyheter. Utveckla undervisning som leder till att fler elever lyckas på Naverlönnskolan och utveckla den likvärdiga bedömningen. I flera av både arbetslags- och ämnesutvärderingarna för att fler elever ska lyckas, framkommer att vi behöver arbeta med att utveckla elevernas motivation och förmåga att ta ansvar. ”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Parallellt med det kunskapsbildande arbetet med att utveckla elevernas lärande så finns ett behov att utveckla den likvärdiga bedömningen.

How stories are told around the world It’s said there isn’t anyone you couldn’t learn to love, once you’ve heard their story. Dave Isay knows that. The ability to honor every human by listening to what they have to say about themselves is central to StoryCorps, the nonprofit he founded in 2003. The premise of StoryCorps is simple: One person interviews another and their conversation is recorded for posterity. It’s a strikingly straightforward proposition. But then, storytelling has always been less about glitz or gadgetry and more about connection and communication. That’s not to say we all tell stories the same way. Hula You might not know it while on an island vacation luau, but traditional hula dancers dance not to a beat, but to language, Hawaiian-language chants or songs. Chinese Shadow Puppetry Traditional shadow puppetry tells folk stories, issues moral lessons, and projects specific local customs. Cunto This ancient Sicilian storytelling method draws from Greek theatre and relies heavily on improvisation.

Skolutvecklingsprogrammet Regeringen har gett Skolverket uppdraget att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram. Nu ska skolorna bli mer effektiva och lärarna ska bli skickligare. Det är de sjunkande resultaten i skolan samt brister på resurser för att ge alla elever det stöd som de behöver som är anledningen till uppdraget. Alla elever ska ges förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven och målen för utbildningen. Ekonomiska förutsättningar Skolverket får använda 19 miljoner till uppdraget under 2015. Insatserna kan bestå av: kompetensutvecklingsinsatser för lärare och annan berörd personal bl.a. fler metoder för att kunna anpassa undervisningen till elevernas olika behov minskad administration för lärare och rektorermer ämnesövergripande arbetssätt (entreprenöriellt lärande!) Beslutet fattades i början av juli och arbetet ska komma igång redan nu i höst. Läs mer om detta på:

Ett möte med texten – Rainbow road Läs! Ingenting händer med den uppmaningen om inte tanken är med när ögonen sveper över raderna i texten (Ann Löwbeer, Svenskläraren nr 4, 2015). Om eleverna möter en text eller ett arbetsområde utan att hjärnan och/eller hjärtat är i ”påkopplat” läge händer väldigt lite. Med ganska små medel kan läraren hitta elevernas on-knapp, till exempel med en bildpromenad, omslagsanalys, ordlek eller ett filmklipp som berör. Här ett klipp som kan användas av läraren i engelska, svenska, musik, samhällskunskap, historia och religion och säkert ännu fler ämnen. I was born a dirt poor man All my life I’ve had hard working hands But I sang my song as I carried my load Cause I had a dream about rainbow Rainbow road Then one day a man came along Heard me playing and singing my songs He bought me clothes and paid up every debt I owed Sent me on my way down rainbow Rainbow road Rainbow road, Rainbow road Rainbow road, Rainbow road Rainbow road, Rainbow road Just ja….

Related: