background preloader

Hållbart samhällsbyggande

Facebook Twitter

Why poverty? Klimatförhandling. Netflix - Regardez des séries TV en ligne, Regardez des films en ligne. Hans Rosling - Framtidens statistik. MiljöRapporten - Nytt om miljörätt. Skapa förutsättningar för cykeln som samhällsbyggare - Samhällsbyggarna. Utmaningarna för framtidens samhällsbyggande handlar till stor del just om de utmaningar som uppstår i täta städer.

Skapa förutsättningar för cykeln som samhällsbyggare - Samhällsbyggarna

Effektiva transporter, bättre markanvändning och skapandet av levande och attraktiva stadsmiljöer. Cykeln har stora förutsättningar att lösa många av de utmaningar vi står inför på samhällsbyggnadsområdet. Men det är lättare att säga cykelstad än att bygga den. För att frigöra cykelns potential som samhällsbyggare krävs ökade resurser, ökad kompetens och positiva exempel att inspireras av. Den ökade urbaniseringen ställer ökade krav på hur transporter ska ske på ett effektivt, pålitligt och miljövänligt sätt. Utmaningen med markanvändning i staden handlar både om hur vi kan utnyttja marken bättre vid bebyggelse och hur transportsystemet kan ta mindre byggbar mark i anspråk.

Med det som kanske allra främst gör cykeln till ett attraktivt transportmedel är de positiva effekter cyklar har för stadsmiljön. Forskare vid GIH har studerat effekterna av ökat cyklande. Handledning-FHC1. Göteborg utsedd till Årets klimatstad 2015. – Göteborg imponerade på juryn med ambitiösa klimatmål på både kort och lång sikt och har stor potential att förverkliga sina visioner.

Göteborg utsedd till Årets klimatstad 2015

Staden har också börjat mäta och sätta mål för konsumtionens klimatpåverkan och är en förebild som kan inspirera andra att följa efter, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Göteborg var först i världen 2013 med att ge ut gröna obligationer för att finansiera hållbarhetssatsningar. Hittills har 2,3 miljarder kronor kommit in som bland annat satsats på ett 100-tal elbilar, biogasproduktion och vattenrening. Ett klimatstrategiskt program och ett 70-tal klimatåtgärder, så kallade City actions, har rapporterats in till den globala rapporteringsplattformen för WWFs stadsinitiativ. Göteborgarnas livsstil skapar minst åtta ton koldioxidekvivalenter i genomsnitt per person och år, målet är att minska dem till 3,5 ton per person och år till 2035. Prisutdelningen sker 17 mars vid en konferens i Stockholms stadshus.

Fakta. Forskningsrådet Formas. Dome of Visions – Rum för hållbara idéer. Begränsad klimatpåverkan - miljömål.se. "Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Begränsad klimatpåverkan - miljömål.se

Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. " – Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. Medeltemperaturen stiger Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet förändras och blir varmare. Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur stiger. Sveriges klimatpolitik. Den nuvarande klimatpolitiken har sin grund i de regeringsförslag (propositioner) som antogs av riksdagen 2009, "En sammanhållen klimat- och energipolitik".

Sveriges klimatpolitik

Riksdagen beslutade att målet för de svenska utsläppen av växthusgaser, från verksamheter som inte ingår i systemet för handel med utsläppsrätter, ska vara en minskning med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990. Förutom utsläppsmål för växthusgaser till 2020 beslutade riksdagen även att: Sveriges användning av förnybar energi ska uppgå till minst 50 procent av den totala energianvändningen år 2020.Energianvändningen, räknat per BNP-enhet, ska effektiviseras med 20 procent jämfört med 2008 års totala energianvändningAnvändningen av förnybar energi i transportsektorn minst ska uppgå till 10 procent samma år. Utvecklingen mot målen ska följas upp. En kontrollstation ska genomföras år 2015 för att analysera utvecklingen i förhållande till målen. Många olika styrmedel i klimatstrategin bidrar Styrmedel i klimatstrategin. Boka klimatworkshop. Ledarskap-för-Hållbara-Städer-en-internationell-utblick. URBAN SOLUTIONS - 100 LEARNING CASES - Hållbar Stad.

© BioRegional Berlin blev med programmet Energisparsamverkan en föregångare inom renoveringar av byggnader för att spara energi.

URBAN SOLUTIONS - 100 LEARNING CASES - Hållbar Stad

I utkanten av Tianjin, en av Kinas största städer, byggs en ekologisk modellstad med låga koldioxidutsläpp som kan replikeras av andra städer. Och i Sonoma Mountain Village i USA byggs världens största One Planet Community, med 80% lägre ekologiskt fotavtryck än det genomsnittsliga amerikanska bostadsområdet. Det är några exempel på hur städer arbetar med byggnader som finns att läsa på WWFs Urban Solutions for a Living Planet – en sajt med 100 inspirerande exempel på projekt i både små och stora städer från hela världen inom hela spektrumet av hållbarhet. Projekten är indelade i 13 teman som utgår från mänskliga behov och ett av dem är boende och byggnader.

Energieffektivisering av byggnader är det kanske enklaste sättet att omedelbart göra något åt klimathotet, särskilt i städer. Dags att syna idén om den täta hållbara staden. Det urbana livet och fortsatt urbanisering framställs ofta som lösningen på närmast alla problem.

Dags att syna idén om den täta hållbara staden

Men detta resonemang bygger på en förenklad retorik. Det finns även en rad invändningar mot den täta (stor)stadens påstådda hållbarhet, skriver hållbarhetsforskare Karin Bradley och Pernilla Hagbert. Att framtiden är urban står ofta som ett konstaterande i debatten om det hållbara samhället. (Stor)staden ses som en motor för innovation och utveckling. Urbaniserad-v%C3%A4rld-webbversion.pdf. Välkommen till Gröna Huset. Centrum för hållbart samhällsbyggande. L%C3%A4rande%20f%C3%B6r%20h%C3%A5llbar%20utveckling%20i%20styrdokument%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskola%20och%20skola.pdf.

Framtidenssamhallsbyggare. Ekocentrum. Chapter 11: Urban Design Guidelines. Urban Climate Planning. PLAN. PLAN är en tidskrift för debatt om samhällsplanering.

PLAN

En stor del av Sveriges professionella planerare läser PLAN. Det gör också många politiker, företagare, forskare och studerande, som är intresserade av planeringsfrågor. Plan- och byggprojekt - Göteborgs Stad. Syftet med detta program är att, i form av ett dynamiskt ramverk, ange förutsättningar och riktlinjer för att Frihamnen och delar av Ringön ska kunna bli en del av den täta och stadsmässigt blandade innerstaden, med ett innehåll av arbetsplatser, service, socialt blandat boende, parker och god kollektivtrafik.

Plan- och byggprojekt - Göteborgs Stad

Programarbetet syftar till att skapa förutsättningar för att låta stadskärnan växa över älven och för att knyta samman stadens norra och södra delar.