background preloader

Lärmiljöer

Facebook Twitter

The importance of play. Avsnitt 41 med Anna Tebelius Bodin utbildare i psykologin bakom hur vi lär och hittar motivation - #annaochphilip. En tillgänglig skola - en utopi? I det här inlägget kommer jag först kort sammanfatta vad olika lagar säger om tillgänglighet i skolan och senare resonera vad detta innebär praktiskt utifrån mitt yrkesperspektiv som arbetsterapeut.

En tillgänglig skola - en utopi?

Det här är inte ett inlägg som syftar till att nedvärdera eller lägga ytterligare en börda på enstaka lärare, utan målet är att visa hur komplext det är att skapa en skola för alla. Det är definitivt inget ensamarbete! ”Den (utbildningen) ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”…”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En tillgänglig skola - en utopi?

Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning. Introduction There is no blogpost of mine which does not mention Working Memory (WM) at some point.

Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning

Förstelärare i Svedala. Trivselprogrammet. Förstärka det positiva. Föreläs på på vår internationella konferens Tactile Reading 2017 - SPSM. Den 5–7 april 2017 arrangeras konferensen Tactile Reading 2017 av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Föreläs på på vår internationella konferens Tactile Reading 2017 - SPSM

Inför konferensen söker vi föreläsare. Mickes mattevideoklipp gör succé på internet. Videokameran riggas snabbt upp i ett tomt klassrum på Granbergsskolan i Bollnäs.

Mickes mattevideoklipp gör succé på internet

Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande. Låt förtesten guida dig… Efter att under många år ha undervisat äldre elever såväl på gymnasiet som senare delen av högstadiet har jag under detta läsår fått bekanta mig med årskurs 6 i både engelska och svenska.

Låt förtesten guida dig…

Det är roligt och spännande att se den progression som sker under tiden på högstadiet och att man blir en del av denna resa med förhoppning att både inspirera och motivera. Digitala läromedel - SPSM Webbshop. Ansökan om anpassning av läromedel - SPSM Webbshop. Teacher Uses LEGOs To Explain Math To Her Schoolchildren. Absolutely brilliant!! LEGOs are an awesome childhood toy that many children love to play with, but did you know that there is also an educational/developmental way for teachers or parents to use them.

Teacher Uses LEGOs To Explain Math To Her Schoolchildren. Absolutely brilliant!!

Alycia Zimmerman, a 3rd-grade teacher in New York, uses them to explain fractions, squares and other mathematical concepts. Slarva inte med instruktionerna! Miniwhiteboards aktiverar eleverna. Det var när so- och svenskläraren Mikael Sjöström, Negline skola i Nacka, såg Lilla Aktuellt tillsammans med sin klass, som han upptäckte en typ av undervisning där eleverna har varsin whiteboard under lektionerna. – Det såg väldigt intressant ut eftersom det gjorde eleverna aktiva, säger han och tillägger: – Det krävs på ett eller annat sätt tankeverksamhet och handlande för att lärande ska komma till skott.

Miniwhiteboards aktiverar eleverna

Men man vet aldrig riktigt vad som försiggår i elevernas huvuden. Men på det här sättet ser man just det. Mikael Sjöström köpte in whiteboards i a4-format som hans elever fick börja använda. – Jag tycker att man kommer åt många bra aspekter av lärandet. Han nämner fem användningsområden. Koden till bättre lärande. Särskilt begåvade elever - forskarperspektiv. Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det! I en mycket läst artikel av Nilholm och Alm undersökte de båda forskarna hur lärare bar sig åt för att få nå inkludering.

Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det!

En klass valdes ut utifrån resultat i en pilotstudie. I pilotstudien ingick åtta klasser som hade rykte om sig att vara inkluderande. Sex strategier för inkludering Klassen som valdes ut bedömdes vara mer inkluderande än övriga sju klasser. Dessutom var elevgruppen mycket heterogen. Anpassning av instruktioner utifrån varje elevs behov. Att förändra matematikundervisningen. Just nu håller man på förändrar matematikundervisningen på en grundskola i Sverige som jag har insyn i.

Att förändra matematikundervisningen

Bakgrunden är att många elever inte får med sig tillräckliga kunskaper i matematik och det syns på resultaten de nationella proven i år 9. På de nationella proven är det många elever som inte når samma resultat som det betyg de har i matematik (på riksnivå är det drygt 30% av eleverna i år 9 i Sverige som har ett högre betyg i matematik än det betyg de får på de nationella proven; målet är inte att resultaten ska vara identiska, men 30% är väldigt många elever). Målet är förstås att eleverna ska ha med sig de kunskaper de behöver när de går ut år 9 (vilket borde visa sig i deras resultat på de nationella proven) för att de ska klara gymnasiematematiken.

Utdrag ur Skolverkets ”Redovisning av uppdrag om avvikelser mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9” (man har tittat på betyg och resultat på nationella prov år 2013): 1. London-skolan som gick från botten till toppen. Med vitnande knogar och skrivstil skriver han sitt namn. Omar. Så kan fler inbegripas i skolan.

PRESSMEDDELANDE: Mer fokus på lärmiljöer i stället för att skylla på elevers brister.

Så kan fler inbegripas i skolan

Större förståelse mellan elever med olika förutsättningar. Mer strukturerad undervisning. Mer samarbete lärare emellan. Veckans Youtube: Digitala verktyg för synligt lärande. Intresset för att använda applikationer och pekplatta som stöd i lärandet växer. Alla elever har rätt till en optimal lärsituation utifrån sina egna förutsättningar och digitala verktyg ger stora möjligheter. Mycket tyder på att användningen av digitala verktyg i skolan fortsätter att växa och efterfrågas. Elevernas individuella behov en utmaning På Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är alternativa lärverktyg ett prioriterat område. Appar för elever i behov av särskilt stöd. Apparna ger dyslektikern kontroll över skoldagen. När fysikläraren ber eleverna att ta fram sina anteckningshäften, är det bara några som tar fram ett skrivblock i papper.

Andra fäller upp skärmen på sin dator. Danielle tar fram en app i sin Ipad. I den kan hon både spela in lärarens röst, rita av det som läraren ritar på tavlan, och skriva in egna anteckningar. Den tekniska utvecklingen har tagit jättesprång de senaste åren. 50 enkla och formativa bedömningstekniker. Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning. Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. »Arbeta inte mer — men smartare« »Svenska lärare ger för mycket återkoppling. «Foto: Jim Varney Applåden verkar aldrig ta slut. Att Norrtälje kommuns samlade lärarkår gillar professor emeritus Dylan Wiliam är uppenbart. Didaktorn: Hjärnkoll på feedback. Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (Fif nr 19)

Så kan fler inbegripas i skolan.