background preloader

Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel

Facebook Twitter

Studiepaket - NPF. Förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Studiepaket - NPF

Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier.

Undantagsbestämmelsen

Funktionsnedsättningar. Stödinsatser/anpassningar. Inkludering/exkludering. Skolverket. Bloggar. NP. Studier. Konventioner. Föreningar.