background preloader

Bra skolsidor

Facebook Twitter

Fronter. Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg - Annika Sjödahl. De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen.

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg - Annika Sjödahl

Biologins metoder och arbetssätt. Naturvetenskaplig kunskap grundas på iakttagelser och experiment.

Biologins metoder och arbetssätt

Resurserna i webbportalen fokuserar därför i första hand på praktiskt arbete. Grundläggande är att träna iakttagelseförmågan och att kunna beskriva iakttagelserna, det ger en bra grund för naturvetenskapligt arbete, men för eleverna i åk 4-6 tillkommer att de ska kunna planera, genomföra och utvärdera sitt arbete. Styrdokumenten visar en progression i metoder och arbetssätt genom grundskola och gymnasium och syftar till att elever ska förstå hur kunskap i naturvetenskap byggs upp.

Kursplanen för naturorienterande ämnen, åk 1-3, Centralt innehåll ”Metoder och arbetssätt”: Enkla fältstudier och experiment. Lärarkalender - Berättarministeriet. Uppgiftsbanken. Fairtrade. Sopskolan. Kunskapsförlaget - LADDA NED. Johan Alm. Äntrar Stockholmståget i Malmö med en gigantisk lärandematris under armen.

Johan Alm

Jag har lyckats övertyga Isabella Grybe att få ”göra en Rosling”, ta upp en pappmatris i studion. Blir bra TV. Den ligger instoppad i ett lika gigantiskt matrisfodral (världens första?) Av masonit och gaffatejp. Lägg krutet på The Big 5. Just nu sitter lärare runt om i landet och försöker skapa lokala pedagogiska planeringar utifrån tolkningar av den nya läroplanen Lgr 11.

Lägg krutet på The Big 5

En avgörande fråga är om dessa planeringar blir ytterligare en plikttroget framtagen hyllvärmare som stjäl tid och tar död på lärares kreativitet, eller ett levande pedagogiskt dokument som även elever och föräldrar har nytta av. Till en början kan det vara en god idé att ställa grundfrågan: För vem skrivs en lokal pedagogisk planering? Är det för att synliggöra mitt eget tänkande kring undervisningen, för kollegor, för skolledare, för eleverna eller deras föräldrar? ”Rätt” svar är: För alla dessa grupper. Betänk till exempel att elever med Lgr 1 1 nu behöver åtta alternativt tolv betyg med minst E för gymnasiebehörighet – det kräver begripliga lokala pedagogiska planeringar.

I värsta fall får elever och föräldrar ta del av sjutton obegripliga lokala pedagogiska planeringar, en per ämne. Vilka är då de viktigaste förmågorna? Nio lektioner i källkritik. Tänka med pennan för att utveckla diskussionerna. Ett sätt att få diskussionerna att gå på djupet är att låta eleverna tänka med pennan.

Tänka med pennan för att utveckla diskussionerna

Detta gör de först under tystnad. Det är ett utmärkt sätt att få med sig de elever som ogärna säger vad de tycker i en grupp. Bra hemsidor med gratis arbetsblad. Gratisskola.se och gratisskole.dk är en fantastisk resurs med tusentals material och arbetsblad.

Bra hemsidor med gratis arbetsblad

På worksheet works skapar du skräddarsydda arbetsblad på ett kick! Här är det mest matematik som man kan använda. Tlsbooks erbjuder gratis arbetsblad. De är uppdelade efter årskurs och ämne.First grade math till exempel. Preschool learners har många färdiga arbetsblad. Cookie har en hel del arbetsblad, som t ex dessa stapeldiagram, lite sekvensbilder, öva skriva siffror, årstidsarbetsblad mm. För dig som är nyfiken på allvar. När jorden blev platt. Studi.se. NP. English Language - WorksheetWorks.com. Grundskoleguiden. Papunets spelsidor. Selkeää ja saavutettavaa viestintää. Affischer - Office.com. FotoFinnaren.se - Varm mat. Ord och begrepp SO flashcards.

Läroplanen och mekaniklådan. Materialet är anpassat efter läroplanen för grundskolan Lgr11 och ett antal centrala innehåll i fysik täcks av materialet men även centrala innehåll i teknik, biologi, matematik och idrott täcks helt eller delvis.

Läroplanen och mekaniklådan

I de övergripande målen poängteras att eleverna ska ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapsutveckling…” och i teknikämnet förväntas eleverna utveckla intresse och öva på att arbeta med tekniska hjälpmedel samt utveckla kunskaper inom grundläggande elektronik. Dessa delar är relevanta när det gäller användandet av den digitala mätutrustningen. Här nedan räknas de centrala innehållen i fysik för årskurs 7 – 9 och 4 – 6, som täcks av laborationerna, upp med kommentarer till. Under varje centralt innehåll finns de laborationer uppräknade som helt täcker det aktuella innehållet. Centrala innehåll Fysik - Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Teknik Årskurs 7-9. Snabbstart i svenska för nyanlända - UR Skola. The official site of Sweden. Precisera Sina Anklagelser Mot Websiten För Vektorn För Vetenskap För Illustrationen För Symboler För överskriften För Begreppsfö Vektor Illustrationer - Bild: 43773369. Bavern. Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid. En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande.

Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid

En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att involvera eleverna själva i bedömningsprocesserna. I boken Att bedöma och sätta betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag varvas forskningsresultat med beskrivningar av lärares erfarenheter av olika bedömningsprocesser. Författarna vill belysa centrala begrepp och dilemman i arbetet med bedömning och presentera förslag på lösningar till effektivare och mer elevaktiva bedömningsprocesser. Formativ bedomning fordjupad lasning ny. Gratistips. Bibliotek.se - sök efter böcker i alla svenska biblioteks samlingar Via Elib når du alla bibliotek och kan låna e-böcker från ditt eget bibliotek Barnens MTM har boktips och små enkla spel direkt på Internet.

Gratistips

Barnbibblan.se är en webbplats skapad för barn. Här behöver man inte kunna läsa. Leka med ord och bokstäver, få boktips, lyssna på sagor, ramsor och sånger, upptäck andra sätt att kommunicera – bliss, pictogram, handalfabetet… allt det kan man göra i barnbibblan.