background preloader

Utomhusped

Facebook Twitter

Förstelärare i Svedala. Under de år jag arbetat i skolan har jag träffat många elever som på ett eller annat sätt har svårt att hantera sin vardag i skolan.

Förstelärare i Svedala

Orsakerna till detta är många. Jag har funderat mycket på vad vi i skolan kan göra för att stödja dessa elever. Målet är att göra skolan hanterbar, begriplig och meningsfull, för alla elever. Jag har alltid strävat efter att mina elever ska veta vad som förväntas av dem på en lektion. Det ska finns en tydlig ram för deras arbete, både under den aktuella lektionen och även i ett längre perspektiv. I detta inlägg ska jag gå igenom ett par av de sätt jag tycker är användbara och som kan bidra till att skapa struktur i en vardag, som för vissa elever kan vara svår att navigera i. Inlägget kommer inte vara heltäckande, utan ska ses som en inledning i ett tankesätt jag har kring att möta elever.

Jag tror det är viktigt, som lärare och ledare i klassrummet, att fundera på den publik man kommer möta på en lektion. Att diskutera. Trivselprogrammet. Utomhuspedagogik och utevistelse för förskola och skola. Uppdragskort™ Uppdragskorten består av 50 olika teman som är indelade i 8 grupper: Uppdragskorten är fyllda med fakta, uppdrag, lekar, ramsor/sånger och dom är indelade i följande huvudgrupper: SINNENA, SAMSPEL I NATUREN, INSEKTER, DÄGGDJUR, ANDRA DJUR, VÄXTER, ELEMENTEN, FORM och FÄRG.

Utomhuspedagogik och utevistelse för förskola och skola

Uppdragen passar till barn inom förskolan och skolan (2 - 12 år). Korten som är i miljövänligt plastpapper tar du med dig ut och ger dig och dina barn en rolig och inspirerande inlärningsstund i naturen. Låt kortet vara er planering eller en grund att gå vidare med. Pris: 995 SEK ex. moms och frakt. Topp Utikuligt™ Utikuligt är en mycket inspirerande och färgstark bok för dig som är pedagog, barnledare och/eller förälder.

Varje kapitel har också mindmapping runt det aktuella ämnet, vilket ger möjlighet till många intressanta samtal med barnen. "Anders har lyckats fånga naturens kretslopp ur ett mycket pedagogiskt och mångsidigt perspektiv med både bilder, illustrationer och intressant fakta". Kännskapsduken™ En komplett, gratis, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9. Provfri matematik – bedömning i praktiken. Om eleverna ska bedömas på något, måste de få en rimlig chans att öva på det. En aspekt som ska bedömas i NO är om eleven har kunskap om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva/förklara och visa på samband inom dessa/förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag.

Tror du att eleverna vet vad ett biologiskt sammanhang är? Eller sambanden inom dem? Vet de ens vad ett samband är? Hur går man tillväga när man ska upptäcka ett samband? Lärportalen för matematik. Synliggöra lärandet i matematikundervisningen. Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun.

Synliggöra lärandet i matematikundervisningen

Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Vi har ju Lgr 11 med alla förmågor, det centrala innehållet och kunskapskraven. Vi har även lärandemål som vi jobbar mot varje vecka. Att förändra matematikundervisningen. Just nu håller man på förändrar matematikundervisningen på en grundskola i Sverige som jag har insyn i.

Att förändra matematikundervisningen

Bakgrunden är att många elever inte får med sig tillräckliga kunskaper i matematik och det syns på resultaten de nationella proven i år 9. På de nationella proven är det många elever som inte når samma resultat som det betyg de har i matematik (på riksnivå är det drygt 30% av eleverna i år 9 i Sverige som har ett högre betyg i matematik än det betyg de får på de nationella proven; målet är inte att resultaten ska vara identiska, men 30% är väldigt många elever). Målet är förstås att eleverna ska ha med sig de kunskaper de behöver när de går ut år 9 (vilket borde visa sig i deras resultat på de nationella proven) för att de ska klara gymnasiematematiken. Utdrag ur Skolverkets ”Redovisning av uppdrag om avvikelser mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9” (man har tittat på betyg och resultat på nationella prov år 2013): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A. B. Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (Fif nr 19) Syftet med den här skriften är att ge en bild av forskning om motivation och lyfta fram praktiska implikationer för motivationsarbete inom skola och behandling, i ett pedagogiskt perspektiv.

Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (Fif nr 19)

MOTIVATION OCH MOTIVATIONSARBETE I SKOLA OCH BEHANDLING Vad är "vilja att lära" och "vilja till förändring"? Hur kan man motivera "omotiverade" elever och klienter? I skriften ges en bild av forskning om motivation, med fokus på de frågor som är speciellt viktiga för motivationsarbete i praktiken. Människors förklaringar till framgångar och misslyckanden och förväntningars betydelse ägnas särskilt intresse. En utgångspunkt för resonemangen är att pedagogik handlar om utveckling och förändring, hur människor kan bli delaktiga i sitt eget liv och det omgivande livet. LyssnaLadda ner som PDF (263 KB)