background preloader

Thủ tục, hồ sơ, trình tự thanh lý công ty con

25 february 2020

Thủ tục, hồ sơ, trình tự thanh lý công ty con

 Với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, để mở rộng quy mô nhiều doanh nghiệp đã thành lập theo hình thức công ty mẹ và công ty con. Tuy nhiên qua thời gian hoạt động các tài sản cố định dần xuống cấp, hết thời gian khấu hao nên bạn muốn thanh lý công ty con để thu hồi một số vốn nhưng chưa biết thủ tục, hồ sơ, trình tự thực hiện như thế nào? Không cần quá lo lắng bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin mà bạn quan tâm.

Khi nào cần thanh lý công ty con?

Bạn cần thanh lý công ty con khi tài sản cố định (TSCĐ) đã hết thời gian khấu hao sử dụng, hư hỏng nặng không thể sửa chữa hoặc nếu tiếp tục sử dụng phải mất chi phí quá lớn, hiệu quả thấp, để thu hẹp quy mô, giải thể công ty con hoặc không có nhu cầu sử dụng nữa. Nếu TSCĐ công ty con của bạn rơi vào 1 trong các trường hợp này thì bạn có thể thanh lý.

Quy trình thanh lý TSCĐ công ty con

Bước 1: Đề nghị thanh lý tài sản

Trước khi thanh lý công ty tiến hành kiểm kê. Căn cứ vào quá trình theo dõi sử dụng tài sản, bộ phận quản lý tài sản sẽ lập tờ trình đề nghị thanh lý tài sản.

Bước 2: Lập hội đồng thanh lý, quyết định thanh lý tài sản

a) Người đứng đầu công ty sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng thanh lý. Nếu công ty con hạch toán độc lập không cần thông qua công ty mẹ, ngược lại phải có sự chấp thuận từ công ty mẹ.

b) Hội đồng thanh lý gồm có những thành viên như sau

– Người đứng đầu công ty (đối với công ty con hạch toán độc lập hoặc người đứng đầu công ty mẹ (đối với công ty con hạch toán phụ thuộc)

– Kế toán trưởng, kế toán theo dõi tài sản

– Trưởng bộ phận hoặc người sử dụng quản lý tài sản

– Nhân viên có hiểu biết về tính năng, kỹ thuật của tài sản

– Liên quan đến phòng ban nào có thể thêm thành viên vào Hội đồng nếu cần thiết

Hướng dẫn thủ tục thanh lý công ty con

c) Họp Hội đồng thanh lý

Hội đồng thanh lý họp và quyết định những vẫn đề sau:

– TSCĐ sẽ bị hủy hay bán;

– Xác định giá trị còn lại của tài sản;

– Quyết định mức giá trần hoặc giá sàn khi bán tài sản;

– Quyết định hình thức, thủ tục bán: Đấu giá, chọn giá…;

– Giao cho cá nhân trực tiếp thực hiện;

 

Bước 3: Tổ chức thực hiện

 

– Thực hiện thanh lý đúng như những gì đã ghi trong Quyết định do Hội đồng thanh lý thông qua;

– Nếu tài sản mang đi hủy cần lập Hội đồng tiêu hủy;

– Xuất hóa đơn bán thanh lý;

– Bộ phận kế toán căn cứ vào Biên bản hủy,  hoặc hóa đơn xuất bán, để ghi giảm tài sản, ghi tăng thu nhập (nếu có), đồng thời ghi nhận chi phí thanh lý.

Thực hiện thanh lý TSCĐ công ty con

Hạch toán kế toán nghiệp vụ thanh lý tài sản cố định

 

Thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao

 

– Ghi giảm tài sản cố định thanh lý:

 

Nợ TK 214:

Có TK 211:

– Chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý tài sản (Nếu có).

Nợ TK 811:

 

Nợ TK 133: (Nếu có)

Có TK 111:

 

– Thu tiền từ thanh lý tài sản

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 711

 

Có TK 3331

 

 

Thanh lý tài sản còn khấu hao

 

– Ghi giảm giá trị tài sản

 

Nợ TK 214: Giá trị tài sản đã trích khấu hao

Nợ TK 811: Giá trị còn lại của tài sản.

Có TK 211

 

– Chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý tài sản.

Nợ TK 811

Có TK 111

– Thu tiền từ thanh lý tài sản

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 711

 

Có TK 3331

Cách hạch toán thanh lý TSCĐ

Các loại chứng từ thanh lý công ty con

Một bộ hồ sơ thanh lý TSCĐ công ty con gồm nhiều chứng từ. Trong đó có các loại giấy tờ như: Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định, Quyết định thanh lý tài sản cố định, Biên bản thanh lý tài sản cố định,.....Sau đây chúng ta lần lượt tìm hiểu từng loại một.

 

1. Lập hội đồng thanh lý tài sản cố định

 

Công ty con muốn thanh lý TSCĐ thì phải thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định. Hội đồng này sẽ ra quyết định thanh lý tài sản cố định theo đúng trình tự của pháp luật. Dưới đây là mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định.

 

CÔNG TY…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: …….

……, ngày…..tháng … năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản………

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……..

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều lệ Công ty………….;

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Xét đề nghị của Phòng ……tại tờ trình số ……… ngày ………. về việc Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản ……….. gồm các Ông (Bà) có tên sau:

●      Chủ tịch hội đồng:

Ông/bà…………, Chức vụ:………….

●      Thành viên:

Ông/bà…………, Chức vụ:…………. Ông/bà…………, Chức vụ:…………. Ông/bà…………, Chức vụ:………….

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản để thanh lý, bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Hành chính, Các cơ quan và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

GIÁM ĐỐC

 Nơi nhận: 

- Như điều 3                                                                                              

- Lưu VP

2. Quyết định thanh lý tài sản cố định

 

Bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ sẽ đưa ra đề xuất thanh lý TSCĐ. Trên cơ sở đó công ty con sẽ thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định. Hội đồng sẽ xem xét đề xuất đó có hợp lý không, nếu hợp lý sẽ ra quyết định thanh lý.

 

 

CÔNG TY…..

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 

……, ngày…..tháng … năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản………

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……..

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều lệ Công ty………….;

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Xét đề nghị của Phòng ……tại tờ trình số ……… ngày ………. về việc Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản ……….. gồm các Ông (Bà) có tên sau:

●      Chủ tịch hội đồng:

Ông/bà…………, Chức vụ:………….

●      Thành viên:

Ông/bà…………, Chức vụ:…………. Ông/bà…………, Chức vụ:…………. Ông/bà…………, Chức vụ:………….

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản để thanh lý, bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Hành chính, Các cơ quan và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

GIÁM ĐỐC

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3                                                                                              

- Lưu VP

 

3. Biên bản thanh lý tài sản cố định

 

Mẫu số 02-TSCĐ- Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200. Mục đích của việc thành lập biên bản này là xác nhận việc thanh lý TSCĐ. Trên cơ sở biên bản kế toán sẽ ghi giảm TSCĐ trên sổ sách.

 

 

Đơn vị:........................

Bộ phận:.....................

Mẫu số 02-TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày .....tháng...... năm ......

Số: .............

Nợ: .............

Có: .............

Căn cứ Quyết định số:........ ngày .... tháng .... năm ...... của ................................................

................................................................Về việc thanh lý tài sản cố định.

Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..............................Trưởng ban

Ông/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên

Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên

Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ:......................................................................

- Số hiệu TSCĐ:.....................................................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng):..................................................................................................

- Năm sản xuất:......................................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ:..............................................

- Nguyên giá TSCĐ:..............................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý:.................................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ:....................................................................................................

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

...............................................................................................................................................

 

Ngày........tháng .........năm.....

 

Trưởng Ban thanh lý

(Ký, họ tên)

Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ:...............................(viết bằng chữ) ...............................................

- Giá trị thu hồi:..............................................(viết bằng chữ)...............................................

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

 

Ngày.........tháng.........năm......

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

4. Biên bản kiểm kê tài sản cố định

 

Mẫu số 05-TSCĐ- Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư 200. Nội dung biên bản này nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có so với ghi nhận trong sổ sách kế toàn. Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, đồng thời phản ánh số chênh lệch trong sổ sách kế toán nếu có phát sinh.

 

 

Đơn vị :.............

Bộ phận:...........

Mẫu số 05 - TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Thời điểm kiểm kê............giờ.........ngày.........tháng........năm..........

Ban kiểm kê gồm:

- Ông /Bà .................................................Chức vụ...............................Đại diện........................................Trưởng ban

- Ông /Bà ............................ ....................Chức vụ...............................Đại diện..............................................Uỷ viên

- Ông/Bà...................................................Chức vụ...............................Đại diện..............................................Uỷ viên

 

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

 

Số

 

Tên TSCĐ

 

 

Nơi sử

Theo sổ kế toán

Theo kiểm kê

Chênh lệch

Ghi chú

TT

 

số

dụng

Số

lượng

Nguyên

giá

Giá trị còn lại

Số

lượng

Nguyên

giá

Giá trị  còn lại

Số

lượng

Nguyên

giá

Giá trị

còn lại

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

Ngày ...... tháng ...... năm.. ...

Giám đốc

              (Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trưởng Ban kiểm kê

(Ký, họ tên)

5. Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

 

Mẫu số 04-TSCĐ- Biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200 và 133. Biên bản này nhằm xác nhận giá trị còn lại của TSCĐ để làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến phần chênh lệch của TSCĐ sau khi đánh giá.

 

 

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

Mẫu số 04- TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

                                               Ngày .....tháng .....năm ......                Số: ..................

                                                                                                                                   Nợ:.................

                                                                                                                                   Có: ................

 

              - Căn cứ Quyết định số :..........ngày .......tháng .......năm ........

              Của ........................................................................   Về việc đánh giá lại TSCĐ

 

              - Ông/Bà ...............Chức vụ ................Đại diện ......................Chủ tịch Hội đồng

              - Ông/Bà .................Chức vụ ........................Đại diện .............................Uỷ viên

              - Ông/Bà .................Chức vụ ........................Đại diện .............................Uỷ viên

 

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

 

S

Tên, ký mã hiệu,

qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Số

Số

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị

Chênh lệch

T

hiệu

thẻ

Nguyên

Hao

Giá trị

còn lại theo

Tăng

Giảm

T

TSCĐ

TSCĐ

Giá

mòn

còn lại

Đánh giá lại

 

 

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

 

 

 

 

 

 

    Ghi chú: Cột 4 "Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn

                    thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1,2,3.

              Kết luận:...............................................................................................................

              ..............................................................................................................................

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Uỷ viên/người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

6. Hợp đồng thanh lý tài sản cố định

 

Hợp đồng này do công ty và đơn vị thanh lý thương lượng soạn thảo đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm hai bên và đúng quy định của pháp luật.

Ký hợp đồng thanh lý TSCĐ

 

7. Hóa đơn thanh lý tài sản cố định

 

Xuất hóa đơn theo quy định pháp luật hiện hành

Xuất hóa đơn thanh lý tài sản cố định

 

8. Biên bản giao nhận tài sản cố định

 

Mẫu 01-TSCĐ biên bản giao nhận tài sản cố định theo Thông tư 200. Biên bản giao nhận TSCĐ nhằm xác nhận việc đơn vị sử dụng, quản lý TSCĐ bàn giao cho đơn vị khác để thanh lý hoặc tiêu hủy theo lệnh của Hội đồng.

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ DỤNG CỤ

 

Đơn vị:...................................

Ngày........tháng.........năm...........

Số............................

Địa chỉ:..................................

 

Nợ............................

Căn cứ Quyết định số:…….........

 

............................

Bàn giao tài sản cố định gồm:

Ông(bà):……………………  Chức vụ:.....................               Đại diện bên giao

Ông(bà):……………………  Chức vụ:.....................               Đại diện bên nhận

Ông(bà):……………………  Chức vụ:.....................               Đại diện:

Địa điểm giao nhận tài sản cố định và dụng cụ: …………………………………………………

Xác nhận việc giao nhận tài sản cố định và dụng cụ như sau:

TT

00Tên, ký hiệu, quy cách000

(cấp hạng TSCĐ)

ĐVT

Số lượng

Nước sản

xuất

Năm sản

xuất

Năm đưa vào  SD

Đơn giá

(VNĐ)

Giá mua

(VNĐ)

Chi phí

(VNĐ)

Nguyên giá

(VNĐ)

Tài liệu KT

kèm theo

A

B

C

1

2

3

4

5

6=1*5

7

8=6+7

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

NGƯỜI NHẬN

NGƯỜI GIAO

              KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

9. Biên bản hủy tài sản cố định

 

Đối với những tài sản nào không thanh lý cần hủy thì lập biên bản riêng. Biên bản ghi nhận số lượng, giá trị tài sản còn lại bằng 0, hình thức tiêu hủy,...

Ký hợp đồng bán TSCĐ

 

10.Thanh lý hợp đồng bán tài sản cố định

 

Mẫu thanh lý hợp đồng bán tài sản cố định được lập dựa trên sự thỏa thuận của công ty con và đơn vị thanh lý. Các nội dung trong thanh lý hợp đồng bán tài sản cố định phải trùng khớp với nội dung đã ghi trước đó trong hợp đồng thanh lý.

 

Trên đây chúng tôi vừa trình bày thủ tục, hồ sơ, các bước thanh lý công ty con. Bạn vẫn còn thắc mắc cần tư vấn thêm hoặc hỗ trợ đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh lý TSCĐ chúng tôi tự tin sẽ tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng bạn.