background preloader

Nya Religiösa Rörelser

Facebook Twitter

New Age (Religion) Scientologi och livets ord (Religion) Hare krishna och moon-rörelsen (Religion) Icke religiösa livsåskådningar. Förenklat kan man säga att en livsåskådning består av tre delar: etik, verklighetsuppfattning och grundhållning.

Icke religiösa livsåskådningar

Etik handlar om vad vi anser vara rätt och fel (läs mer). Verklighetsuppfattning berör hur vi uppfattar vår tillvaro - vad är verkligt och vad är inte verkligt? Finns det t.ex. en andlig dimension i tillvaron? Och den sista delen av en livsåskådning, vår grundhållning, handlar om hur vi ser på livet som helhet. Om sekter. En vanlig definition bland religionsvetare om vad som kännetecknar en sekt är följande sju punkter: Gruppen är en frivillig organisation.

Om sekter

Även om medlemskapet är frivilligt existerar oftast en tröskel för att uppnå medlemskap i gruppen. Inom scientologi kännetecknas denna tröskel av de olika utbildningspaket som man måste genomgå. Inom Hare Krishna sker introduktionen till rörelsen i en slags invigning i samband med en ritual. Nya religiösa rörelser översikt (Religion) - Studi.se. Nyreligiösa rörelser. Nyreligiös rörelse. Nyreligiös rörelse eller ny religiös rörelse (på engelska New Religious Movement) är en benämning som används på religiösa rörelser som uppkommit i modern tid.

Nyreligiös rörelse

Begreppet började användas i västvärlden kring 1970-talet, då nyandlighet var utbrett och många nya religiösa rörelser uppkom. Begreppet kan ses som ett alternativ till det mer kontroversiella och negativt laddade begreppet sekt. Nyreligiösa rörelser. Nya religioner och religiösa rörelser har uppkommit i alla tider.

Nyreligiösa rörelser

Gemensamt för samtliga av dem är att de försökt skapa något nytt som varit anpassat för samtiden. Ett annat utmärkande drag för nya religiösa rörelser är att många avvikande sidor blir mindre framträdande med tiden. Ingen religion eller kultur är statisk.