background preloader

Sign into your Skype account

Sign into your Skype account
Related:  porjas

Politi.no - Anmeld et forhold Tyveri av sykkelTyveri av mobiltelefonTyveri fra privatperson på offentlig sted (for eksempel lommebok eller veske)Tilgrising eller skadeverk på bygning, kjøretøy eller båt Ved tyveriDet holder å sende én anmeldelse ved tyveri av flere gjenstander samtidig, eller på samme sted. Du bør ta kontakt med ditt lokale hittegodskontor for å sjekke om gjenstanden(e) er funnet. Ved hendelse i utlandetSkal du anmelde et forhold som skjedde i utlandet, fyll i ditt postnummer i Norge i feltet 'gjerningsadresse'. I feltet 'politidistrikt', velg distriktet der du bor. I disse tilfellene må anmeldelse leveres ved fremmøte hos politiet: Anmeldelse fra bedrifter, organisasjoner, sameier og borettslag.Innbrudd i, eller tyveri fra bolig, bod, hytte, bil.Hvis trusler eller vold har vært involvert i en hendelse, og du skal anmelde dette.Hvis du kan beskrive gjerningspersonen.Hvis du er utenlandsk statsborger.Hvis du har folkeregistrert adresse i utlandet.

Futura Classics AS Klassikere for fremtiden Infosider Flow jug TILBUD kr 476,- Flow milk TILBUD kr 279,- Long Drink Glass TILBUD kr 303,- Whiskey Glass TILBUD kr 303,- Elevated TILBUD kr 679,- Elevated TILBUD kr 679,- Plane NO. 1 TILBUD kr 165,- The Oak Men Vipp 9 Såpedispenser TILBUD kr 719,- Vipp Vipp 11 TILBUD kr 1.199,- Toalettbørste - Sort Vipp 11 TILBUD kr 1.199,- Toalettbørste - Rising Red (2013) Nerd Bar Stool - H 65 TILBUD kr 2.657,- Muuto The Dots Tangerine TILBUD kr 191,- The Dots Yellow - Medium TILBUD kr 159,- Juicy pendant TILBUD kr 1.379,- Lightyears Copenhagen Pendel SC7 TILBUD kr 2.097,- &tradition Beat Light - Fat TILBUD kr 3.014,- Tom Dixon The Dots Rose - Medium TILBUD kr 159,- The Dots Black TILBUD kr 191,- Mass Light - NA5 TILBUD kr 1.116,- Vipp 13 Bin Liner TILBUD kr 36,- Vipp Bin Liner 13 Evergreen TILBUD kr 2.345,- Northern Lighting Groove Marble Trivet TILBUD kr 279,- Puzzlehead TILBUD kr 225,- Melamin Fat - trekantet TILBUD kr 90,- Design Letters KINFOLK magasin Vol. 14 TILBUD kr 159,- Lou Lou Ghost TILBUD kr 270,-

Brannklassifisering - Paroc.no Brannsikringskravene i de nasjonale bygningsforskriftene er ofte basert på brannutvikling (standardisert brannkurve). Kravene til materialene som brukes og konstruksjonen, fastsettes ut fra bygningstype, størrelse, brannbelastning og belegg. a) Brannklassifisering av materialer: Reaksjon på brann (brannutvikling) Hvis det skulle oppstå en brann, er det viktig at bygningen kan evakueres så raskt som mulig for å redde liv. Brannsikkerheten til byggeproduktene er fastsatt gjennom Euroklassene. Branntesting av produktene skjer i samsvar med harmoniserte testmetoder. Branntekniske tester for Euroklasser: Brannteknisk testing av byggeprodukter – ubrennbarhet, EN ISO 1182. Les mer >> VTT: EUROCLASS System Obs! De viktigste egenskapene for å fastsette Euroklassen for et bestemt produkt er dets ubrennbarhet, antennelighet, flammespredning, brennverdi samt utvikling av røyk og brennende dråper. Klasse A1 er ubrennbar, og kravnivået kan ikke kombineres med en tilleggsklasse. Giftige gasser

