background preloader

Begreppsmaskin

Begreppsmaskin
Related:  annalarareankimartnell

Free Printable Worksheets for Preschool-Sixth Grade in Math, English, and more Lärmiljöer | ViSoL Till träffen i mars har alla läst boken Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar av Leif Strandberg. Med den i tanken lyssnade vi också på när Jeanette Larsson Tostar berättade om lärmiljöer och hur man kan tänka om sitt eget klassrum. Det gäller att inte låsa fast sig i invanda mönster utan försöka att tänka om och tänka nytt och tänka på att få en miljö som fungerar för alla. Det kan vara nyttigt att plocka in en utomstående som får komma med förslag, just för att det kan vara bra att nya ögon ser på rummet. Vi tipsade också om SPSM:s tillgänglighetspaket. Här finns bra material för att arbeta med tillgänglig utbildning i förskola och skola. Indelade i grupper var det sen dags att tillsammans fundera, samtala och bygga ett drömklassrum. MålarhörnaLäshörnaArbetsroSamlingBygghörnaGrupparbete/gruppsamtal Vi har gjort rum i rummet: Tanken är att från varje arbetsplats, där vi valt höga bord/bänk med lock/ståbord/matta/saccosäck, har bra sikt mot smartboarden och kanonen.

Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Förslag på arbetsgång Greppa språket

Classroom Architect bokenomnaturvetenskap.pdf Innehåll Tre typer av naturvetenskaplig kunskap ....................................................................................................... 8 Naturlagar...................................................................................................................................................... 9 Begrepp ....................................................................................................................................................... 11 Hypoteser .................................................................................................................................................... 11 Teorier ......................................................................................................................................................... 11 Modeller ...................................................................................................................................................... 12

Vad innebär en språkutvecklande undervisning? Det finns mycket forskning som pekar på att språket är vårt främsta redskap för lärande i alla ämnen. Det är till exempel genom språket vi kommunicerar med andra, utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss. Det är också genom språket som vi visar vad vi har förstått och vad vi kanske behöver stöd för att komma vidare med. Om du som lärare tillsammans med dina kollegor vill utveckla undervisningen till att bli mer språkutvecklande kan sammanfattningen och diskussionsunderlaget nedan vara till god hjälp. Kunskaper om begrepp och texttyper För att genomföra denna typ av undervisning behöver du som lärare använda varierade arbetssätt som tillåter eleverna att vara språkligt aktiva. Kvaliteter i elevens språkliga aktiviteter I kunskapskraven för skolans olika ämnen krävs att eleverna ska visa sina kunskaper genom språkliga uttrycksformer av olika slag, till exempel genom att föra resonemang, värdera arbetsinsatser eller analysera texter eller skeenden. Vardagsspråk och ämnesspråk

Best Music to Learn English | EASY ENGLISH ARTICLES Here are my top 5 music artists that English students should listen to. They have been chosen because they have clear pronunciation and great vocabulary (by great I mean interesting and useful- none of this street ganksta talk or old-fashioned nonsense that people just don’t say in real life). 1) George Ezra George Ezra is a singer from Hertford England. He sings folk-rock music and his album “Wanted on Voyage” was the third biggest selling album in the UK last year. Check out his song Listen to the Man on Youtube. 2) Bruno Mars Bruno Mars is an American singer who was born in Hawaii. Check out the songs: “Just the way you are” “The Lazy Song” and “Locked out of Heaven” on youtube. 3) Of Monsters and Men Of Monsters and Men is a pop-folk-indi band from Iceland. Have a look at their songs on youtube here. 4) Ed Sheeran Ed Sheeran is British singer-song writer who plays the guitar. I recommend the song Thinking Out Loud 5) Noah and the Whale Noah and the Whale are an indi-rock band from London.

Koll på NO - biologi, fysik och kemi Klassrummet Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning. Klicka här för att komma till Klassrummet Nyhetsbrev Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för Förskola och grundskola Fk-6? Läs mer Med datorn som skrivverktyg Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan. Läs mer Kontakta mig

Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling Boken ”Språkinriktad undervisning” riktar sig till lärare i de senare åren på grundskolan och gymnasiet och behandlar språkrelaterade didaktiska frågor som ämneslärare kan stöta på när de arbetar med flerspråkiga elever. Huvudpoängen är att alla lärare aktivt måste arbeta med elevers språkutveckling menar Maaike Hajers och Theun Meestringas, två nederländska forskare. Maaike Hajers har tidigare varit gästprofessor och forskare vid flera svenska lärosäten och har lång erfarenhet av språkinriktad ämnesundervisning. Forskarna understryker att utan utvecklade språkkompetenser och kunskaper är det ytterst svårt för elever att uppnå kunskapsmålen. Ett ämnes fackspråk utmaning för alla elever Enligt statistiken har 18 % av svenska skolelever annat modersmål än svenska och i storstäderna är denna andel ännu högre. Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum. Ämnesspecifikt språk invecklat För det första är ett ämnesspecifikt språk mycket invecklat.

English as a second language - Basic questions When students start to learn English as a second language, there is a set of basic questions in English they need to master. All language courses start with these questions, but many people struggle to learn them. It is necessary to learn these by heart. However, you also need to be able to vary them a bit. I love starting lessons with something interesting. Play the song twice and then play the song on a whiteboard and ask the students to check their answers. Basic question – mind map Ask the students to have a look at this mind map and deduce the meaning of the questions – using the lyrics and the mind map. Ask the students to work in pairs and ask each other these questions. Basic question – worksheet The following worksheet contains several activities. Basic questions – communicative activities Basic question – online quiz In the following online quiz the students should first put the words into the correct order to make questions. Basic questions – En garde game Basic questions – download

Related: