background preloader

Skoldebatt

Facebook Twitter

Forskare: ”Helt meningslöst att prata om skärmtid" Gäller inte reglerna i skolan om man har adhd? Min dotter kommer dagligen hem och berättar att några andra elever i klassen skriker, hoppar på bänkar och bord, springer runt 95 procent av lektionerna och stör andra elever.

Gäller inte reglerna i skolan om man har adhd?

Arbetsron är obefintlig. Lärare: Skolans kursplaner fungerar inte. Låt också konferensen ge bättre svar på frågan om hur näringslivet blir en alldeles nödvändig del av svensk krisberedskap och totalförsvar.

Lärare: Skolans kursplaner fungerar inte

Folk och Försvars konferens i Sälen närmar sig. Viktiga frågor om svensk krisberedskap, nationell säkerhet, försvar och säkerhetspolitik kommer att diskuteras. Hotbilden har ändrats. De globala frågorna och utvecklingen i närområdet kommer allt närmare och måste hanteras. Det är på allvar nu. Frågorna har hamnat högre upp på den politiska dagordningen och debatteras i media. Det är dags nu. Alla bevakningsansvariga myndigheter lämnade i juni in till regeringen en bedömning av den befintliga förmågan i relation till hotbild och vad som ytterligare behövs för totalförsvaret. Vårt Ansvar?!? Tar du ditt ansvar för att dina elever sover tillräckligt mycket?

Vårt Ansvar?!?

Företagarna: Dålig arbetsmoral bland unga. Två år i rad har Företagarnas Småföretagsbarometer identifierat det största tillväxthindret för småföretag som brist på lämplig arbetskraft.

Företagarna: Dålig arbetsmoral bland unga

Det är ett större problem än både konkurrens och höga arbetsgivarkostnader. Nu bekräftar Företagarnas enkätundersökning bland 5 000 företagare, plus djupintervjuer, att rekryteringsbehovet fortsatt är stort. Och att bara hälften de två senaste åren har lyckats hitta den sökta kompetensen. Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola)

Publicerad av: Sten Svensson torsdag, november 12, 2015 · 33 Kommentarer Det finns en risk att de nya läro- och kursplanerna är dysfunktionella och att de inte leder till verklig kunskap, skriver Ingrid Carlgren.

Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola)

(red) Varför pratar vi inte mer om Tyskland? I Sverige blir de svaga eleverna fler och de starka elever färre enligt PISA.

Varför pratar vi inte mer om Tyskland?

Hur gör andra länder för att inte vara i samma situation? I Sverige är det tabu att inte tro att skolresultat är en följd av resurser, så det ges ännu mer pengar till ett system som lämnar ifrån sig allt fler svaga elever. Man undviker att ens nämna att länder som har valt andra modeller får bättre resultat än Sverige både för svaga och starka elever som exempelvis Tyskland. I senaste PISA hade Tyskland i matematik 18 procent lågpresterande elever och 17 procent högpresterande. Sverige hade 27 procent lågpresterande och 8 procent högpresterande. Är det offentlig sektors alla kriser som genererar krisen?

Bildningspodden. I Bildningspodden kan du varje vecka höra några av landets ledande forskare inom humaniora i ett spännande samtal om en historisk person, företeelse, idéströmning eller konstverk.

Bildningspodden

Ämnena kan vara naturligt aktualiserade av något i nyhetsrapporteringen, men de flesta är bara brännande intressanta i sin tidlöshet. Målgruppen är alla nyfikna lyssnare som vill bättra på sin allmänbildning på ett tillgängligt och underhållande sätt. Du behöver inte veta någonting alls om ämnena i förväg – det är själva poängen – men gärna vara beredd på att lära dig mycket på kort tid. Bildningspodden produceras av Magnus Bremmer och Klas Ekman för Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Inspelningstekniker är Henrik Nordgren, Språkstudion. MAGNUS BREMMER är litteraturhistoriker, kulturjournalist och forskningsredaktör vid Stockholms universitet. "Produktionskostnad" - Varför gäller inte arbetsmiljölagen i välfärden? "Svenska skolan borde vara bättre!"

– Den vanliga skolan borde vara bättre.

"Svenska skolan borde vara bättre!"