Orange County Jury Duty | Ninth Judicial Circuit Court of Florida Report Instructions A recorded message provides jurors with specific reporting information. Please call on the day before you are to report, even if this day is a Sunday or a holiday, to be informed by a recorded message whether your service will be required. Call 407-836-2048 after 5:00 pm You may be placed on standby. Learn about the Interstate 4 renovation project (link is external) and how it might cause delays in arriving to court. Juror Parking Juror parking is provided at the Courthouse Garage on the corner of Orange and Amelia Avenues. Bus Service LYNX will provide free bus service for all jurors during their term of service. Request for Disqualification/Excusal/Deferral If you have a scheduling conflict and/or extreme hardship, you can request a postponement from your assigned service date to a date more convenient with your schedule. Ninth Judicial Circuit Court Orange County Jury Administration 425 N. Amenities

Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) - regjeringen.no 10.1 Innledning 10.1.1 Hva kapitlet omhandler I kapitlet her foreslås straffebestemmelser som avløser straffeloven 1902 kapittel 17 om pengefalsk, forfalsking av verdipapirer og tilhørende utbyttebevis, kapittel 18 om dokumentfalsk, flytting av grensemerker, bruk av uriktige erklæringer mv.) og deler av kapittel 37 om forseelser mot den alminnelige tillit. Reglene retter seg i første rekke mot den som i rettsstridig øyemed forfalsker penger eller dokumenter, og den som bruker dem. Straffelovkommisjonen foreslår å samle bestemmelser om pengefalsk, dokumentfalsk og overtredelser som tradisjonelt har vært sett i sammenheng med dokumentfalsk, i kapittel 31, jf. delutredning VII side 374 flg. Departementet foreslår å inndele bestemmelsen om dokumentfalsk i to kategorier - vanlig overtredelse og overtredelse av mindre straffverdighet, mens bestemmelsene om pengefalsk er foreslått inndelt i vanlig og grov overtredelse. 10.1.2 «Falsk» som straffbarhetsvilkår 10.2 Vern av tilliten til dokumenter

Faktisk og rettslig rådighet i eierseksjonssameier – Advokatblogger.no Dersom man er selveier i et eierseksjonssameie, har man full faktisk og rettslig rådighet over sin egen eierseksjon. Likevel må den fulle rådighet begrenses av hensyn til de andre sameierne da eierseksjoner normalt er del av et større fellesskap bestående av de andre eierseksjonene og fellesareale. Faktisk rådighet Den fysiske bruken av en seksjon og et fellesareal kalles for den faktiske rådighet. Eksempler på slik faktisk rådighet er muligheten til å pusse opp kjøkkenet, henge opp en taklampe, låne bort leiligheten og lignende. Kort sagt så er dette retten til å bruke seksjonen slik man ønsker. De vanligste begrensingene er at den ønskede bruken kommer en eller flere av de andre sameierne til skade, at den ønskede bruk ikke er «vanlig» og at sameiet har vedtatt vedtekter og husordensregler som innskrenker den faktiske rådigheten. Når det gjelder fellesarealene må de brukes til det de er beregnet til eller vanlig brukt til. Rettslig rådighet

When Will The Planet Be Too Hot For Humans? Much, Much Sooner Than You Imagine. To read an annotated version of this article, complete with interviews with scientists and links to further reading, click here. Peering beyond scientific reticence. It is, I promise, worse than you think. If your anxiety about global warming is dominated by fears of sea-level rise, you are barely scratching the surface of what terrors are possible, even within the lifetime of a teenager today. Indeed, absent a significant adjustment to how billions of humans conduct their lives, parts of the Earth will likely become close to uninhabitable, and other parts horrifically inhospitable, as soon as the end of this century. Even when we train our eyes on climate change, we are unable to comprehend its scope. The Doomsday vault is fine, for now: The structure has been secured and the seeds are safe. But no matter how well-informed you are, you are surely not alarmed enough. In between scientific reticence and science fiction is science itself. The bahraining of New York. So why can’t we see it?

