background preloader

Konstytucja

Facebook Twitter

Video 2013-2-27 **CONSTITUTION DAY 2013**Poland,May 3-rd music:Polonez 3-go Maja. Tarcza sercowa. Tarcza sercowa – w heraldyce określenie małej tarczy herbowej umieszczonej w środku większej tarczy, najczęściej w herbach złożonych.

Tarcza sercowa

Zazwyczaj jest na niej umieszczany herb rodowy właściciela herbu złożonego, w pozostałych polach mogą być np. herby przodków lub herby terytorialne. W ten sposób były umieszczane herby rodowe elekcyjnych królów polskich. Niekiedy tarcza sercowa dodawana jest jako specjalne udostojnienie herbu, cesarze niemieccy, austriaccy i rosyjscy często dodawali swego dwugłowego orła w tarczy sercowej przy nadawaniu tytułów arystokratycznych. Herb państwowy. Herbem państwowym lub krajowym - nazywamy charakterystyczny znak, symbol państwa, ustalony według określonych reguł heraldycznych.

Herb państwowy

Geneza[edytuj | edytuj kod] Herb państwowy lub krajowy wykształcił się z herbów terytorialnych lub z herbu osobistego władcy, względnie dynastii. W średniowieczu był on często złożony, tzn. w jego skład wchodził herb terytorium naczelnego lub władcy, oraz herby terytoriów nabytych. Czasem dodawane były herby ziem do których władcy rościli sobie pretensje, nie posiadając jednak faktycznego zwierzchnictwa feudalnego (np.herb Francji w dawnym herbie Anglii). W niektórych przypadkach, w związku z rozdrobnieniem feudalnym, herby państwowe składały się z wielkiej ilości herbów poszczególnych ziem. Godło państwowe. Godło państwowe – symbol reprezentujący dane państwo, niebędący herbem państwowym.

Godło państwowe

Geneza[edytuj | edytuj kod] Określenie to ma dwa podstawowe znaczenia: 1. Symbol państwa niebędący herbem w myśl zasad heraldyki, ale pełniący jego funkcje. Godło Rzeczypospolitej Polskiej. Godło Rzeczypospolitej Polskiej (Herb Polski[1]) – jest obowiązującym symbolem Rzeczypospolitej Polskiej, obok flagi, hymnu i pieczęci.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Jego archetypem jest dynastyczny herb Piastów – pierwszych władców Polski. Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod] Zgodnie z art. 28 Konstytucji RP[3] Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Korona została przywrócona 31 grudnia 1989 r. ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej[4] (art. 1 p. 19)). Jednakże nowy wzór godła został wprowadzony dopiero 22 lutego 1990 r. ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej[5]. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej.

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – jest jednym z symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej

Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych[3] jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Tarcza herbowa. Tarcza herbowa – element herbu.

Tarcza herbowa

Kształt[edytuj | edytuj kod] Z czasem jej kształt odchodził od swojego źródła i był coraz swobodniej stylizowany, zgodnie z wymaganiami epoki. W niektórych przedstawieniach heraldycznych (pieczęcie, guziki mundurowe, monety) tarcza bywa pomijana i przedstawiane jest samo godło. W ciągu wieków uwidoczniło się szczególne upodobanie niektórych narodów do specjalnego typu tarczy. Tarcze te przyjęto nazywać zwyczajowo narodowymi, choć jest to pewnym uogólnieniem. Godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Akces Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej - Konfederacja targowicka. Konfederacja targowicka. Wojna polsko-rosyjska 1792 roku Akces Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej 24 lipca1792 Talar konfederacji targowickiej wybity w 1793 Jej zawiązanie posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.

Konfederacja targowicka

Sygnatariusze aktu konfederacji targowickiej oskarżali twórców konstytucji 3 maja: nigdy jeszcze sztuka zwodzenia w tym u nas nie była widoczna stopniu, w którym się okazała w ostatnich czasach. [...] tego szlachetny naród polski doświadczył, sztuką i zwodzeniem wolność mu wydarto. Częściowo tylko, gdzie się udać mogło podkopywano gmach Rzeczypospolitej, gotowano rzeczy, aby go raptem wywrócić.[2] Geneza[edytuj | edytuj kod] Wojna polsko-rosyjska 1792 roku[edytuj | edytuj kod] Wzięli w niej udział magnaci: generał artylerii koronnej Stanisław Szczęsny Potocki jako marszałek konfederacji koronnej, hetman wielki koronny Franciszek Ksawery Branicki, hetman polny koronny Seweryn Rzewuski, generał Szymon Kossakowski i inni.

Historia konstytucji w Polsce. Strona tytułowa Konstytucji 3 maja Podpisanie konstytucji kwietniowej przez prezydenta Ignacego Mościckiego Historia konstytucji w Polsce – Polska stała się państwem konstytucyjnym w XVIII wieku, kiedy 3 maja 1791 obradujący od 1788 Sejm Czteroletni przyjął Konstytucję 3 maja.

Historia konstytucji w Polsce

Prawa kardynalne[edytuj | edytuj kod] Osobny artykuł: Prawa kardynalne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja 3 maja. Rzeczpospolita w latach 1789-1792, po zrzuceniu protektoratu rosyjskiego.

Konstytucja 3 maja

Historia konstytucji w Polsce. Kategoria:Konstytucje Polski. Masz problem z wykonaniem darowizny?

Kategoria:Konstytucje Polski

| Inne sposoby zrobienia darowizny | Często zadawane pytania | Przekazując darowiznę zgadzasz się z treścią naszej polityką prywatności darczyńców. Wikimedia Foundation, Inc., jest organizacją non-profit zwolnioną z podatku.By donating, you are agreeing to our donor privacy policy and to sharing your information with the Wikimedia Foundation and its service providers in the U.S. and elsewhere. The Wikimedia Foundation is a nonprofit, tax-exempt organization.Przekazując darowiznę zgadzasz się z treścią naszej polityką prywatności darczyńców i na przekazanie swoich danych osobowych Wikimedia Foundation i obsługującym ją dostawcom usług w Stanach Zjednoczonych i innych państwach.

*Comiesięczne płatności będą pobierane z Twojego konta przez Wikimedia Foundation do momentu, gdy nie poinformujesz nas o chęci rezygnacji. Kategoria:Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Konstytucja. Konstytucja (od łac. constituo, -ere – urządzać, ustanawiać, regulować) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.

W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc określać: podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, ponadto organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela. Podręczniki prawnicze określają konstytucję jako ustawę zasadniczą charakteryzującą się specjalnym, wyjątkowym procederem jej zmieniania (według art. 235).

Na straży konstytucji stoi głowa państwa, często nad jej przestrzeganiem czuwa specjalny trybunał. Konstytucja jest najwyższym aktem normatywnym. Za pierwszą historycznie uznaje się konstytucję USA (17 września 1787).