Många lärare behöver stärka sin kompetens kring läs- och skrivinlärning. Det beror delvis på att vi har ett bekymmer med lärarutbildningen. Men också för att många elever inte får det stöd de behöver. Användningen av diagnoser i skolan är en ny riskfaktor eftersom det i vissa fall blir en ursäkt för att sänka förväntan på elevens framgång. Martin Ingvar menar att dagens skola släpar efter och har mycket att lära. – Samhället har förändrats, men skolan har inte hängt med. Dagens samhälle behöver lära eleverna hur de ska tänka, inte vad de ska tänka, menar han. Rädsla att göra fel bör inte få ta över. En hel del styrs också av en stark benägenhet att göra som alla andra, ängslighet för att avvika är utbredd.Mats Alvesson Moderna organisationer, särskilt i offentlig sektor, utsätts för många krav på att göra allt formellt rätt och maximera att allt ser bra ut, ytligt sett.

Rädsla att göra fel bör inte få ta över

Politiker och förvaltningsledningar är oförtröttliga i sina ansträngningar i att finna på olika lagar, policies, strategier och regler som alla enheter inom staten, landstinget eller kommunen skall hålla på med. Målformuleringar, visioner, värdegrunder, utbildningsprojekt, styrdokument och rutiner för allt möjligt skall finnas och åtlydas. En mängd grupper har rättigheter som skall tillgodoses. En del av allt detta är förnuftigt. Nackdelarna med allt detta är uppenbara – det bidrar till tröghet, försiktighet och svaga resultat. Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik. Matematiklyftet – JL Skolutveckling. Skolverket fick i mars 2012 i uppdrag av regeringen att genomföra det så kallade Matematiklyftet, en nationell fortbildning för matematiklärare vars syfte är att öka måluppfyllelsen i matematik hos eleverna.

Matematiklyftet – JL Skolutveckling

Under hösten 2012 och våren 2013 testades satsningen i en utprövningsomgång där 33 grundskolor deltog. Matematiklyftets huvudomgång startade sedan i augusti 2013. Då gavs cirka 290 huvudmän med totalt 725 matematikhandledare och knappt 14 000 matematiklärare möjlighet att delta i Matematiklyftet. Efter läsåret 2015/2016 kommer nästan 37 000 av Sveriges alla matematiklärare ha deltagit i Matematiklyftet. ”Systemet med förstelärare bör avskaffas” I dag högtidlighåller vi både Sverige och det svenska samhället. Nationaldagen är en dag för sammanhållning, då vi tänker på det som förenar, inte på det som skiljer oss åt. Värderingar om att varje människa ska ha frihet att råda över sitt eget liv och rätt att forma det efter sina val är starka i vårt land.

Sverige brukar kallas landet lagom, men i den globala värderingsundersökningen World Values Survey utmärker vi oss som det mest sekulära landet i världen efter Japan och som det land i mätningen som värderar individens frihet allra högst. Samtidigt är Sverige och det svenska samhället inga kravlösa gemenskaper. Vi bor i ett land med många olika politiska och religiösa uppfattningar. Viktigt Om Arbetsbelastning Från Lärarförbundet. Igår presenterade Lärarförbundet en undersökning som visar att nio av tio lärare tycker att deras arbetsbelastning är för hög.

Skolverkets senaste ”Attityder till skolan” visar att hälften av lärarna uppger att de oftast eller alltid känner sig stressade, även om andelen inte har ökat sedan 2012. Lärarnas arbetsbelastning är en central fråga för SKL. Vi har egna satsningar för att stödja huvudmännens arbete och samarbetar med andra aktörer för att förändra på nationell nivå. Till exempel driver vi tillsammans med Lärarförbundet att bördan av nationella prov måste minska. Hur lockar man lärare? - Fredrik Andersson. Vad håller vi på med? : Skolledare. Håll charlatanerna borta från skolan. Progressiv masspsykos leder skolan till avgrunden. Eva-Lotta Hultén: Andreas Schleicher förespråkar ”flum” i skolan. Andreas Schleicher, OECD:s utbildningschef och ansvarig för Pisa, har en mycket mer nyanserad syn på skolan än vad som framkommit i debatten, skriver Eva-Lotta Hultén. ”Längre utbildningar gynnar inte lärandet” Mats Ekholm: Minimera inspektionen, maximera utvecklingsstödet.

