background preloader

Collections

Facebook Twitter

XENOPHON OF ATHENS, Constitution of the Lacedaimonians. I.

XENOPHON OF ATHENS, Constitution of the Lacedaimonians

Ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐννοήσας ποτέ, ὡς ἡ Σπάρτη τῶν ὀλιγανθρωποτάτων πόλεων οὖσα δυνατωτάτη τε καὶ ὀνομαστοτάτη ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐφάνη, ἐθαύμασα, ὅτῳ ποτὲ τρόπῳ τοῦτ᾿ ἐγένετο· ἐπεὶ μέντοι κατενόησα τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν Σπαρτιατῶν, οὐκέτι ἐθαύμαζον. 2Λυκοῦργον μέντοι τὸν θέντα αὐτοῖς τοὺς νόμους, οἷς πειθόμενοι ηὐδαιμόνησαν, τοῦτον καὶ θαυμάζω καὶ εἰς τὰ ἔσχατα σοφὸν ἡγοῦμαι. ἐκεῖνος γὰρ οὐ μιμησάμενος τὰς ἄλλας πόλεις, ἀλλὰ καὶ ἐναντία γνοὺς ταῖς πλείσταις προέχουσαν εὐδαιμονίᾳ τὴν πατρίδα ἐπέδειξεν. 3Αὐτίκα γὰρ περὶ τεκνοποιίας, ἵνα ἐξ ἀρχῆς ἄρξωμαι, οἱ μὲν ἄλλοι τὰς μελλούσας τίκτειν καὶ καλῶς δοκούσας κόρας παιδεύεσθαι καὶ σίτῳ ᾗ ἀνυστὸν μετριωτάτῳ τρέφουσι καὶ ὄψῳ ᾗ δυνατὸν μικροτάτῳ· οἴνου γε μὴν ἢ πάμπαν ἀπεχομένας ἢ ὑδαρεῖ χρωμένας διάγουσιν· ὥσπερ δὲ οἱ πολλοὶ τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων ἑδραῖοί εἰσιν, οὕτω καὶ τὰς κόρας οἱ ἄλλοι Ἕλληνες ἠρεμιζούσας ἐριουργεῖν ἀξιοῦσι. τὰς μὲν οὖν οὕτω τρεφομένας πῶς χρὴ προσδοκῆσαι μεγαλεῖον ἄν τι γεννῆσαι; I.

Titled. Αρχείο. IAEN. Το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας είναι ένα ερευνητικό και εκδοτικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, που λειτούργησε στο δικό της πλαίσιο κατά τα έτη 1983-1989 και, από το 1994, ως φιλοξενούμενο πρόγραμμα στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με χρηματοδότηση της ΓΓΝΓ.

IAEN

Διευθύνεται από Επιτροπή. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της ιστορικής διάστασης των εννοιών νεότητα και παιδική ηλικία, με τη διερεύνηση των μηχανισμών, που καθορίζουν τη σχέση τους με τα δημογραφικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και ψυχολογικά συστήματα μέσα στο χρόνο, με διπλό αιτούμενο: τη δυνατότητα αναγωγής τους σε ιστορικές κατηγορίες και τον προσδιορισμό της σημερινής ταυτότητας της ελληνικής νεολαίας.

Το πρόγραμμα δεν συγκροτεί ένα πλήρες θεματολόγιο ιστορίας της νεολαίας αλλά προσπαθεί να συνδυάσει τις επιστημονικές διαθεσιμότητες με τα ιστοριογραφικά αιτούμενα. Tο ΙΑΕΝ ιδρύθηκε το 1983. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Σπύρος Ι. Packard Humanities Institute - Greek Epigraphy. Ψηφιοποίηση εφημερίδων. Αρχειακό Ξεφύλλισμα Ελληνική Επανάσταση. Δ.Ι.Σ. - Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Το αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) καλύπτει την ιστορία των πολεμικών περιόδων του ελληνικού έθνους από το 1897 μέχρι σήμερα.

Δ.Ι.Σ. - Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα αρχεία του Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897, του Μακεδονικού Αγώνα (1904–1908), του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914–1918), των Βαλκανικών Πολέμων (1912–1913), του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (1914), της Εκστρατείας στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919), της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919–1922), του Μεσοπολέμου, του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1939–1945), της Εθνικής Αντίστασης (1941–1944), της Μέσης Ανατολής (1941–1944), του Εμφυλίου Πολέμου (1946–1949) και του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στην Κορέα (1950–1955). Το αρχείο αποτελείται από περίπου 2,5 εκ. έγγραφα, χάρτες, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες και εξακολουθεί να εμπλουτίζεται. Το μεγαλύτερο μέρος του (1,5 εκ. έγγραφα) είναι ήδη ψηφιοποιημένο και καταγεγραμμένο σε βάση δεδομένων και είναι πλήρως προσβάσιμο στο τοπικό δίκτυο της Διεύθυνσης. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Ε.Π. Istituto Ellenico di Venezia - Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας. Imperial (Britain) War Museum.

IWM’s collections cover all aspects of twentieth and twenty-first century conflict involving Britain, the Commonwealth and other former empire countries.

Imperial (Britain) War Museum

They were intended to record the 'toil and sacrifice' of every individual affected by war. Our collections stretch from the everyday to the exceptional. They contain some of the most important technical, social, economic, political, personal and cultural artefacts relating to Britain and its role in twentieth-century conflict. Europeana. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής. Μνήμων. Le Figaro (Paris. 1854) - 89 années disponibles - Gallica. Un jour en 14 - L'OpenData. Ce jeu de données provient d'un service public certifié.

Un jour en 14 - L'OpenData

Publié le 28 octobre 2013 par le Ministère de la Culture et de la Communication. 01 Jun 1903 - THE BALKANS. THE KILLED AT SMARDESH. Monoskop (studies of the arts, media and humanities) Virtual World Heritage Laboratory. JSTOR. World Digital Library Home. History Resources For Teachers NHD. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη. WI Iconographic Database. @ρχειομνήμων - Γενικά Αρχεία του Κράτους. Paper Display. Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Prints & Photographs Online Catalog.

Boissonnas, Frédéric (1858-1946) Cambridge Digital Library. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Πρωταρχική μέριμνα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης από την εποχή της σύστασής του παραμένει η κατάρτιση ενός εκδοτικού προγράμματος με επιστημονικά συγγράμματα γενικής παιδείας, που απευθύνονται στον σπουδαστικό κόσμο και στο ευρύτερο καλλιεργημένο αναγνωστικό κοινό.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Η εκδοτική δραστηριότητα του ΜΙΕΤ επί μια τριακονταετία έχει αποδώσει περί τους τριακόσιους τίτλους πρωτότυπων και μεταφρασμένων μελετών για την ιστορία και την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, την κλασική, βυζαντινή και νεότερη φιλολογία, τη γλωσσολογία, την ιστορία των επιστημών και την τέχνη. Στους θεματικούς κύκλους ξεχωρίζουν η Νεοελληνική Προσωπογραφία, με βιογραφίες σημαντικών μορφών του νεοελληνικού πολιτισμού, η Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, με κριτικές εκδόσεις παλαιότερων λογοτεχνικών έργων, καθώς και εικονογραφημένα συγγράμματα για τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς, τη βυζαντινή κληρονομιά και τη νεοελληνική τέχνη. Historical Collections - Baker Library. Aristotle University of Thessaloniki - Psifiothiki. Inicio Biblioteca Digital Mundial. Netvibes - La veille pédagogique de Sylvain Pérot pour les PLP Lettres-histoire (1167)

ΕΛΙΑ. Wikibooks. National Gallery of Art - Learning Resources. Learning Resources. OER Commons. Free Online Encyclopedia. Πιστοποιημένο λογισμικό-Θεωρητικές επιστήμες. Pleiades. EFTS (Electronic Full-Text Sources) This EFTS guide directs patrons to "searchable" encoded texts, where one finds added value through semantic indexing and a variety of search functions. Examples include American Film Scripts Online, Diderot's Encyclopédie, English Poetry, Italian Women Writers, the Patrologia Latina Database, North American Women's Letters and Diaries, Thesaurus Linguae Graecae, and more. We provide links to some central Web sites which collect and index texts such as Project Gutenberg, but our general policy has been only to link directly to "searchable" texts. See also tabs on the Library's Research Guides for more subject specific information or visit the Special Collections Research Center for primary sources.

Please use the tabs across the top of this guide to find resources by language or subject. Digital scholarship archive. Travelers in the Middle East Archive (TIMEA) Les Classiques des sciences sociales. Bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée. World Digital Library Home. Bibliothèque numérique mondiale. Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Anemi - Digital Library of Modern Greek Studies - H Ελλάς προ του 1821 / υπό Δ. Βικέλα. @ρχειομνήμων - Γενικά Αρχεία του Κράτους. Documents in Law, History and Diplomacy.

Ebooks