background preloader

Sva/ Sfi/ Nyanlända

Facebook Twitter

Träna läsning, språkutveckling och läs- och skrivinlärning - OrdAF och Astrid Frylmark - OrdAF. Pratstart - svenska för nyanlända. Pratstart är ett lättanvänt och effektivt digitalt läromedel i svenska för nyanlända.

Pratstart - svenska för nyanlända

Den finns dels för skolor och dels för privatpersoner. Gemensamt är att det är en resurs som stöttar användarna till en både rolig och snabb språkutveckling. Redan från start finns hela 18 språk att utgå ifrån ex. arabiska, persiska, dari och tigrinja och Pratstart kan användas i såväl mobil, surfplatta som dator, när du vill och var du vill. Hur ska vi kunna genomföra ämneskartläggning?

Lite då och då får jag frågan om hur man kan organisera undervisning för nyanlända elever på bästa sätt.

Hur ska vi kunna genomföra ämneskartläggning?

I ett tidigare inlägg beskrev jag lite allmänt om hur man kan organisera undervisningen i förberedelseklass. I detta inlägg tänkte jag ge ett konkret exempel på hur en skola har valt att organisera undervisningen för att underlätta för lärare att göra ämneskartläggning, det vill säga använda Skolverkets kartläggningsmaterial, steg 3, som ett stöd i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Att använda Skolverkets kartläggningsmaterial steg 3 är, till skillnad från steg 1 och steg 2, inte obligatoriskt men att göra en kartläggning och använda den information som framkommer som underlag för planering och genomförande av undervisning är ändå högst nödvändigt.

Eller som Skolinspektionen formulerar det: Kartläggning som en del av undervisningen. Webbapp Digitalt Liber. Edu_base. How do you say…? Hi!

How do you say…?

I work in a Swedish preschool and lately we have come up with this idea: our kids speak different languages at home and often they like to talk about it with their friends. That’s why we have thought about these language cards, where you can read the word, identify the language (either by reading it or by looking at the flag), and scan the code in order to hear it or see the video showing how to sign. So far we have collected sound files of the word friend in Swedish, English, Spanish, Icelandic, Persian, Japanese, Finish, Dutch, Arabic, Swedish Braille and Swedish sign language.

These are the languages that are relevant in our school at the moment, but soon there will be more languages and maybe even more words! If you want to free-download the whole document, click on the following link how-do-you-say. Elevsyn och våra nyanlända. Vi har i Sverige tagit emot många nyanlända och skolorna har många gånger saknat en organisation för att fånga upp och ta hand om dem.

Elevsyn och våra nyanlända

Det är svårt, mycket svårt till och med, att undervisa nyanlända med många olika språk i samma klassrum som övriga elever. Jag har slitit med detta själv och tidigare skrivit om det: En pedagogisk utmaning. Hur svårt det än är så är det vår skyldighet att se till att även dessa elever får den undervisning som de har rätt till. Vi kan inte bara rycka på axlarna och tycka att ”de måste ju lära sig svenska först” och ”jag hinner inte planera något annat åt dem. De får göra det på svenska” . Matte/NO för nyanlända. Översikt Sva Övrigt Sva/Sfi SVA/SFI Liber. Matematik på flera språk. Studi.se.

Pratstart - svenska för nyanlända. Mattebegrepp. Matematik på flera språk. 90+ appar som utvecklar barns modersmål. Många appar har text och/eller tal på flera språk, inte bara svenska.

90+ appar som utvecklar barns modersmål

Dessa appar passar bra för att utveckla barns modersmål även om det inte alltid är appens ursprungliga syfte. Via den här sidan hittar du lätt dessa appar och kan vid behov filtrera vidare på ålder. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. Genväg till Aha-serien - Nypon Förlag. Clio Förberedelseklass − Clio Online från Bonnier Education. Start för nyanlända Grundläromedel Sva Förberedelseklass 4-6 Nyanlända SVA/SFI Liber. Läs mer Start-serien riktar sig i första hand till nyanlända elever i åk 5-9 och elever på språkintroduktion på gymnasiet men då mycket fokus lagts vid att innehållet ska framställas på ett mindre åldersspecifikt sätt så fungerar serien även för vuxna. Lärarguide och FacitTill serien finns lärarguider som bl.a ger läraren ytterligare uppgifter att arbeta med, förslag på hur man kan arbeta med olika uppgifter och arbetsområden, tips på hur man ytterligare kan förstärka elevernas språkförståelse t.ex. med hjälp av bilder.