Columns In Interior Design - Decorating Ideas by Sheldon, Mindel & Associates This contemporary loft by Sheldon, Mindel & Associates features grand interior columns as a design element. Instead of covering up the building’s internal architectural structure, exposing them as part of the space is a good decorating idea. The columns here seen throughout the whole apartment give it a special look. Klage på advokat | Advokatforeningen Hva kan man klage på? Advokatens opptreden – at advokaten har opptrådt i strid med «Regler for god advokatskikk».Advokatens salær – at advokaten har beregnet et for høyt salær. Hva kan man oppnå ved å klage på advokaten? Kritikk, irettesettelse eller advarsel Dersom du vinner frem med klagen din, kan advokaten ilegges en av følgende sanksjoner: kritikk, irettesettelse eller advarsel. Hvor advarsel er en strengeste reaksjonen. Får du medhold i din klage kan advokaten også pålegges å betale dine saksomkostninger med klagesaken. Tilbakebetaling av salær I klagesaker som gjelder salærets størrelse, kan disiplinærmyndighetene beslutte at salæret skal reduseres eller bortfalle helt. Erstatning Du får ikke erstatning selv om du vinner frem med klagen. Hva kan man ikke klage på? Disiplinærmyndighetene kan ikke behandle spørsmål som er bringes inn for domstolene. Hva må en klage inneholde? Navn og adresse på advokaten det klages på. Hvem behandler klagen? Hvor skal klagen sendes? ”opplysninger om

Sign in - Google Accounts One account. All of Google. Sign in with your Google Account Find my account Forgot password? Sign in with a different account Create account One Google Account for everything Google Retten til å bruke bruksenhet og fellesareal i et eierseksjonssameie Den enkelte sameiers og fellesskapets faktiske rådighet over bruksenheten, det vil si den enkelte seksjonen, og den enkelte sameiers rett til å benytte eierseksjonssameiets fellesareal, er uttrykkelig regulert i eierseksjonsloven. Det rettslige utgangspunktet er at den enkelte sameier har enerett til å benytte sin bruksenhet til det den er beregnet til eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Det tilsvarende gjelder for eierseksjonssameiets fellesareal. Dette innebærer at vedkommende seksjonseier således har en eksklusiv bruksrett til egen bruksenhet, hvilket betyr full faktisk rådighet. For å avgjøre hva den aktuelle bruksenheten kan benyttes til, må man således ta utgangspunkt i hva som er formålet med seksjonen – det vil si om det er en boligseksjon eller en næringsseksjon. Når det gjelder næringsseksjoner er utgangspunktet at disse kan benyttes til alt annet enn beboelse, ettersom loven ikke tillater at formålet begrenses ytterligere.

Hurricane Irma Tracker | Cyclocane ( cyclocane is a CYCLOne and hurriCANE tracker by hayley ) English Español Deutsch Français Irma Current Status Current Wind Speed 115 knots / 130 MPH Max Predicted Wind Speed 130 knots / 150 MPH at Current Watches/Warnings / Radar / Satellite (above image is example - see my future radar site for latest) If a tropical storm or hurricane is threatening land, you can check my future radar for an idea of what radar might look like as the storm approaches. Irma Land Hazards NWS Local Hurricane Statements San Juan PR AL112017 **IRMA STRENGTHENS AS IT HEADS TOWARD THE LEEWARD ISLANDS** SAN JUAN PR **IRMA SE FORTALECE A MEDIDA QUE SE APROXIMA A LAS ISLAS DE SOTAVENTO** STORM SURGE - The combination of a dangerous storm surge and large breaking waves will raise water levels by as much as 6 to 9 feet above normal tide levels along the coasts of the extreme northern Leeward Islands within the hurricane warning area near and to the north of the center of Irma. Irma Tracker Irma Satellite Loop

Related: