background preloader

Metodika

Facebook Twitter

Společnost pedagogiky Franze Ketta. Pedagogika Franze Ketta je pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí člověka, který vznikl v sedmdesátých letech 20. století v Bavorsku.

Společnost pedagogiky Franze Ketta

U jeho vzniku byli Sr. COV - Participativní metody. Facing History and Ourselves. Lidé v pohybu. Výukové materiály a legislativní úpravy - Multikulturní centrum Praha. Drobečková navigace: Úvodní strana > Aktivity > Multikulturní vzdělávání > Otevřená škola > Výukové materiály a legislativní úpravy V sekci naleznete metodické materiály, které vznikly v průběhu projektu a legislativní dokumenty vztahující se k problematice multikulturního vzdělávání.

Výukové materiály a legislativní úpravy - Multikulturní centrum Praha

Také zde naleznete odkazy na publikace z fondu knihovny MKC Praha. I vy můžete doplňovat tuto sekci o nové didaktické materiály a zajímavé odkazy. Kontaktujte nás... Školství. FOTOGRAFIE Z GYMNÁZIA SOUČÁSTÍ VYDANÉ PUBLIKACE ENVIGLOBE. Během uplynulých dvou let jsem se zapojila do projektu Enviglobe, který měl za cíl vzdělávat pedagogy v environmentálních tématech a v problematice globálního rozvojového vzdělávání.

FOTOGRAFIE Z GYMNÁZIA SOUČÁSTÍ VYDANÉ PUBLIKACE ENVIGLOBE

Pedagogové, kteří se do projektu zapojili, měli za úkol na své škole vyzkoušet aktivity, které vymysleli lektoři z ekologického centra Sluňákov a neziskové organizace ARPOK. Studenti naší školy si aktivity vyzkoušeli na vlastní kůži v červnu 2013. Během tematického dne Mysli globálně, jednej lokálně se část třídních kolektivů vypravila na „cestu kolem světa“ po osmi stanovištích, kde se postupně seznamovala s ekologickými problémy některých zemí a plnila zábavné úkoly (například lyžování na suchu, stavění ropovodu, přecházení bažin). Welcome to the Flow Game. Art of Hosting. LUČNÍ ŠKOLKA - novinka. Luční školka otevírá dětem svět drobných živočichů z říše bezobratlých, například mravenců, vážek, brouků, plžů či motýlů.

LUČNÍ ŠKOLKA - novinka

Je určená především učitelům předškolních a mladších školních dětí, nabízí jim metodické náměty k seznamování s drobnými zvířaty, které můžeme snadno pozorovat všude kolem nás – v trávě, půdě, potoce. Metodika je rozdělená do devíti kapitol – zavede vás na návštěvu k devíti živočichům, představí nejen je samotné, ale také jejich přirozené prostředí a nezaměnitelnou funkci v ekosystému. Každá kapitola představuje výukový celek: obsahuje úvodní povídání a hry, přírodovědná pozorování, výtvarné či hudební aktivity a informace pro učitele.

Součástí metodiky je také velký obraz louky, určený k vyvěšení ve třídě, a arch s menšími obrázky devíti živočichů z jednotlivých kapitol, kterémohou děti postupně umisťovat do odpovídajícího prostředí. Varianty - Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání? Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol - IREAS. Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republikyObdobí řešení: 5–12/2009 Popis a cíle projektu:

Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol - IREAS

Výukový balíček - Abychom si rozuměli. Ostatní materiály (PDF)

výukový balíček - Abychom si rozuměli

Project-Based Learning. Moderní vyučovací metody – 1. díl – Brainstorming a jeho variace (aktualizováno) V našem novém seriálu postupně představíme nejpoužívanější vyučovací metody, které lze využít buď samostatně, nebo v rámci projektového vyučování jako jeho součást.

Moderní vyučovací metody – 1. díl – Brainstorming a jeho variace (aktualizováno)

Respekt nebolí. Konstruktivismus – WikiKnihovna. Z WikiKnihovna Úvod Konstruktivismus je vzdělávácí teorie, která se vyvinula na počátku 20. století a na rozdíl od předcházejících teorií, což jsou kognitivismus a behaviorismus, přijímá skutečnost, že mozek se dynamicky mění.

Konstruktivismus – WikiKnihovna

Na konstruktivismus navazuje konektivismus. Historie. Pedagogický konstruktivismus. Pedagogický konstruktivismus vychází z výzkumů psychologů Piageta, Vygotského, Brunera a dalších odborníků.