Här finns också prov för att stämma av att eleverna tagit till sig det ni har arbetat med. Lärarguiden fylls på vartefter fler delar i serien är klar. Facit till böckernas uppgifter finns att ladda hem gratis. Liber. Snart släpps Clio Förberedelseklass! Gratis för allaAtt undervisa nyanlända är en oerhört viktig men ibland utmanande uppgift.

Snart släpps Clio Förberedelseklass!

Vi på Bonnier Education vill att alla barn i Sverige ska ges samma möjlighet att lyckas i skolan. Vi har skapat Clio Förberedelseklass med förhoppning om att vår portal ska bli en hjälp på vägen för såväl lärare som elever. Film - Nyanlända och digitala verktyg. Att omvandla tal till skrift- ljud till symbol – Hülya. Att läsa och skriva- på ett andraspråk Många nyanlända elever som är nya i svenska skolan, oavsett ålder, är i början av sin läs- och skrivinlärning på sitt andraspråk svenska.

Att omvandla tal till skrift- ljud till symbol – Hülya

Att knäcka läskoden är en kompicerad process inte minst när man ska göra det på ett språk som man inte har som modersmål. Tänk dig själv att börja läsa och skriva på ett språk du inte behärskar, att använda ett annat skriftspråkssystem, annan skrivriktning och dessutom läsa och lära sig alla ämnen på det nya språket- och sedan bedömas i alla ämnen på det nya språket. Det är en utmaning!

Digitala verktyg i skriftspråksundervisning. Karin Rehman. Så ska jag då försöka sammanfatta två programpunkter om läsning, läsförståelse och lärande från Bokmässan, Läs för tusan, läs!

Karin Rehman

Och Lärare lyfter läsning. Ganska svårt när hela anteckningsblocket är fullt med röriga tankar och utropstecken. – Aldrig tidigare har vi pratat så mycket om läsförståelse som nu, sa Barbro Westlund (lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet) och påpekade att begreppet läsförståelse inte ens fanns med i förra läroplanen. Hon underströk samtidigt att läsförståelse måste inkluderas i alla ämnen och inte endast handla om läsning av skönlitteratur i svenskämnet. God läsförståelse är, enligt Westlund, vägen till lärande i skolans ALLA ämnen. . – Alla ämnen har ett eget språk! Så svaret på rubrikens fråga är (om jag förstått det hela rätt) nej, men ovanstående visar också att alla lärare måste arbeta med språkförståelse för att främja elevens lärande. Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet. SVA/SFI Liber. Möjliggörare i den tidiga läs- och skrivundervisningen - Gilla Lära Språk. Vem bestämmer vad? - på lätt svenska: Riksdagen - UR Skola.

Läromedel i svenska för nybörjare från digilär.se. Här är en övergripande introduktionsfilm över arbe... Undervisa nyanlända. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra.

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. Resultatet av kartläggningen ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena.

Nyanländ elev I skollagen definieras begreppet nyanländ elev. Kartläggningsmaterialet Materialet består av tre steg Tolkning.

Apptips

Material att använda för nyanlända - Maria Hagblad. På måndag jag ska vikariera i förberedelseklasserna.

Material att använda för nyanlända - Maria Hagblad

Deras lärarna ska vara lektionsfria för att kartlägga sina eleverna. Digitala informationstavlor för nyanlända. Som IKT-pedagog på Skoldatateket försöker man tillgodose TILLGÄNGLIGHET i alla möjliga situationer. När man stöter på en ny applikation så tänker man, hur kan den här appen komma till nytta? I detta exempel ska vi para ihop 2 appar, nämligen Inprint som är ett bildstödsprogram med ofantligt många bilder och appen Aurasma som låter dig snabbt tagga bilder och låter dessa få liv i en länkad fil, t.ex en film. Aurasma används i många olika sammanhang, t.ex. på museer där man riktar appen mot konstverket och en film startar och man kan få mer information.

Aurasma är en gratisapp som finns till iPad/iPhone och Android. Svenska för nyanlända, Känslor. Nyanlända elever i mitt klassrum. Boken "Om Sverige" på flera språk. Snabbstart i svenska för nyanlända. Bedömning och betyg utifrån Lgr11 - den 17 november 2014. Det svenska teckenspråkets handalfabet.