Mats Ekholm, tidigare generaldirektör för Skolverket, föreslår här en radikal omläggning av hur staten förhåller sig till skolorna i landet. Eftersom den utbyggda statliga kontrollapparaten inte har gett de förväntade positiva resultaten är det rimligen bättre att istället försöka stödja kommuner och skolor i deras arbete med att förbättra skolan. Bleknar Finlands Pisa-rykte? – Åbo Underrättelser. Forskare vill revolutionera skolundervisningen. Tio myter om skolan. En skiss över framtidens skola i Nederländerna. Nya betygssystemet måste ovillkorligen nedkämpas och besegras. Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola)

Sambandet mellan kondition, betyg och livsstil? Det finns mycket som är bra – men kan skolan göra allt? ETTNYTTLAROSYSTEMsigned.pdf. Oacceptabla skolmisslyckanden. »Vart femte barn riskerar få sin dröm krossad« - Di Weekend. Fyra teser om framtidens lärande. Laxor_-_en_forskningsoversikt.pdf. Laxor-pa-vetenskaplig-grund.pdf. Forskare vill revolutionera skolundervisningen. Lärarbrist skjuter löner i höjden. Nya nationella skolutvecklingsprogram - Regeringen.se. Rapport från Almedalen - Väsby Lärlabb. MIT vill förnya lärarutbildningen i digital riktning.

Edward och Skolutvecklingen: Lärarbrist / Brist på lärande? Elevernas kritik: Lärarna är för dåliga. Lärarna berättar: Så pressas vi att höja barnens betyg. Att arbeta med särskilt begåvade elever. ”Mina barn ska inte ha läxor” ”Folkhögskolorna är en bortglömd resurs” Skolan och hemmet. Normala livskriser förvrids till sjukdom. Våra barn behöver mindre grupper. Betygssystem som bäddar för misslyckanden. Ökad ojämlikhet är skolans stora utmaning. Avsnitt 5: Nationella prov. Eberhard: "Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa" Så vill regeringen förbättra fritidshemmen. JO-kritik mot långa leg-köer för lärare. Vilken ny kunskap behöver skolan? - Curie. Därför tror skolforskare inte längre på disciplin. Kommunerna får usla betyg i larmrapport. ”Viktigare att gå i skolan än att resa till Thailand” How to Change Education - From the Ground Up. Dags att sluta idealisera 70- och 80-talets skola.

Vad säger skollagen om trygghet och studiero på internet? "En läsande klass" är ett hemmabygge utan vetenskaplig grund. Pak Tee Ng - Singapore: Teach Less, Learn More. Ljusare framtid gör lärare till drömyrke. Läraren med stort L. Organisation av undervisningen betyder mest för skolresultaten – Sveriges Skolledarforbund. ”Sverige borde inte satsa på Pisa-toppen” Ordning och reda. Lärandets idéhistoria: Vad är skolans roll i samhället? Nytt bottenrekord för svensk skola. Den orättvisa skolan. Mindre klasser - gör det skolan bättre? 1 september kl 12:10 - Vetandets värld.

”Myt att välfärden fungerar dåligt” Att leva som man lär! Sven-Eric Liedman: Folkpartiets skolpolitik. Fokus skola. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. "Nationella prov kan inte förbättra betygen" Skolans växande kunskapsklyftor. SvD. ”UR-program om skitskola har fel” - Opinion. ”Bemöt också elever som individer” Rädsla att göra fel bör inte få ta över. Vad vilar svensk skolas insatser för dessa utsatta barn på egentligen? - Per Kornhall.

Skolan måste nå varenda unge. Mormors lilla kråka. Valet 2014. How Do We Define and Measure “Deeper Learning”? Det är ert fel, föräldrar. Valkommen.pdf. Five U.S. innovations that helped Finland’s schools improve but that American reformers now ignore. Den främsta bland likar. Www.vasa.abo.fi/users/muljens/pdf/PISA.pdf. Vilseledande debatt om skolans problem - Göteborgs-Posten. Folklabbet går från ord till handling. Uplifting Leadership. Hjärnforskare vill att skolan tänker om.