Pedagogický konstruktivismus

Zatímco transmisivní a esencialistická pedagogika klade důraz na fakta a jejich zapamatování, pro konstruktivisty je důležitější porozumění. Žáci mohou leckdy odpovídat na učitelovy otázky správně, mohou dobře řešit příklady a obstát u zkoušky, to však ještě neznamená, že dané problematice opravdu rozumějí… Neporozumění se prokáže až při složitějších a komplexnějších úlohách. Jeho příznakem je neschopnost použít naučené v praxi nebo analogických situacích. Žák například nedokáže odhadnout výsledek, i když umí dosadit čísla do vzorečku a spočítat příklad podle algoritmu, který mu nadiktoval učitel. Žák také může používat chybné postupy, které nejsou pro danou situaci vhodné. Art Teacher Guide Smart-Soft Critique. Empathic Critique Using empathic critique to foster the culture of collaborative discovery in studio art classes Marvin Bartel © 2008, 2012, author bio, author CONTACT, HOME Are you an art teacher that avoids critique sessions?

Art Teacher Guide Smart-Soft Critique

Art teachers tell me that they are skipping the critique because it has been a negative experience. How much learning are your students missing? Revize Bloomovy taxonomie edukace. Positive Images. The Positive Images toolkit is an educational resource for teachers, youth workers and other educators to teach young people about migration and development. The toolkit includes ten innovative educational activities for young people aged 12 and over. Zeď mlčení - aktivita pro inspiraci - VDO. Pro žáky: 8. ročník - Základní školy 9. ročník - Základní školy V průběhu aktivity žáci definují vlastními slovy pojem demokracie. Pracují kreativní metodou (brainstorming), kterou je možné využívat na začátku hodin zaměřených na klíčová témata jako například demokracie, diktatura, spravedlnost, mír, vzdělání, rovnoprávnost, svoboda a další.

Žáci definují pojem demokracie. Literatura a odkazy k tématům multikulturní výchovy. ​Vybrané publikace a webové stránky zabývající se otázkou multikulturality, xenofobie a rasismu. Přehled nabízí také internetové zdroje informací o národnostních a etnických menšinách žijících v České republice. Vybraná literatura k multikulturní výchově Acton, Thomas. Romové. Praha: Svojtka, 2000. Inspiromat PŠL - klíčový rok ad.

Sborník z projektu Sborník Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice 2013, 98 stran. Www.nazemi.cz/sites/default/files/bez-prace-nejsou-kolace-a-s-praci.pdf. LIPKA. MédiaO násOdkazyKontaktyE-SHOP Úvod Aktuálně Pro školy Kalendář akcí Volný čas Pro pedagogy E-SHOP Poradenství Projekty Fotogalerie Kontakty Metodiky vydané v rámci projektu. LIPKA. V rámci projektu Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy vznikly čtyři tříhodinové výukové programy pro středoškoláky, které mohou využít střediska ekologické výchovy, ale i pedagogové přímo na svých školách.

K programům vzniklo několik metodik, které obsahuje podrobný podpis programu k jednotlivým výukovým programům a podrobné instrukce k organizačnímu zajištění seminářů. Mobil: Co nevyčteMe z displeje Manuál výukového programu na téma Globální problémyNápadník na téma Globální problémy. Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Globální vzdělávání v České republice, Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání, Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice, GENE - Global Education Network Europe, Amsterodam, 2008 Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011 - 2015, MZV ČR, 2011. Metodické listy. Respekt nebolí. Metodický list.

Narrative room

Arpok publikace. Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Příručka vznikla jako výstup mezinárodního projektu Global Curriculum. Teoretická část obsahuje texty o GRV v ČR, projektových dnech, začleňování globálních témat do vzdělávacích kurikul, projektu Global Curriculum a projektu Světová škola. Materiály k výuce. Documentary. The Dark Side Of Chocolate.

Líska - Zdravá a bezpečná škola. Líska - Jak učit POLY. Metodické a pracovní listy na podporu polytechnického vzdělávání v MŠ, vytvořené v projektu Jak učit POLY - rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách. Polytechnické vzdělávání vnímáme jako soubor činností s různými materiály, v různém prostředí, s využitím rozmanitých postupů, metod a forem vedoucích k celostnímu rozvoji dětí.