Välkommen till Metodmaterialet TAKK för Språket. 1. Tips för uttal för SVA/SFI genom sång. 1.Ge eleverna en sångtext Välkommen hit 2. Låt eleverna läsa på egen hand och eventuellt slå upp ord. 3.Läs i kör. – om nyanlända, inkludering, flerspråkighet & utbildning. TEMA: SPECIALPEDAGOGIK – FLERSPRÅKIGHET. Men har ni inga klaner – hur gör ni då?

Frågan ställdes av en elev igår när vi talade om ämnet samhällskunskap. Vilken bra fråga! Viktig fråga! Hur skulle jag följa upp detta? Först bad jag eleven att komma ihåg frågan till ett lite senare tillfälle, men ändrade mig snabbt. Det var naturligtvis här vi skulle fortsätta från. En dag i parken- träna svenska och läsförståelse med bilder! Vi har jobbat med ord och begrepp utifrån årstider och vad man kan göra respektive årstid. Det här inlägget utgår från en illustration föreställande en sommardag i parken. Jag arbetade med den här illustrationen med nyanlända elever på Välkomsten strax innan sommarlovet i slutet på vårterminen 2015. Illustrationen är från läromedlet Tala svenska direkt. Läromedlet Tala svenska direkt är ett läromedel för muntlig inlärning i svenska som andraspråk.

Det är ett läromedel som jag har med mig från min tid som lärare på SFI. Cirkelmodellen. NO Bas - Matte och NO med Cecilia. Först måste frågorna få svar. "Anna, kan du tipsa om några appar och program som passar för nyanlända elever?” Det är en fråga jag ofta får och en fråga jag försöker undvika att svara på. NO Bas - Matte och NO med Cecilia. UNHCR - Mot alla odds - Välj språk. Lärplattor hjälper nyanlända med språket. I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder. Sekvensbilder används flitigt i elevernas språkutveckling. Det jag gillar med sekvensbilder är att alla elever kan jobba med bilderna utifrån sin nivå. Note to self – den allra första tiden med nyanlända. Nästa vecka tar jag och min kollega Kerstin emot fem nya elever i Hjärtat.

För att de ska få en så bra start som möjligt i skolan, så påminner jag mig själv om följande: Prata, prata, prata Jag vill att de nya eleverna ska kunna presentera sig själva redan första dagen. Matematik på flera språk. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik. Lpp för nyanländ elev. I facebookgruppen Svenska som andraspråk har det den senaste tiden diskuterats hur vi gör med LPP:er till våra nyanlända elever. Jag tänkte här dela med mig av ett exempel. Just nu har jag en elev som kom till Sverige precis till terminsstarten. Han är ensam om sitt modersmål ungerska på skolan och vi har tyvärr varken modersmålslärare eller studiehandledning till honom. Då är det fantastiskt med översättningsappar, Google bilder och inte minst allt fint material som finns på UR. Undervisa nyanlända. Mogaskolan - första världskrigets bakgrund arabiska. Studiehandledning - home.

Språkforskningsinstitutet. Mogaskolan - första världskriget bakgrund. Svenska skolan för nyanlända - arabiska. 1. Kläder. Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum! Sfipaddan.se behöver din hjälp! Hülya Basaran om digitaliseringen av jobbet med nyanlända elever. Recension av LäsKod - Knäck koden på flera nivåer. Användningsområden Appen LäsKod har en föredömligt tydlig nivåindelning och har två viktiga huvudfunktioner. Dels kan den med fördel användas för de elever som behöver träning att koppla ljud-bokstav och som har svårt att nå nästa nivå inom läsningen. Den kan med sin layout och inriktning vara mer tilltalande för de lite äldre eleverna som ännu inte knäckt koden. Upptäck orden. Svenska med Marcus - Substantiv obestämd form. Läsplattor hjälper nyanlända med språket. I Gårdstensskolan sitter ett klassrum fullt av elever.

Trots att de inte är så många personer så är de sammanlagt från åtta olika nationer. Talking Cards LITE para iPhone, iPod touch y iPad en la App Store de iTunes. Språket är inträdesbiljetten till livet. Förlag - KARTLÄGGNING AV NYANLÄNDA ELEVER. Enligt nya läroplanen 2011. Lär att läsa genom att skriva. LäsKod. BT Bättre Svenska, Bosse Thorén. Nytt material för att upptäcka dyslexi hos flerspråkiga elever. ALFAVUX. Skrivövningar - Genre på sfi i Norrköping.

Sfihagfors.